CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.2.1/71 - B4.2.1/144 Obra assagística i d’investigació

 • B4.2/71 "Esquema d'història de Mallorca". (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/72 "Història de Salern": fragment (2 pàg.); una quartilla manuscrita i una llista de casals. (Davant 2 fulls)
 • B4.2/73 "Història del lullisme": text esquemàtic. (Davant4 fulls)
 • B4.2/74 "Història i llegenda en la vida de sant Antoni Abat" (Barcelona, 6 de gener de 1986): 24 pàg.; anotacions manuscrites. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/75 "La ironia a les Bucòliques de Virgili": 15 pàg. (Tot)
 • B4.2/76 Text sobre diverses obres de Llorenç Moyà(124 pàg.): "De la joglaressa", "De la bona terra", "D'ocells i peixos", "Llorenç Moyà traductor", "De flos sanctorum", "De la posada de la núvia", "De debades t'obren solcs els navilis, ulisses", "De via crucis o les flors de la passió", "De presidi major", "De i, tanmateix, pallasso", "De polifem", "De hispania citerior", "poesia d'humor i satírica". (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/77 Edició de "La junta debanadora: o sien quatre paraules dolces mal teixides i embarotades per donar a conèixer la filassa dels miserables teixidors que procuren embuiar els fils de les presents circumstàncies, escrites per don Filomeno Debanai i Cabdell, doctor en profana filosofia":
  • Anotacions diverses. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Dues versions del text mecanoscrit amb anotacions al marge, una d'elles acompanyada d'una carta a F. de B. Moll on parla d'aquestes dècimes (Barcelona, 4 gen. 1969). (Escanejar carta i 1 còpia. Document complert només consultable en papet)
  • Dos manuscrits originals del text. (Tot)
  • "Unes dècimes manacorines" (Barcelona, 8 set. 1972), on es diu que els manuscrits procedeixen l'un dels papers de mossèn Alcover i l'altre de don Tomàs Ripoll, llibreter i antiquari, i que conté l'edició crítica del text. Publicat a Perlas y Cuevas 294 (Manacor, des. 1972). (Tot)
  • Part del text complementari a l'edició de les dècimes, publicades com a "Apèndix 1" de la sàtira de missèr Roca (Guillem Roca i Reus). (Tot)
 • B4.2/78 "Literatura": text en castellà que parla de la literatura existent en diversos països a partir de la dècada dels 70 (17 pàg.). (Tot)
 • B4.2/79 Inici d'un text titulat "La decadència a Mallorca (ss. XVI a XIX)", que va acompanyat d'un índex i de notes a peu de pàgina. (Escanejar2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/80 "La literatura a Mallorca (1950-1970)": text mecanoscrit acompanyat d'un bloc amb anotacions. Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània amb el títol "La literatura a Mallorca (1969-71)", pàg. 53-126. Conté un índex amb els dies de publicació de cada capítol al Diario de Mallorca. (2 primeres pàgines bloc i 2 primeres pàgines mecanuscrites. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/81 "Literatura catalana" (5 pp.): escrit en castellà. "Literatura catalana (los años 70)". "Literatura catalana. Durante la década..."(Escanejar 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/82 "La literatura catalana del nostre temps (1940-1970)". Publicat a Posobra 1 (juny 1972): 33-36. (Escanejar2 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/83 "La literatura catalana en el siglo XX": text i un resum. (Escanejar 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/84 "Llengua i literatura en l'obra de Josep Pin i Soler" (Tarragona, octubre de 1985): amb una introducció d'un foli i mig. Publicat a les Actes del setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Tarragona-Salou, 1-5 d'octubre de 1985. (Escanejar2 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/85 "Llegendes de Catalunya":
  • Índex. (Davant)
  • Anotacions preparatòries. (Davant)
  • Recull de narracions: "Les nou cases de Mallorca" (publicat a Dues rondalles farcides i altres narracions, de 1980); "La infanta pelegrina" (publicada a Recull de llegendes); "Sant Cabrit i sant Bassa" (Recull de llegendes); "El caputxí i el pobletà"; "Orpí" (Recull de llegendes); "El bisbe assassinat" (Recull de llegendes); "Els botifarres de Mallorca o què en som jo, de sa mort d'en Berga?" (Recull de llegendes); "La llegenda del bon comte de Barcelona i l'emperadriu d'Alemanya" (Recull de llegendes); "El conde Rossi o la guerra civil a Mallorca"(Dues rondalles farcides i altres narracions); "Moros i cristians a Sóller" (Recull de llegendes); "Bendinat o els térmens de Mallorca" (Recull de llegendes); "El cor menjat o la cançó de Lo dous cossire"(Recull de llegendes); una altra versió de "Les nou cases de Mallorca". (Escanejarprimerconte.Document complert només consultable en paper)
  • "Otger Cataló i els nou barons de la fama". (Escanejar8 primers fulls.Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/86 Llibre dels planetes i dels signes, edició a cura de Jaume Vidal:
  • B4.2/86.1 Còpia del manuscrit original (microfilmat o fotocopiat). (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/86.2 Mecanoscrit de l'edició de Jaume Vidal, amb un pròleg; material preparatori. (Escanejar 10 primeres pàgines numerades. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/87 Papers incomplets sobre Ausias March, cinc fulls. (Tot)
 • B4.2/88 "Joan March": 11 pàg. (Tot)
 • B4.2/89 Preparació de l'edició de Pere March, "L'arnès del cavaller":
  • B4.2/89.1, 89.2 Dues còpies mecanografiades del text, una d'elles amb anotacions. (Escanejar 5 primeres pàgines d'una còpia. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/89.3 Fotocòpies del capítol "Nouvelles catalanes inédites (fin). IV Le harnois du chevalier. Poème allégorique de Peire March" de P. Meyer, el qual conté el text (pp. 579-598). (Escanejar2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/89.4 Còpia en microfilm d'un manuscrit del text. (Tot)
 • B4.2/90 Edició de Pere March: "Compte final" (2 còpies mecanografiades del text, una d'elles amb anotacions). (Escanejar una còpia)
 • B4.2/91 Edició Pere March: "Lo mal d'amor"; material de preparació, tres còpies mecanografiades senceres del text (una d'elles amb anotacions) i dues còpies del microfilmat del manuscrit. (Escanejar una còpia mecanuscrita i una còpia microfilmada)
 • B4.2/92 Preparació de l'edició de l'obra de Pere i Jaume March:
  • Textos de presentació de l'edició de l'obra completa dels dos poetes: "La tradició textual: els manuscrits", "Unes paraules de justificació", "Manuscrits i edicions"; una llista de les obres de Jaume i Pere March i una llista manuscrita de bibliografia. (Escanejar text titolat "La tradició textual: els manuscrits". Document complert només consultable en paper)
  • Notes manuscrites; carta de l'Editorial Tres i Quatre enviant les galerades de les Cobles i noves rimades de Jaume i Pere March (21 ag. 1987); text d'introducció de 13 pp. sense títol, datat a Tarragona, el set. de 1986. (Escanejar davant carta i 5 primeres pàgines de text sense títol dins del sobre. Document complert només consultable en paper)
  • Mecanoscrit de l'edició de "Cobles de Pere March", "Cobles de Jaume March", "Versos didàctics del Llibre de concordances de Jaume March", "Cobla equivocada i tençó" de Jaume March, "Noves rimades de Pere March", "Noves rimades de Jaume March". (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/93 "Mallorca i Rubén Darío". (Tot)
 • B4.2/94 "Mallorca turística". (Davant dos fulls)
 • B4.2/95 Comunicació sobre llengua literària i dialectalització: 6 pàg.; "El mallorquí. Introducció": 1 pàg. (Tot)
 • B4.2/96 "Antoni Maura": 10 pàg. (Tot)
 • B4.2/97 "La minyonia d'un infant orat" (Tarragona, el dia de St. Joan de 1990). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/98 dició de Mirall de trobar de Berenguer de Noya
  • Fotocòpia de l'edició de P. Palumbo, que fa una introducció. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Material preparatori. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • Text "Un message secret de Berenguer de Noya: Le prologue du «Mirall de trobar»", d'István Frank. (Escanejar primeres 2 pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fotografies del manuscrit. (Tot)
  • Estudis sobre els manuscrits de Mirall de trobar, sobre la retòrica de B. d'Anoia, sobre les citacions dels trobadors dins de l'obra; descripció del tractat, de les edicions publicades i notes crítiques. (Escanejar dues pàgines de text que comença "El mirall de trobar". Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpies d'un altre original manuscrit. (Escanejar dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Versions mecanografiades del text. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Actualització del poema. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Tot tipus d'anotacions en un bloc, entre elles força anotacions sobre el Mirall de trobar. (Escanejarcinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/99 Edició de Mirall de trobar:
  • Còpia del mecanoscrit de l'edició de Mirall de trobar de Berenguer d'Anoia, amb una introducció de 62 pàg. datada el setembre de 1983 a Tarragona. Conté el text original i l'actualització al català d'avui. (Escaneja 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Material preparatori. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Text "Una menció d'Arnaut Daniel". (Davant 3 fulls)
 • B4.2/100 "El misteri de l'Assumpció de Prades (Algunes notes de llengua i literatura)" (Tarragona, 21 de juliol de 1980); fotocòpia de "Autos sagramentals del sigle XIV" i un text mecanografiat titulat "El misteri de l'Assumpció de Prades (segle XIV). Breu comentari lingüístic i de literatura", amb un esbós de les escenes i dos poemes ("Càntic dels sants en so de Sospitati...", "Cant dels apòstols en so de Pange, lingua..."). (Escanejar text El misteri de l'Assumpció de Prades. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/101 "Els noms propis a la novel·la Curial e Güelfa": 3 pàg. (Escanejar fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/102 "Notícia de Salvador Espriu". (Tot)
 • B4.2/103 "Novel·la": definició per a una enciclopèdia o diccionari. (Tot)
 • B4.2/104 "La novela catalana contemporánea y la crisis de la novela".(Tot)
 • B4.2/105 Índex amb el següent encapçalament: "Noves tècniques del teatre jove". (Davant dos fulls)
 • B4.2/106 "Obra del menyspreu del món en cobles"de Francesc d'Olesa: material per a l'edició crítica i començament de les cobles. (Davant dos fulls)
 • B4.2/107 "O vos omnes... Panegírico del responsorio de T. L. de Victoria": "Viernes de Dolores, 1949". "Assaig de pròlec" ("d'una carta an En Bennàsser", 26 de gener de 1949). (Tot)
 • B4.2/108 "Papers desats", text mecanografiat en sis pàgines i una còpia fragmentària. (Davant 6 primers fulls)
 • B4.2/109 "Unes passejades per Ciutat" (juny de 1986, 47 pàg). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/110 Fragments d'un article sobre poesia mallorquina publicat. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/111 "La poesia noucentista", índex i text (Barcelona, 24 de juliol de 1984). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/112 "Poesía y humanidad" (Palma, 16 de juliol de 1951), amb composicions poètiques darrere, escrites a mà. (Davant tres primers fulls. Davant i darrera fulls 4 i 5)
 • B4.2/113 "Pregó per la festa de l'Estendard" (Ciutat de Mallorca, desembre de 1982). (Tot)
 • B4.2/114 Fragment d'un text elaborat per esdevenir el pregó de santa Tecla. (Davant full)
 • B4.2/115 "El Priorat" (Tarragona / Barcelona, setembre de 1989). (Escanejar 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/116 "El «Recull de contes balears» de S. Albertí": fragment. (Davant)
 • B4.2/117 Text titulat "La recuperació cultural de Catalunya"(10 pàg.), datat a Tarragona, el 8 de març del 89; una còpia fragmentària d'aquest i una versió fragmentària en francès. (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/118 Bitllets de tren amb un text al darrera datat a Tarragona, el 6 de novembre de 1974, que consta de 5 parts: "La revolta de la joventut", "La conscienciació de la joventut", "La moral tradicional en entredit", "Crisi de la id.[eologia] trad.[icional] i conf.[usió] ideol.[ògica]", "Els problemes específics de Catalunya". (Darrera 5 bitllets)
 • B4.2/119 "Fe d'errades del treball Rondalles de rondalles publicat al número 6 de la revista «Randa»". (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/120 "Albertine reapareguda o la recerca del text perdut" (Tarragona, maig de 1988), pròleg a la traducció de l'"Edició original de la darrera versió revisada per l'autor establida per Nathalie Mauriac i Étienne Wolf" (Bernard Grasset, París) de l'obra Albertine desapareguda de Marcel Prousti traducció del pròleg, notes i comentaris dels editors francesos del text. (5 primerespàgines numerades de la novel.la. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/121 "Qüestions de mètrica catalana"
  • "Qüestions de mètrica catalana". Publicat a Estudis de literatura medieval i moderna, pàg. 559-570. (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Inici del text "Del decasíl.lab a l'Endecasillabo": article que es va publicar a Miscel·lània d'homenatge a Ramon Aramon i Serra. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpies d'un text de Martí de Riquer: "Els poetes petrarquistes de Catalunya". (Tot)
  • Anotacions diverses, mecanoscrites i manuscrites. (No escanejar)
  • Fotocòpies d'un text d'Arco Silvio Avalle: "Preistoria dell'endecasillabo" (1963). (Escanejar 5 primeres pàgines d'una còpia. Document complert només consultable en paper)
  • "Qüestions de mètrica catalana". Publicat a Estudis de literatura medieval i moderna, pàg. 559-570. (No trobat)
 • B4.2/122 Mecanoscrit d'un "Refranyer" (167 pàg.) amb una introducció. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/123 Text sense títol sobre George Sand (Tarragona, octubre de 1990): 17 pàg.(Tot)
 • B4.2/124 "Síntesi d'història de la literatura catalana": còpia mecanoscrita dels apartats "La poesia. La continuïtat del Noucentisme i els camins de renovació" i "Salvador Espriu" (dues còpies de cada apartat). (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/125 Anotacions de tot tipus sobre Bonaventura Serra i Ferragut: fitxes bibliogràfiques, apunts biogràfics... (Escanejar davant3 fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/126 "Síntesi d'història de la literatura catalana":
  • B4.2/126.1 Diversos escrits sobre diversos escriptors. (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/126.2 "Epíleg per la poesia". (Davant 5 fulls)
  • B4.2/126.3 "27. El Modernisme".(Davant 4 fulls)
  • B4.2/126.4 "Costa i Llobera i Alcover. L'Escola Mallorquina". (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/126.5 "28. El Noucentisme". (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/126.6 "La literatura a l'exili": "a. La poesia. La continuïtat del Noucentisme i els camins de renovació"; "b. La narrativa"; "c. Prosa diversa"; "d. Breu referència al teatre de posguerra". (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.2/126.7 "La literatura catalana fins a la Renaixença (s. XII-1833)" (Tarragona, novembre de 1981): de Síntesi d'història de la literatura catalana (37 pàg.). (Escanejar 5 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/127 "Síntesi d'història de la literatura catalana": còpia del text mecanoscrit (Barcelona, 16 d'agost de 1979); fulls sobre literatura medieval catalana i fulls i apunts mecanoscrits sobre les cançons de gesta. (No escanejar)
 • B4.2/128 "Síntesi d'història de la literatura catalana": mecanoscrit. (Escanejar10 primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/129 "La situació de Mallorca dins el context de la cultura catalana". (Tot)
 • B4.2/130 Notes que corregeixen els retocs de Guillem Sureda a una entrevista a Jaume Vidal publicada a Correu (4 de desembre de 1952): "Notes a una «interview»" (11 de desembre de 1952). (Davant 7 pàgines)
 • B4.2/131 "La teatralitat de l'obra de Salvador Espriu" (Barcelona, setembre de 1986), acompanyat d'un full amb la "Prosa de Salvador Espriu". (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/132 Text mecanoscrit que es divideix en les següents parts: "La passió. El drama litúrgic", "Les laudes. Jacopone da Todi", "Intermedi o lligam", "El teatre profà. El joc de l'enramada d'Adam de la Halle", "El teatre religiós. La consueta de sant Eudald i els seus companys", "La farsa. La Farsa de missèr Patelí", "Les danses de la mort. El Judici Final". Cronologia de "Història política i social": comprèn els anys 395-1453. (Tot)
 • B4.2/133 Diversos textos manuscrits que parles d'obres de teatre antic: Prometeu encadenat, d'Èsquil; Els cavallers, d'Aristòfanes; Amfitrió, de Plaute; etc. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/134 "Toponímia de les comarques mallorquines d'Escorca, Pollença i Alcúdia". (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/135 "Don Miguel de Unamuno, novelista", 17 pàg. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/136 "Vesió en somni", de Bernat de So. Preparació de l'ediciócrítica: dues còpies mecanografiades del text, una d'elles amb tot tipus d'anotacions; fotocòpies d'un text titulat "Poésies provenço-catalanes inédites du manuscrit Aguilo" de Am. Pagès; part d'un llibre (pàg. 11-65) sobre la Vesio de Bernat de So, el qual conté el poema. (Escanejar10 primeres pàgines d'una còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/137 Edició de la Vesió en Somni (Escanejar 6 pàgines del poema)
  • Material preparatori: quaderns, fitxes, còpia del text original —aquí també hi trobem una còpia del textos de Jaume March—, papers sobre els Torrella, llistats de vocabulari.
  • Fragments d'alguns textos.
 • B4.2/138 Material divers per a l'edició de l'obra de Guillem de Cabestany
  • Anotació mecanoscrita de les diverses versions d'un text on s'explica la història de Guillem de Cabestany. (Escanejar10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "Guillem de Cabestany": resum de les diverses versions i inclosió d'aquestes; resum de les obres de Cabestany incloses en els cançoners i inclosió d'aquestes en català actual. (Escanejar10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "Vida d'en Guilhèm de Cabestanh nº IV (Manuscrit P)": text que conté diversos poemes d'aquest autor (còpia de l'original mecanoscrit consignat més avall) i una altra versió mecanoscrita d'aquests mateixos. Nota: quan Jaume Vidal va ser requerit per traduir les obres de Guillem de Cabestany al català, ell mateix va tenir la idea de fer una edició bilingüe —trilingüe en un principi (occità-català-francès)— que permetés confrontar el text original amb una ortografia actualitzada i la traducció. L'actualització de l'ortografia occitana va ser cursada pel doctor Pere Navarro, que és qui ha proporcionat aquesta informació.(No escanejar)
  • "Vida d'en Guilhèm de Cabestanh nº IV (Manuscrit P)": una altra còpia. (Tot)
  • Diverses versions de la vida del poeta segons diversos manuscrits. (Tot)
  • Poemes de Guillem de Cabestany amb anotacions fetes a mà: original mecanoscrit de la còpia consignada més amunt. (Escanejar10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Resum de les diferents variants existents en cada poema segons els manuscrits. (Tot)
 • B4.2/139 "Los xuetes mallorquines. Introducción". (Tot)
 • B4.2/140 Fragments de textos sobre: literatura trobadoresca; sobre "La lengua d'oc y los orígenes de la poesía catalana", sobre poesia catalana, sobre art i llenguatge, sobre un llibre de poemes d'un autor que escriu en castellà (es tracta d'un article escrit també en castellà) i sobre Sagarra. Notes a peu de pàgina d'un text. Versió crítica d'un petit poema trobadoresc. (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/141 Apunts mecanoscrits presos a partir del Discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académico de 1901 á 1902 ante el claustro de la Universidad de Barcelona por el... d'Antoni Rubió i Lluch (Barcelona: Imprenta y Librería de Montserrat 1901). Anotacions sobre fenòmens fonètics del mallorquí. (Davant 6 fulls)
 • B4.2/142 Fulls sobre el teatre del segle XX (Barcelona, gener de 1979) i comentaris d'obres de Maeterlinck, Bernard Shaw, Beckett, Brecht, M. Aurèlia Capmany, Espriu. (Davantcinc primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/143 Un full i mig d'introducció sobre la manca d'una història de les Illes. (Tot)
 • B4.2/144 Set quartilles manuscrites sobre literatura i crítics (Alborg, Castellet). (Tot)
 • B4.2/145 Un full manuscrit sobre literatura mallorquina. (Davant i darrera)

Informació