CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/8 Carpeta marró. “Anotacions de J.V.”

(reg. 177)

·        B3.2.3/8.1 Mecanoscrita, una citació bibliogràfica: Sindreu i Ponç, Carles. La Klaxon i el Camí. Pròleg de Josep M. de Segarra. Badalona: Edicions Proa 1931.

·        B3.2.3/8.2 Llista mecanoscrita d'obres de J.M. de Segarra.

·        B3.2.3/8.3 Llista mecanoscrita de títols d'obres de diversos autors catalans no especificats (M. Aurèlia Capmany, Jordi Teixidor, J.M. Benet i Jornet,  Xavier Romeu, etc.) classificades en “teatre polític” i “l'obra contra la tirania”.

·        B3.2.3/8.4 Algunes anotacions manuscrites en retolador vermell, sobre Carner i Ferrater (9 de novembre de 1971). En un altre cantó del mateix full, un esquema sobre “La cançonística, branca del folklore”.

·        B3.2.3/8.5 Relació cronològica d'obres de Llorenç Villalonga.

·        B3.2.3/8.6 Llista mecanoscrita de citacions bibliogràfiques, sobre “tractats de preceptiva literària. Els trobadors”.

·        B3.2.3/8.7 Diversos bitllets de tren usats com a fitxes per pendre-hi notes. Al foli que fa de camisa, hi ha alguna bibliografia mecanoscrita.

·        B3.2.3/8.8 “Rosselló-Pòrcel, Auca”: article mecanoscrit (2 pàgines).

·        B3.2.3/8.9 Dos bitllets de tren, que tenen, al revers, una citació bibliogràfica (Llompart, Josep M. Una ciutat i un poema. El Llibre de Tothom. Barcelona: Editorial Alcides 1964) i una citació extreta del Cronicón Mayoricense, en contra de Joanot Colom.

·        B3.2.3/8.10 Esquema manuscrit en un foli sobre “El teatre renaixentista”.

·        B3.2.3/8.11 Quatre quartilles manuscrites: una amb una llista de vocabulari alemany, amb la seva traducció al català,  una altra amb un arbre geneaològic i amb un text de creació, com un conte (“Això era un ciutadà que va sentir a dir...”). Una altra quartilla conté un text que parla sobre alguns aspectes de la mitologia relacionada amb els toros i sobre els motius taurins que es poden trobar en l'obra de Picasso (“L'any 1400 abans de Crist regnava a Creta...”). La darrera quartilla conté només una adreça, de Sebastián Capó.

·        B3.2.3/8.12 Relació numerada de literats catalans, corresponent als autors dels llibres publicats a la col·lecció “Lectura popular” (7 pàgines).

·        B3.2.3/8.13 Quartilla quadriculada amb algunes anotacions manuscrites corresponents a alguns llocs per visitar.

·        B3.2.3/8.14 Esquema o temari mecanoscrit amb afegits manuscrits, corresponent a història i història de la literatura, des de les primeres civilitzacions fins als temps acutals.

·        B3.2.3/8.15 Dos esquemes mecanoscrits, un d'ells amb un mapa, sobre “La invasión aria y las castas”.

·        B3.2.3/8.16 Quartilla amb tres títols d'obres d'Aureli Capmany manuscrits.

·        B3.2.3/8.17 Poema mecanoscrit: “A la meitat del camí de la nostra vida...”.

·        B3.2.3/8.18 Llista mecanoscrita del número de versos que té cada cant d'una obra no especificada.

·        B3.2.3/8.19 Llista mecanoscrita del títol i any de publicació d'obres de Joan Puig i Ferreter (4 quartilles). Algunes notes mecanoscrites sobre la Mancomunitat (1 foli).

·        B3.2.3/8.20 En un foli mecanoscrit, alguns autors, obres i fets històrics destacables en relació amb la literatura catalana del segle XIV-XV.

·        B3.2.3/8.21 “Llibre de Faules”: una mena d'índex mecanoscrit.

·        B3.2.3/8.22 Fotocòpia d'algunes pàgines d'un llibre manuscrit en castellà: 312-320. Conté un sonet (de José Martínez, dedicat a Jorge A. Montaner, mort el 1828) i un poema més llarg, de Lorenzo Veía Ortega, sobre la desgraciada mort de Manuel Bustillos, que fugí amb una monja de Palma de Mallorca.

·        B3.2.3/8.23 Fotocòpia d'algunes pàgines d'un llibre manuscrit (pàgines 47-49), que tenen  relació amb l'anterior text fotocopiat. Aquí es tracta de la “Sentencia que se executó en Mallorca el año 1748 contra D. Manuel Bustillo, Teniente del Regimiento de Orán, haviendo executado el escándalo de embarcarse con una monja que escaló del Convento de la Misericordia de esta Ciudad de Palma”.

·        B3.2.3/8.24 Fotocòpia d'unes altres pàgines manuscrites (pàgines 79-85), corresponents a un text que narra el mateix esdeveniment del “rapte” d'una monja.

·        B3.2.3/8.25 Foli amb una nota manuscrita, adreçada a Jaume, de qui li devia facilitar els tres plecs de fotocòpies, especificant-ne la procedència: els dos primers, estan extrets, respectivament, dels toms IV i V de la Miscel·lània Bover i el tercer de l'Anuari Terrassa.

·        B3.2.3/8.26 Dos folis, els dos amb el mateix fragment mecanoscrit (un és còpia de l'altre), corresponent a la pàgina 12 i que sembla la transcripció de les paraules d'una dona queixant-se dels homes en l'acte sexual. A més, cadascun dels dos folis tenen una cara manuscrita: un amb una explicació i l'altre amb una llista de biblioteques de Mallorca.

·        B3.2.3/8.27 Llista de diversos títols d'obres de mitologia grega, especificant quina llegenda explica cadascuna de les obres (3 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/8.28 Diverses anotacions manuscrites en relació amb la literatura i amb la mitologia grega clàssica (3 pàgines).

·        B3.2.3/8.29 En un sobre, fotocòpia de les pàgines 705-706 del Dizionario enciclopedico, XVI i d'una pàgina d'alguna enciclopèdia en castellà, així com tres cartolines amb retalls d'algunes enciclopèdies enganxats, tots corresponents a l'entrada “Jean-Paul Sartre”.

·        B3.2.3/8.30 Llista manuscrita (amb bolígraf verd) de bibliogiografia d'obres de literatura catalana medieval (2 folis i 2 mitjos folis).

·        B3.2.3/8.31 En una petita cartolina, per un cantó, una llista manuscrita de literats espanyols del XIX, per l'altre cantó, una relació d'obres.

·        B3.2.3/8.32 Targeta de Romà Cuyàs, director-gerent d'Edicions 62, SA, que, tal i com s'hi llegeix, acompanyava el llibre de Salvador Espriu Sobre Xavier Nogués i la seva circumstància, editat en commemoració del XXè Aniversari de la fundació d'Edicions 62 (juny de 1982). Al revers hi ha anotacions manuscrites, bàsicament una citació bibliogràfica comentada.

·        B3.2.3/8.33 Anotacions mecanoscrites en relació amb literatura catalana i història del XV.

·        B3.2.3/8.34 Tres citacions bibliogràfiques manuscrites.

·        B3.2.3/8.35 Fitxa per demanar alguna obra per ser consultada a la Biblioteca Central de la Diputació de Barcelona, en aquest cas, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana.

·        B3.2.3/8.36 Relació mecanoscrita d'autors medievals catalans.

·        B3.2.3/8.37 Anotacions manuscrites. Bàsicament, en referència a Antoni Ramon Pascual i llista d'autors balears del XVIII-XIX.

·        B3.2.3/8.38 En una targeta, anotacions de tipus bibliogràfic, sobre Ponç de la Guàrdia.

·        B3.2.3/8.39 En una targeta, algunes anotacions mecanoscrites sobre Bartomeu Caldentey.

·        B3.2.3/8.40 Llista d'abreviatures i correspondències entre sons i grafies [apunts sobre paleografia] (3 quartilles manuscrites).

·        B3.2.3/8.41 “La cuina mallorquina”, esquema mecanoscrit (una pàgina, falta la continuació).

·        B3.2.3/8.42 Anotacions manuscrites en un foli. Hi ha números romans i al costat noms d'autors, etc.

·        B3.2.3/8.43 En una targeta, llista manuscrita de diversos autors europeus del XVI, amb les seves dates de mort i naixement.

·        B3.2.3/8.44 Diverses citacions manuscrites i llista de diversos autors europeus i citacions seves o inicis de poemes seus.

·        B3.2.3/8.45 Darrere d'una targeta de Xiris Centre d'Art, mecanoscrit, termes derivats de “pelegrí” i les seves definicions.

·        B3.2.3/8.46 En un petit paper, evolució fonètica de tres termes (“Agna > Aina”, etc.).

·        B3.2.3/8.47 Carta de Josep Vilar dirigida a diversa gent que data del 22 de febrer de 1982. Adjunta una “Proposta” mecanoscrita per crear un grup de treball que estudiï les danses tradicionals catalanes i una “Convocatòria” i l'“Ordre del dia” d'una reunió per discutir-ho. Darrere, anotacions manuscrites en bolígraf verd.

·        B3.2.3/8.48 En un sobre, diverses anotacions manuscrites. Bàsicament, citacions de versos de diversos autors de literatura provençal.

·        B3.2.3/8.49 En una targeta amb una nota d'Edicions Destino (desembre de 1982), anotacions manuscrites: citació bibliogràfica d'una llibre de Jordi Gayà i Lola Badia i d'un altre de J. Puig i Ferrater i algunes citacions literals.

·        B3.2.3/8.50 Targeta-invitació del president de la Generalitat de Catalunya a un acte amb motiu del centenari del naixement d'Eugeni d'Ors (setembre de 1981). Darrere hi ha, manuscrits en verd, noms d'autors catalans.

·        B3.2.3/8.51 Receptes, bàsicament mallorquines, manuscrites en un foli.

·        B3.2.3/8.52 En un foli i en una targeta de l'Editorial Argos Vergara, anotacions manuscrites en relació amb un llibre publicat en alemany, titulat Märchen aus Mallorca. Al foli hi ha també una llista de rondalles, endevinalles, etc. mallorquines.

·        B3.2.3/8.53 Dues “Cançons de ses panades”, mecanoscrites en un foli.

·        B3.2.3/8.54 En un foli, diverses versions manuscrites d'una dita: “Al bé buscar-lo i al mal esperar-lo”.

·        B3.2.3/8.55 En una targeta hi ha manuscrit el següent: “Diu: Una lluentor obscura... Es refereix a la lluminositat que fan els peixos pel reflex de la llum a les escates. Com ho dic jo, això?”.

·        B3.2.3/8.56 En dues targetes, anotacions manuscrites en relació amb la “Panoràmica de la novel·lística europea”.

·        B3.2.3/8.57 Dos folis amb un text fragmentari mecanoscrit idèntic (un és còpia de l'altre). En un d'ells hi ha, a més, manuscrit, l'esquema mètric d'una poesia.

·        B3.2.3/8.58 En un foli, partit, 5 línies mecanoscrites en relació amb el terme “plagueta” usat per Biel Mesquida [a L'adolescent de sal]. Darrere, una llista manuscrita de paraules en mallorquí.

·        B3.2.3/8.59 Rebut pel pagament a Última Hora de l'import de subscripció. Darrere, anotacions manuscrites (“El rigor històric, la veracitat, d'aquestes memòries són molt relatius...”).

·        B3.2.3/8.60 En una quartilla, un poema en llatí (“Monosticha de aerumnis Herculis”), un text en francès i un poema en grec clàssic, amb l'anàlisi de la seva estructura mètrica.

·        B3.2.3/8.61 En un sobre, anotacions manuscrites (“Pepa Pons, potser...”).

·        B3.2.3/8.62 Al revers d'una papereta del PSC-PSOE per a les eleccions a les Corts Generals del 1986, uns versos en català, i els mateixos en llatí, sobre Mallorca.

·        B3.2.3/8.63 En un petit tros de paper, un breu escrit sobre una tal Pepis.

·        B3.2.3/8.64 En un foli, quatre línies mecanoscrites sobre el llenguatge usat en la novel·la de Maria de la Pau Janer.

·        B3.2.3/8.65 En una cartolina, hi ha, manuscrit, “Arbre de la ciència” i a l'altre cantó una frase en referència als burgesos.

·        B3.2.3/8.66 En mig foli, diverses anotacions manuscrites, per exemple, uns versos.

·        B3.2.3/8.67 En dos folis, reflexions manuscrites de Parmènides.

·        B3.2.3/8.68 En mitja quartilla, versos manuscrits.

·        B3.2.3/8.69 Un tros de paper amb unes línies escrites: “Ha caigut una llàgrima. Silenci...”

·        B3.2.3/8.70 Darrere d'una factura de Libros Ereso, un poema manuscrit: “Oh, coloms blancs! Oh, vasos de tendresa!...”

·        B3.2.3/8.71 Targeta de visita del Consulat Britànic de Palma de Mallorca. Darrere hi ha definits alguns termes relacionats amb el mar i la pesca.

·        B3.2.3/8.72 En un full quadriculat extret d'una llibreta, bàsicament, algunes notes i citacions manuscrites, possiblement sobre algun escriptor.

·        B3.2.3/8.73 Relació dels països productors i consumidors de certs productes primaris (cotó, arròs, etc.): nou petits fulls mecanoscrits.

·        B3.2.3/8.74 En una targeta, certes dades sobre C. Valeri Catul.

·        B3.2.3/8.75 En una targeta d'Ariola, algunes citacions bibliogràfiques.

·        B3.2.3/8.76 Algunes citacions bibliogràfiques i altres anotacions, en una targeta de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

·        B3.2.3/8.77 En un foli, una llista manuscrita d'obres i autors diversos (tant escriptors com músics). També un poema.

·        B3.2.3/8.78 En un foli, alguns versos manuscrits en llapis.

·        B3.2.3/8.79 En una quartilla, un poema manuscrit en llapis (“Somiau, somniadors...”).

·        B3.2.3/8.80 En una quartilla, un poema manuscrit (“No sé què noms, però...”).

·        B3.2.3/8.81 Sobre amb algunes anotacions de creació en català i francès.

·        B3.2.3/8.82 Anotacions biogràfiques sobre Pérez Galdós o algun altre personatge del seu entorn.

·        B3.2.3/8.83 Alguns noms manuscrits  darrere d'una carta de Carroggio, SA de ediciones que data del 7 de maig de 1986.

·        B3.2.3/8.84 Darrere d'una targeta-invitació de Plaza & Janés Editores, SA, a la presentació d'un llibre (juny de 1986), algunes anotacions de tipus bibliogràfic, etc.

·        B3.2.3/8.85 Darrere d'una targeta-invitació del president del Banc de Bilbao (març de 1982), algunes anotacions manuscrites, que semblen correspondre a alguns criteris d'adaptació ortogràfica per a l'edició d'algun text no actual. A continuació una llista d'autors del XIX.

·        B3.2.3/8.86 Diversos fulls d'un calendari de taula (1971), amb anotacions breus ben diverses (7 fulls).

·        B3.2.3/8.87 Targeta-invitació del director general de la Caixa de Pensions (setembre de 1985), anotacions diverses de creació: 4 versos, dos fragments en prosa, etc.

·        B3.2.3/8.88 En una targeta, adreça i telèfon manuscrits de la Societat Arqueològica Lul·liana i de l'Arxiu del Regne de Mallorca.

·        B3.2.3/8.89 Targeta-invitació d'Astron-7 (Barcelona, abril de 1986), amb dues frases d'amor (“Hi ha cossos que viuen de tant que han estimat.”, etc.).

·        B3.2.3/8.90 Targeta amb una citació extreta de Huxley, A. Contrapunto. Traducció de Lino Novás Castro. México; Buenos Aires: Ed. Hermes 1962. Cap. XXX, pàgina 594.

·        B3.2.3/8.91 En un foli [trobat al llibre Lo Procés de les Olives], una relació numerada manuscrita de paraules.

·        B3.2.3/8.92 Targeta-invitació de l'alcalde de Barcelona (abril de 1983), amb un seguit de paraules manuscrites.

·        B3.2.3/8.93 Citació bibliogràfica d'un llibre de P. Miguel Alcover mecanoscrita en una targeta.

·        B3.2.3/8.94 “Circular informativa. Circular del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, copiando una del Consejo General de Colegios Farmacéuticos” (dos pàgines mecanoscrites). Darrere del 2n full, hi ha certes anotacions històriques manuscrites (noms de reis, dates de certs esdeveniments, etc.) i un arbre geneaològic d'una casa reial.

·        B3.2.3/8.95 Targeta-invitació del president de la Generalitat de Catalunya (novembre de 1982), anotacions diverses manuscrites: una llista de vocabulari, una citació bibliogràfica, certs esdeveniments de 1944-1945, etc.

·        B3.2.3/8.96 Targeta-invitació de l'alcalde de Barcelona a l'acte de presentació dels primers volums de la col·lecció “Diàlegs a Barcelona”, entre els quals n’hi ha un sobre M. Aurèlia Capmany i Pasqual Maragall, i on hi parlà, entre altres, la regidora de cultura M. Aurèlia Capmany. Hi ha, manuscrita, una relació cronològica d'obres literàries franceses de la segona meitat del XIX.

·        B3.2.3/8.97 En un foli, relació i definició de diverses paraules i un arbre geneaològic de la descendència de Jaume I.

·        B3.2.3/8.98 En un foli, anotacions diverses. Semblen resultat de l'anàlisi d'alguns versos provençals.

·        B3.2.3/8.99 En un foli, diverses anotacions manuscrites. En una cara, un poema provençal, a l'altra, horari de tutories i una llista d'obres.

·        B3.2.3/8.100 En un sobre, uns versos manuscrits sobre Tarragona (“A mi m'hauria agradat fer versos de Tarragona...”).

·        B3.2.3/8.101 Targeta-invitació de la Llibreria Ona i Plaza & Janés Editores, SA, a la presentació del llibre Ara, de M. Aurèlia Capmany (Barcelona, març de 1988). Hi ha anotats diversos noms de literats catalans i obres.

·        B3.2.3/8.102 En una fitxa, algunes citacions bibliogràfiques de textos de Marià Aguiló.

·        B3.2.3/8.103 En una fitxa, una citació bibliogràfica de Lo noy de bordo, d'Alemany i Borràs.

·        B3.2.3/8.104 Targeta d'una botiga d'antiguitats de Tarragona, amb un breu manuscrit: “La neteja proposada, i duita a terme...”

·        B3.2.3/8.105 En una quartilla, relació cronològica d'obres d'Alexandre Ballester i a l'altra cara quatre versos (“No fa gaire que era jove...”).

·        B3.2.3/8.106 Targeta-invitació del president de l'Ateneu Barcelonès, per a un acte d'homenatge a Marià Manent, en què intervenen Àlex Susanna, Francesc Parcerisas i Jaume Vidal Alcover (10 de juny de 1985). Hi ha diverses anotacions manuscrites de tipus bibliogràfic, algunes en francès.

·        B3.2.3/8.107 En una fitxa, una citació bibliogràfica mecanoscrita: Soldevila, Ferran. Ramon Berenguer IV, el Sant. Barcelona: 1955. A més, algunes anotacions manuscrites, entre elles dues referències bibliogràfiques més.

·        B3.2.3/8.108 Targeta d'Editorial Selecta, SA, amb una felicitació de l'Any Nou (1982). Hi ha, manuscrits, noms de personatges diversos antics (Josuè, Judas Macabeu, Escipió, Aníbal, etc.).

·        B3.2.3/8.109 En mig foli, referència bibliogràfica mecanoscrita: Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Campamar. I 1875-1885. II 1891-1912. Transcripció, comentari i anotacions per Bartomeu Torres Gost. Palma de Mallorca: Edicions Biblioteca Bartolomé March 1975. Targeta de l'Editorial Moll, segons la qual, li han enviat un exemplar de M. Costa i Llobera, Antologia lírica.

·        B3.2.3/8.110 En un foli, llista manuscrita d'obres de Santiago Boy i Verdalet i altres referències bibliogràfiques. Full d'un calendari de taula on hi ha anotades tres coses que, possiblement, ha de consultar: “Data i lloc de mort de Boy Verdalet, Santiago...”

·        B3.2.3/8.111 “Bases del certamen literario patrocinado por el Centro Católico de «Nuestra Señora de Montserrat y San Francisco Javier»...” (Barcelona, març de 1954). Cartell i foli mecanoscrit. Darrere del cartell, uns versos manuscrits: “Senyor, Tu que ets tan lent...”

·        B3.2.3/8.112 “El pi ver”, un poema de Maria-Antònia Salvà mecanoscrit, extret de Gili, Lluís. El Retorn. Barcelona: 1934. A l'altra cara del foli, anotacions manuscrites en vermell: sobre el Canigó (1886), alguna referència bibliogràfica, una llista d'autors, etc.

·        B3.2.3/8.113 Anotacions diverses manuscrites en un foli.

·        B3.2.3/8.114 Anotacions diverses en francès, sobre el Modernisme català [La lletra no és de Jaume Vidal Alcover].

·        B3.2.3/8.115 Llista mecanoscrita de literats catalans medievals.

·        B3.2.3/8.116 Full amb anotacions en boli blau: “Bartomeu. Margarida, prematurament vídua...”.

·        B3.2.3/8.117 Full d'un calendari de sobretaula, amb un telèfon anotat.

·        B3.2.3/8.118 Invitació del president de la “Reale Accademia di Belle Lettere” i del director de l'“Istituto Italiano di Cultura di Barcellona” a una conferència (Barcelona, març 1988). Darrere hi ha manuscrites unes oracions.

·        B3.2.3/8.119 Resum manuscrit de cadascuna de les parts del Llibre 3: “1. Les muses i les Pièrides, transformades en...”.


Informació