CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.4 Fitxers

 • B3.2.3.4/1 "Índex onomàstic de Curial e Güelfa" (Escanejar davant dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/2 "Estudis de literatura provençal-trobadoresca"
 • Quatre bitllets de tren, utilitzats com a fitxes bibliogràfiques
 • B3.2.3.4/3 "Llengua catalana" (Totes les fitxes)
 • Quatre bitllets de tren, utilitzats com a fitxes bibliogràfiques (Davant tots els bitllets)
 • B3.2.3.4/4 "Literatura catalana (obres) s. XX" (Escanejar davant dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/5 "Literatura catalana (amb ressenya biogràfica d'alguns autors). Obres"
 • Bitllets de tren usats com a fitxes. (Escanejar darrera dosbitllets indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/6 "Estudis de literatura catalana (i castellana)" (Escanejar davant dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/7 "Mallorca: literatura, històrica (i apunts biogràfics dels autors)" (Escanejar dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/8 "Èpica medieval-Cicle Artúric. Obres" (Escanejar davant dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/9 "Estudis sobre la novel·la" (Escanejar davant dues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/10 "Pisa (història medieval italiana)" (Escanejar davantdues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/11 "Xuletes-esquema històrics" (Escanejar davantdues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/12 "Refranyer" (Escanejar davantdos fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/13 Diverses fitxes, cadascuna de les quals té una frase en llatí i la seva traducció al català, amb una paraula subratllada, segons la qual cada fitxa s'ordena alfabèticament. S'especifica, en cada fitxa, d'on s'ha extret la frase: llibre i vers [del Liber Maiorichinus]. (Escanejar davantdues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/14 Fitxer amb material divers
  • B3.2.3.4/14.1 Apunts mecanoscrits (dos quartilles) sobre el Liber Maiolichinus, a partir de la introducció de Gino Benvenuti a Il Libro di Maiorca, traduït per Pietro Loi (material per a la tesi). (Tot)
  • B3.2.3.4/14.2 Mallorca musulmana: esquema mecanoscrit en una quartilla (material per a la tesi). (Davant i darrera)
  • B3.2.3.4/14.3 Plec de quartilles amb lèxic llatí (una paraula per full amb l'especificació dels versos [del Liber Maiolichinus] on es troben) i amb una relació d'antropònims de "moros" i "cristians" [que apareixen al Liber Maiolichinus] (material per a la tesi). (Davant dues quartilles indicades. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.4 Fitxes mecanoscrites, cadascuna amb el nom d'algun noble i la seva relació de parentiu amb altres personatges (Dolça de Provença, Guillem Jordà de Cerdanya, Ramon de Baus, etc.). (Escanejar davantdues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.5 "La crisi del Comtat d'Empúries": una fitxa mecanoscrita. (Davant i darrera)
  • B3.2.3.4/14.6 "Populònia": en un full, manuscrita, una breu descripció d'aquesta ciutat etrusca. En un petit full, una llista de poblacions. (Escanejar davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.7 En un foli, arbre geneaològic, des de Ramon Berenguer el Vell, fins Ramon Berenguer IV. (Davant)
  • B3.2.3.4/14.8 Fitxes amb referències bibliogràfiques útils per al seu estudi sobre el Liber Maiolichinus (material per a la tesi). (Escanejar davantdues fitxes indicades. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.9 Fitxes amb breus resums de diversos aspectes de la societat del segle XII: "L'univers del s.XII" (2 fitxes), "El balanç del s.XII", "La sofística escolar del s.XII", "Filosofia del s.XII", etc. (Davantidarrera. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.10 Fitxes amb referències bibliogràfiques útils per al seu estudi sobre el Liber Maiolichinus (material per a la tesi). (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.11 Fitxes amb comentaris mecanoscrits de tres dels diversos manuscrits del Liber Maiolichinus: del codi Viviani (V), el pisà (P) i el de la Biblioteca Mediceo-Laurenziana de Florència (R.B.). (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.12 Resum mecanoscrit en dos fitxes de l'article de L. Nicolau d'Olwer "Mallorca, primer objectiu de l'expansió marítima de Catalunya". Revista de Catalunya (oct. 1930): 97. En una altra fitxa, resum del capítol XIV, titulat "Ramon Berenguer III. Desde l'any 1097 al 1131". Dins Bofarull de Brocà, Antoni de. Història crítica civil i eclesiàstica de Catalunya. Tom VI. Barcelona: Biblioteca Clàssica Catalana 1907. (Tot)
  • B3.2.3.4/14.13 Fitxes amb anotacions mecanoscrites en relació amb el Liber Maiolichinus (sobre el possible autor, sobre la seva primera publicació, etc.): material per a la tesi. (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.14 Fitxes sobre Verdaguer (referències bibliogràfiques; citacions literals de certs autors, com J. M. de Segarra, sobre Verdaguer; apunts sobre l'escriptor, etc.). (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.15 Fitxes sobre novel·la (referències bibliogràfiques; anotacions i resums d'algun llibre sobre teoria literària, etc.). (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.16 Fitxes amb anotacions manuscrites en referència a certs termes o aspectes relacionats amb la literatura ("Camí per trobar l'obra d'art", "Art", "Poesia", etc.). (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.17 En diverses quartilles, referències bibliogràfiques de certes obres de la literatura catalana, d'entre els segles XIII i XVII, amb alguns comentaris. (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.18 Fitxes, manuscrites per M. Aurèlia Capmany, amb referències bibliogràfiques de novel·la francesa, anglesa, castellana i portuguesa. (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.19 Fitxes amb anotacions manuscrites diverses, algunes sobre història medieval. (Davant i darrera dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.4/14.20 Targetes en blanc de Jaume Vidal. (No escanejar)
 • B3.2.3.4/15 Fitxes amb referències bibliogràfiques d'obres de Narcís Oller, classificades segons si es tracten d'"Obres originals en castellà de Narcís Oller", "Obres originals en català de Narcís Oller", "Traduccions fetes per Narcís Oller", "Obres sobre la vida i l'obra de Narcís Oller", "Obres de Narcís Oller traduïdes". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/16 Fitxer amb lèxic llatí ordenat alfabèticament: només una paraula per fitxa i l'especificació del llibre i vers on apareix [del Liber Maiolichinus]. (Davanttres fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/17 Fitxer amb lèxic llatí ordenat alfabèticament: només una paraula per fitxa i l'especificació del llibre i vers on apareix [del Liber Maiolichinus].(Davanttres fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • Fitxes amb referències bibliogràfiques, que es poden classificar en:
 • B3.2.3.4/18 "Fitxes amb recensió": comentaris, bàsicament, sobre novel·les franceses i angleses. (Davant i darrera dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/19 "Literatura (sobretot popular). Obres i estudis". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/20 "Literatura catalana. Obres". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/21"Estudis de literatura catalana medieval": fitxes amb referències bibliogràfiques manuscrites. (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/22 "Literatura trobadoresca i catalana medieval. Obres". (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/23 "Literatura catalana s. XX. Obres". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/24 "Literatura catalana s. XIX. Obres". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/25 "Literatura catalana s. XX.(Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)Obres".
 • Fitxes amb referències bibliogràfiques, que es poden classificar en:
 • B3.2.3.4/26 "Literatures (sobretot castellana): obres i estudis". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/27 "Literatures (sobretot castellana): obres". (Davantdues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/28 "Fitxes bibliogràfiques diverses". (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.4/29 Fitxer de topònims mallorquins (Davant dues fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • Documentació personal
 • Fons documental Mº Aurèlia Capmany

Informació