CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.1/2 Paremiologia catalana comparada

 • B3.2.1/2.1, 2.2 Dues còpies de "Diccionari paremiològic. Actuacions per aconseguir la garantia de 800 col·leccions" i "Detall inversió Diccionari paremiològic". (Escanejar 1 còpia. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.1/2.3, 2.4 Dues còpies de "Nota preliminar", sobre la dedicació de Sebastià Farnés a la paremiologia (7 pàgines mecanoscrites cada còpia). (Dues primeres pàgines d'una còpia. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.1/2.5 Esborrany d'alguns comentaris inicials sobre el primer volum de la Paremiologia Catalana Comparada de Sebastià Farnés. (Davant i darrera)

 • B3.2.1/2.6 "Introducció a l'estudi de la paremiologia catalana. Pròleg", 42 pàgines mecanoscrites i numerades. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.1/2.7 Carta al Sr. President de la Diputació Provincial de Barcelona, que comunica quin és "l'estat actual del nostre treball d'ordenació i redacció del material sobreParemiologia Catalana que va deixar, a la seva mort, Sebastià Farnés i Badó", amb data del 15 de novembre de 1988. (Davant)

 • B3.2.1/2.8 Carta al Sr. Xavier Bru de Sala, subdirector General de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, per sol·licitar ajuda "per tirar endavant l'edició de la Paremiologia Catalana Comparada de Sebastià Farnés", que data del 10 de gener de 1990.  (Davant)

 • B3.2.1/2.9 Carta del director del Departament de Creació Editorial de Plaza & Janés, on recomana la publicació de l'obra de paremiologia de Sebastià Farnés. La carta adjunta l'informe tramès a Antoni Cambredó sobre l'obra, i diverses fotocòpies de la primera pàgina de l'informe.  (Carta i dues pàgines de l'informe. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.1/2.10 Fotocòpia del Decret d'atorgament de subvenció al Sr. Josep M. Pujol i Sanmartín, per a la realització de treballs sobre paremiologia catalana comparada, que data de l'1 de març de 1984. (Tot)

 • B3.2.1/2.11 Nota en una targeta del President de la Diputació de Barcelona dirigida a M. Aurèlia Capmany amb data del 13 de març de 1984. (Davant)

 • B3.2.1/2.12 Informe dirigit a la Fundació Enciclopèdia Catalana sobre l'obra Paremiologia Catalana Comparada, de Sebastià Farnés i Badó, editada a cura de Josep M. Pujol, Josep Lluís Savall, Magí Sunyer i Jaume Vidal, que data del 2 de novembre de 1988. (Tot)

 • B3.2.1/2.13 Informe sobre l'obra Paremiologia catalana comparada, mecanoscrit en dos pàgines. (Tot)

 • B3.2.1/2.14 Contracte de Dret privat d'arrendament d'obra amb el Sr. Josep M. Pujol i Sanmartín, a efecte que dugui a terme l'ordenació definitiva, actualització i redacció, fins deixar-lo enllestit per a la publicació en forma de llibre, del material literari que deixàa la seva mort el Sr. Sebastià Farnés i Badó, sobre paremiologia catalana comparada. El contracte consta de dues pàgines mecanoscrites i data del 22 de novembre de 1983.  (Tot)

 • B3.2.1/2.15 Llista mecanoscrita d'adreces de diversos càrrecs institucionals de l'àmbitcultural (Director General de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, etc.). En un altre full hi ha algunes adreces més manuscrites. (Tot)


Informació