CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/2 Material preparatori de classes 2

 • B3.1.1/2.1 Petit tros de paper quadriculat on hi ha manuscrit un esquema sota el títol "Pla d'estudis (2n cicle)". (Davant)
 • B3.1.1/2.2 Darrere un billet de tren hi ha manuscrita una llista de bibliografia de Josep Pin i Soler. (Davant i darrera) 
 • B3.1.1/2.3 Foli doblegat amb un esquema o temari manuscrit d'una assignatura de literatura catalana. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/2.4 Catorze fitxes bibliogràfiques de llibres manuscrites en una targeta de mida quartilla cada una. (Davant primera fitxa. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.5 Dos folis doblegats per la meitat amb una relació de literats catalans i les seves obres més importants (Jordi Coca, Josep Albanell, Francesc Barceló, etc.). (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.6 Targeta d'invitació a una festa de presentació de l'editorial Antoni Bosch, on hi ha anotacions manuscrites (dates en referència a les Quatre Grans Cròniques catalanes). (Davant i darrera)
 • B3.1.1/2.7 En un foli doblegat per la meitat, esquema mecanoscrit de la "Història del Teatre a les Illes". (Davant)
 • B3.1.1/2.8 Esquema o temari d'una assignatura de literatura catalana, des dels trobadors fins a la literatura del segle XVII. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/2.9 Foli amb un llista de bibliografia mecanoscrita, doblegat, fent de camisa;a l'interior hi ha quatre targetes diverses amb anotacions en retolador darrere de tipus bibliogràfic. (Escanejar tarja indicada. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.10 En un foli doblegat per la meitat hi ha mecanoscrit un esquema o temari de "Fonética Histórica Española". A l'interior, en una quartilla, hi ha manuscrit el mateix temari. (Davant versió a mà. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.11 Referències bibliogràfiques corresponents a diversos programes de lectures. Hi ha referències d'obres de literatura antiga grega, romana, hindú, hebrea i també de literatura moderna europea en nou pàgines mecanoscrites. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.12 Darrere cinc bitllets de tren, hi ha mecanoscrits els esquemes corresponents a les cinc primeres lliçons de l'assignatura "Literatura Catalana Moderna i Contemporània". (Davant i darrera un bitllet. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.13 Foli mecanoscrit que porta per títol "Resum d'història de la literatura catalana. Cronologia" i va acompanyat de dos fulls amb bibliografia. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.14, 2.15 Dos conjunts idèntics de tres folis mecanoscrits amb apunts d'ortografia de la llengua catalana. (Davant primer full 1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.16 Apunts mecanoscrits en tres fulls sobre les vocals i l'accentuació en català.  (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.17 Temari i bibliografia de "Literatura Catalana Medieval II" mecanoscrit en cinc pàgines. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.18 Esquema o temari mecanoscrit en dos pàgines de literatura catalana, des l'edat mitjana fins als nostres dies. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.19 Esquema o temari que porta per títol "Antologia de la poesia catalana", des de l'edat mitjana fins als nostres dies, mecanoscrit en dos pàgines. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/2.20 Borrador manuscrit en dos quartilles d'una carta al director d'una biblioteca de Florència a qui demana una fotocòpia d'una pàgina d'un manuscrit. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/2.21 Esquemes i apunts de dialectologia manuscrits en uns quants fulls doblegats. (Escanejar pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.22 Foli amb un fragment de l' Epistolari Costa, que conté la còpia mecanoscrita d'una carta a J. Rosselló. (Davant)
 • B3.1.1/2.23 Fragments mecanoscrits, extrets de Puiggarí, Josep. Garlanda de joyells, estudis é impressions de Barcelona monumental. Barcelona: 1879 (dues pàgines grapades). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.24 Tres fulls amb exercicis de llengua catalana i un amb les preguntes d'un examen de Llengua Catalana I, fet a Tarragona el febrer de 1972. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/2.25 Dos fulls mecanoscrits que narren la vida de Tirant lo Blanc. (Davant dos fulls)

Informació