CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB2.1/1 Universitat de Barcelona

 • B2.1/1.1 Notificació de la Universitat de Barcelona dirigida a Jaume Vidal Alcover, que ha estat nomenat President Titular de la Comissió que ha de jutjar les proves del Concurs per a la provisió de la places de titular d'universitat de l'Àrea de Coneixement de Filologia Catalana. La carta data del 27 de gener de 1988. (Davant)
 • B2.1/1.2 Notificació d'Antoni M. Badia i Margarit, com a President de la Comissió de la UB, de l'acord pres de convocar els aspirants a la plaça de professor per tal que el rector pugui emetre el seu veredicte. El comunicat data del 5 de juny de 1981. (Davant sobre. Davant carta)
 • B2.1/1.3 Carta dels delegats del PNN en què es convoca a tots els membres a una reunió per tal de discutir certs temes abans de la Junta de Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona convocada pel degà. La carta data del 3 de novembre de 1975. (Davant)
 • B2.1/1.4 Sobre amb el segell de la Universitat de Barcelona com a remitent, a l'atenció de Jaume Vidal, que conté una fotocòpia de la pàgina del BOE on es publica la resolució de la Direcció General d'Ordenació Universitària i Professorat del 9 de febrer de 1983. (Davant fotocòpia)
 • B2.1/1.5 Carta d'un professor del departament de filologia francesa i provençal dirigida a Jaume Vidal on li demana si pot canviar el títol de la conferència que va pronunciar al Col·loqui sobre Diderot per tal de publicar-la. La carta data del 16 de novembre de 1984. (Davant carta)
 • B2.1/1.6 Notificació del rector de la Universitat de Barcelona a Jaume Vidal Alcover del nomenament com a vicedirector adjunt de la Delegació de Tarragona de la Universitat de Barcelona que data del 20 de juny de 1978. (Davant carta)
 • B2.1/1.7 Carta del Vicerector d'Investigació de la Universitat de Barcelona dirigida a Jaume Vidal Alcover, com a director del Departament de Filologia Catalana, que adjunta una fotocòpia de la relació de distribucions de la subvenció FIU per al 1979, corresponents al seu departament. La carta data del 28 de juny de 1979. (Davant carta)
 • B2.1/1.8 Notificació del rector de la Universitat de Barcelona dirigida a Jaume Vidal Alcover de la resolució de prorrogar la seva inclusió en règim de dedicació a temps complet que data de l'1 d'octubre de 1985. (Davant carta)
 • B2.1/1.9 Fotocòpia d'una carta del Dr. Santiago Mollfulleda i Buesa, com a cap d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona de la Universitat de Barcelona,que recorda que, segons una ordre ministerial, cal penjar als taulells d'avisos l'horari de les tutories i d'atenció a l'alumnat, etc. La carta data del 19 d'octubre de 1984. (Davant carta)
 • B2.1/1.10 Carta de la secretària general de la Universitat de Barcelona que comunica a Jaume Vidal Alcover que el següent curs 1987-1988 haurà arribat a l'edat establerta legalment per a la jubilació i que seria convenient que fes arribar el seu currículum a la Secretaria del Comitè Acadèmic. La carta data del 21 de setembre de 1987. (Davant carta)
 • B2.1/1.11 Carta del Secretari de les Facultats de Lletres, Antoni González Sanmartí, dirigida a Jaume Vidal Alcover, que adjunta la credencial de dedicació exclusiva que ha estat tramesa pel Negociat de Personal Docent de la Universitat de Barcelona. La carta data del 19 de desembre de 1980. (Davant 2 fulls)
 • B2.1/1.12 Carta del Director de la Delegació a Tarragona de les Facultats de Lletres de la Universitat de Barcelona que convoca Jaume Vidal Alcover al Claustre dels Professors de les Facultats de Lletres d'aquesta Delegació. La carta data del 6 de desembre de 1974. (Davant carta)
 • B2.1/1.13 Carta del Director de la Delegació a Tarragona de les Facultats de Lletres de la Universitat de Barcelona, que convoca Jaume Vidal Alcover al Claustre dels Professors de les Facultats de Lletres d'aquesta Delegació. La carta data del 5 de febrer de 1976. (Davant carta)
 • B2.1/1.14 Dins un sobre, resultat d'una enquesta als estudiants que evalua el professor Jaume Vidal Alcover de la Facultat de Filologia de Tarragona. (Davant carta)
 • B2.1/1.15 Nota de la cap del Negociat, M. Cinta Olivé, dirigida a Jaume Vidal Alcover, segons la qual li remet la diligència de baixa com a professor agregat interí amb data del 4 de juny de 1984. (Davant)
 • B2.1/1.16 Certificat expedit per Gemma Rauret Dalmau, com a catedràtica numerària i secretària general de la Universitat de Barcelona, segons el qual Jaume Vidal Alcover, professor agregat interí de Llengua i Literatura Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona de la Universitat de Barcelona, va causar baixa en aquest càrrec en prendre possessió com a catedràtic numerari a la mateixa facultat. El certificat data del 24 d'abril de 1984. (Davant)
 • B2.1/1.17 Invitació del Rector de la Universitat de Barcelona a l'acte d'obertura del curs acadèmic 1980-1981, en el qual se li retrà homenatge a Salvador Espriu amb motiu d'ésser-li conferit el grau de doctor Honoris Causa. (Davant dues fulles)
 • B2.1/1.18 Invitació del Rector de la Universitat de Barcelona a l'acte d'obertura del curs acadèmic 1986-1987, en el qual es pronunciaran conferències en motiu del cinquantenari de la guerra civil espanyola. (Davant dues fulles)
 • B2.1/1.19 Invitació del Rector de la Universitat de Barcelona a l'acte d'obertura del curs acadèmic 1988-1989, juntament (doblegada i a l'interior del díptic) amb una carta del president de la Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona, en la qual es comunica a Jaume Vidal Alcover que, en l'acte d'inauguració de curs, se li lliurarà la medalla de plata d'aquesta institució. La carta data del 4 d'octubre de 1988. (Davant dues fulles i carta)
 • B2.1/1.20 En un sobre, enviat per Joan Solà a Jaume Vidal Alcover, fotocòpia en un sol full, de dues cartes, una dirigida a Joan Solà i firmada per 11 persones, en nom del Departament de Filologia Hispànica de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb data del 24 de febrer de 1984. L'altra carta és la resposta de Joan Solà a aquestes 11 persones que data del 9 d'abril de 1984. (Davant)
 • B2.1/1.21 En un sobre, juntament amb una nota de la cap de Negociat que data del 28 d'abril de 1982, fotocòpia de dues pàgines del BOE del 22 d'abril de 1982 on apareix l'ordre segons la qual s'anuncien a concurs-oposició diverses places de professor agregat de Facultats i Escoles Tècniques Superiors. (Davant carta)
 • B2.1/1.22 Fotocòpia d'un certificat de docència, de Jaume Vidal Alcover, expedit per la Secretaria General de la Universitat de Barcelona el 19 de maig de 1982. (Davant)
 • B2.1/1.23 En un sobre, justificantde recepció dels documents per a la participació al concurs per una plaça de catedràtic interí de literatura catalana, amb el segell de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i data del 20 de maig de 1981 i, mecanoscrita i amb un segell de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, relació de treballs i publicacions presentades per Jaume Vidal Alcover. (Davant dues fulles de la carta. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.24 Nota del secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona de la Universitat de Barcelona dirigida a Jaume Vidal Alcover. La carta adjunta les actes d'examen corresponents a les matèries que imparteix Jaume Vidal i una ordre circular del Ministerio de Universidades e Investigación. La carta data del 12 de juliol de 1981. (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.25 Carta de presentació i recomanació per part de Gabriel Oliver Coll, degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, a favor de Jaume Vidal Alcover com a aspirant a la plaça de professor agregat de "Llengua i literatura catalanes" de la Facultat de Filologia (4 pp. amb el segell de la Universitat de Barcelona).(Davant 4 fulls)
 • B2.1/1.26 Mecanoscrit amb correccions manuscrites, un borrador de la carta del punt anterior (3 pp).(Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.27 Full amb el segell de la Universitat de Barcelona, amb una paraula manuscrita amb retolador negre. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/1.28, 1.29 Dos exemplars del programa del ceremonial per a la investidura de Doctor Honoris Causa a la Universitat de Barcelona de Francesc de Borja Moll-Casanova, previst per al 24 de novembre de 1975. (Escanejar 1 exemplar)
 • B2.1/1.30 Memòria del curs 1980-1981 de la Universitat de Barcelona. (Davant)
 • B2.1/1.31 Mecanoscrit de la sol·licitud de Jaume Vidal Alcover per presentar-se com a aspirant a la plaça de professor agregat de llengua i literatura catalana de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona a Tarragona, enviada el 14 de maig de 1982. (Davant i darrera)
 • B2.1/1.32 En un foli doblegat per la meitat, nota manuscrita que informa del curset sobre Francesc Vicenç García, Rector de Vallfogona, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia de Tarragona i a càrrec dels professors Pere Anguera, Joaquim Mallafré i Jaume Vidal Alcover. (Davant)
 • B2.1/1.33 Telegrama dirigit a Jaume Vidal Alcover que l'informa de l'acte d'inauguració del curs 1988-1989, en el qual se li lliurarà la medalla de la Universitat, i data del 5 d'octubre de 1988. (Davant)
 • B2.1/1.34 Fotocòpia d'una carta del Ministerio de Educación y Ciencia que notifica el nomenament de Jaume Vidal Alcover com a catedràtic de Llengua i literatura catalanes a la Facultat de Filologia (Tarragona) de la Universitat de Barcelona, amb data del 16 de març de 1984. (Davant)
 • B2.1/1.35 Número 8 de la revista Fulls Universitaris, publicació periòdica de la Universitat de Barcelona, que data deljuny/juliol de 1988. (Document només consultable en paper)
 • B2.1/1.36 Programa de la candidatura al rectorat de la Universitat de Barcelona presentada per Eulàlia Vintró i Castells al claustre el gener de 1986. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.37 Programa de la candidatura al rectorat de la Universitat de Barcelona presentada per Josep M. Bricall Masip al claustre el gener de 1986. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.38 Llibret de la sessió número 29 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 26 de setembre de 1984. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.39 Llibret de la sessió número 30 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 9 de novembre de 1984. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.40 Llibret de la sessió número 31 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 14 de desembre de 1984. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.41 Llibret de la sessió número 32 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 12 de febrer de 1985. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.42 Llibret de la sessió número 37 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 8 d'octubre de 1985. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.43 Llibret de la sessió número 38 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 19 de novembre de 1985. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.44 Llibret de la sessió número 39 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 19 de desembre de 1985. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.45 Llibret de la sessió número 40 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 22 de gener de 1986. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/1.46 Llibret de la sessió número 41 de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 12 de febrer de 1986. (Coberta i dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)

Informació