CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA1.2/1, /2 Contractes, rebuts, factures

A1.2/1 1 Contractes. Documents

·         A1.2/1.1 Llista de membres de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i relació dels membres que constitueixen la Mesa per al trienni 1979-1982 i la Junta de Govern (13pp.).

·         A1.2/1.2, 1.3, 1.4 "Serrano Balasch, Ramon -agent literari-": carta-contracte (13 de gener de 1984) de Ramon Serrano a M. Aurèlia Capmany (carta i 2 còpies del contracte de R. Serrano com a agent literari de l'obra de M. Aurèlia Capmany).

·         A1.2/1.5 "Dopesa": Document de contractació d'un treball sobre Salvador Espriu per part de Dopesa a Maria Aurèlia Capmany el 20 de setembre de 1971.

·         A1.2/1.6, 1.7, 1.8 "Plaza-Janés":

-Dos exemplars de "Contrato de edición en lengua distinta a la original", del llibre El jaqué de la democracia (11 de gener de 1984).

-Contracte d'edició de l'obra De profesión: mujer (4 de novembre de 1970).

·         A1.2/1.9 "R.T.V.E.": Contracte de treball com a editora del programa de TVE "Cita a mitja tarda" (1 de desembre de 1978).

·         A1.2/1.10, 1.11, 1.12 "Ed. Tres i Quatre": Carta adreçada a la Maria Aurèlia Capmany, contracte de publicació del llibre L'espill o llibre de les dones a càrrec de l’esmentada editorial i rebut en concepte de bestreta pels drets d'autor del llibre L'espill o llibre de les dones (11 de febrer de 1991).

·         A1.2/1.13 Contracte d'edició de la novel.la Vitrines d'Amsterdam de Maria Aurèlia Capmany, per part de Club Editor que data del 28 de febrer de 1970.

·         A1.2/1.14 Contracte d'edició d'El feminismo ibérico de M.Aurèlia Capmany, per part d'Oikos-Tau, S.A. Ediciones que data del 24 de juliol de 1967 (5 pp.).

·         A1.2/1.15 Contracte d'edició d'Antologia  del Periodisme català de M. Aurèlia Capmany, per part de Llibres de Sinera, Societat Anònima (27 de març de 1968).

·         A1.2/1.16 Contracte de col·laboració de Maria Aurèlia Capmany en la col·lecció "El quadrat blau" de Llibres de Sinera, Societat Anònima. En el contracte es pacta la traducció del Decameró de Boccaccio al català per part de Maria Aurèlia Capmany per a publicar-se posteriorment en l’esmentada col·lecció (27 de juliol de 1967).

·         A1.2/1.17 Contracte de publicació del llibre provisionalment titulat Dones inventades de Maria Aurèlia Capmany, per part d'Edicions 62, S.A. (24 de març de 1969).

·         A1.2/1.18, 1.19, 1.20 Contractes amb Editorial Nova Terra, S.A. per a la publicació de diveros llibres de Maria Aurèlia Capmany:

-Contracte d’edició de Pedra de Toc amb data del 26 de setembre de 1970.

-Contracte d’edició d’El jaqué de la democràcia amb data de l’1 de maig de 1972.

-Contracte d’edició d’El Feminisme a Catalunya amb data del 21 de novembre de 1972.

·         A1.2/1.21 Contracte d'edició d'El teatro universal de Maria Aurèlia Capmany, per part d'Editorial Bruguera, S.A. (12 de maig de 1969) (2 pp).

·         A1.2/1.22 Contracte d'edició de “Vent de garbí i una mica de por” seguit de “Dones, flors i pitança” de Maria Aurèlia Capmany, per part d'Editorial Moll (15 de setembre de 1968).

·         A1.2/1.23 Projecte i pressupost d’un estudi per a Maria Aurèlia Capmany. El projecte el va realitzar l’Estudi Masjoan de Tarragona, els mesos de juny i juliol de 1979. El dossier consta de quatre pàgines unides, amb coberta de cartolina: una carta, dos fulls amb els plànols del projecte i un full amb el pressupost. També hi ha una altra pàgina solta que sembla el rebut de compra de diversos mobles al mateix estudi.

·         A1.2/1.24 Caràtula d’un fax enviat per Maria Aurèlia Capmany a l’ajuntament de Cornellà el 28 de novembre de 1990.

·         A1.2/1.25 Caràtula d’un fax enviat per Maria Aurèlia Capmany a la Institució de les Lletres Catalanes el 4 de desembre de 1990.

·         A1.2/1.26 Caràtula d’un fax enviat per Maria Aurèlia Capmany a l’Editorial Columna el 7 de febrer de 1991.

·         A1.2/1.27 Caràtula d’un fax enviat per Maria Aurèlia Capmany a l’Editorial Planeta el 19 de març de 1991.

·         A1.2/1.28 Caràtula d’un fax enviat per Maria Aurèlia Capmany a la Conselleria de Cultura de València  el 12 de novembre.

·         A1.2/1.29 Escrit que fa constar que l’editorial Valls Neutres entrega a Maria Aurèlia Capmany un conjunt d’originals.

·         A1.2/1.30 Contracte entre Maria Aurèlia Capmany i l’editorial Nova Terra per a la publicació d’Un lloc entre els morts que data del 4 de juliol de 1967.

·         A1.2/1.31 Contracte entre Maria Aurèlia Capmany i l’editorial Nova Terra per a la publicació de Feliçment, jo sóc una dona que data del 20 de desembre de 1969.

A1.2/2 1  Documentació comptable 

·         A1.2/2.1 Rebut d’Edicions 62 a nom de Maria Aurèlia Capmany amb valor de 500 pessetes per l'informe de la lectura de les obres Le seducteur quitté, d'Iris Murdoch i Le menier de femme, de Menie Grégoire (22 de febrer de 1965).

·         A1.2/2.2 "Plan editorial, 1) Financer": previsió de despeses per a la creació d'una revista mensual i inversió per al primer establiment [2 folis taronges manuscrits].

·         A1.2/2.3, 2.4, 2.5 En un sobre, carta, targeta de benvinguda com a sòcia de l'Hospital General de Catalunya i rebut de l'import parcial corresponent a l'adquisició d'una Participació nominativa a la Societat de l’Hospital General de Catalunya (4 de novembre de 1976).

·         A1.2/2.6 En un sobre de la Diputació de Barcelona dirigit a "Ilma. Sra. Maria Aurèlia Capmany i Farnes", notificació de les percepcions econòmiques corresponents al mes d'agost de 1985.

·         A1.2/2.7 "Detall de les percepcions corresponents a: maig 1991" de l'Il·lma. Sra. Maria Aurèlia Capmany i Farnés, procedent de la Diputació de Barcelona.

·         A1.2/2.8 Certificació per part del Secretari del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona dels honoraris percebuts de Maria Aurèlia Capmany amb data del 21 de gener de 1991.

·         A1.2/2.9 Notificació del Tresorer de la Diputació de Barcelona a Maria Aurèlia Capmany del resum anual de retencions a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques que data del 30 d’abril de 1991.

·         A1.2/2.10 Comunicació a Maria Aurèlia Capmany de la revisió i augment de la renda que paga pel lloguer d'un pis a Tarragona que data del 5 de març de 1991.

·         A1.2/2.11 Factura de Pipsa (empresa de pintura) en relació a un treball realitzat en un pis de Maria Aurèlia situat a Barcelona que data del 31 de maig de 1990 [2 folis en un sobre].

·         A1.2/2.12 Rebut d'un pagament de 300 pessetes realitzat per part de Maria Aurèlia Capmany al PSC el febrer de 1983.

·         A1.2/2.13 Rebut d'un pagament de 2580 pessetes realitzat a Maria Aurèlia Capmany per part d'Edicions 62, S.A. com a retribució per la traducció de l'obra La tala del bosc de C. Cassola (10 de desembre de 1965).

·         A1.2/2.14 Factura de la subscripció de Maria Aurèlia Capmany al diari El Punt pel període que va de l’1 de juliol de 1991 al 30 de setembre del mateix any.

·         A1.2/2.15 Rebut d'un pagament de 5000 pessetes realitzat a Maria Aurèlia Capmany per part d'Editorial Nova Terra, S.A. a compte de la liquidació dels drets d'autor corresponents a les vendes fins al 31 de desembre de 1975 (5 de novembre de 1976).

·         A1.2/2.16 Detall d'operacions del Banco Cantábrico referent al número de compte de Maria Aurèlia Capmany que data del 16 de desembre de 1989. Nota: a la part posterior de l’imprès hi ha un número de telèfon manuscrit.

·         A1.2/2.17, 2.18 Dos fulls de mida A5 manuscrits, conservats en estat fragmentari, en els quals es menciona un préstec efectuat a favor de Maria Aurèlia Capmany. En cap dels dos fulls hi figura la data.

·         A1.2/2.19 Notificació de la primera liquidació dels drets sobre l'edició facsímil de l'obra Cançoner popular d'Aureli Capmany rebuda per Maria Aurèlia Capmany d’Oriol Argell i Jordi Lleonart el 9 d’octubre de 1980.

·         A1.2/2.20 Rebut segons el qual Maria Aurèlia Capmany paga 10.000 pessetes a Leteradura per la subscripció a l'exemplar núm. 4 de l'edició numerada i nominada de la versió catalana de l'Ulisses de James Joyce (14 de febrer de 1980).

·         A1.2/2.21 Factura de la compra d'una planxa a Guérin, Soc. en Cta. per part de Maria Aurèlia Capmany que data del 12 de juliol de 1961.

·         A1.2/2.22 Factura d’El Molinell, S.A., per la compra de diversos llibres que data del 27 de març de 1974 a nom de Maria Aurèlia Capmany.

·         A1.2/2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 Conjunt de sis rebuts de la Biblioteca Raixa, tots a nom de Maria Aurèlia Capmany, per la compra de diversos llibres (desembre de 1954- maig de 1959).

·         A1.2/2.29 Rebut de Guerin, Soc. en Cta. a nom de Maria Aurèlia Capmany per valor de 8148 pessetes i amb data del 6 de juliol de 1961.

·         A1.2/2.30 En un sobre dirigit a M. Aurèlia Capmany, carta en la qual l'arquitecte Oriol Bohigas Guardiola, en representació de Martorell/Bohigas/Mackay, certifica que ja s'han realitzat les 3/4 parts de l'última tercera part de la totalitat de les obres al carrer Tres Llits el dia 6 de juny de 1989.

·         A1.2/2.31 Llistat fet per Banco Simeón de les domiciliacions al compte de Maria Aurèlia Capmany amb data del 19 de juny de 1982 [2 fulls grapats].

·         A1.2/2.32 Factura de la Sociedad General de Autores de España a nom de Maria Aurèlia Capmany que data del febrer de 1974.

·         A1.2/2.33 Factura de la Sociedad General de Autores de España a nom de Maria Aurèlia Capmany que data del gener de 1975.

·         A1.2/2.34 Rebut d’edicions de la Magrana que data del 7 de febrer de 1982.

·         A1.2/2.35 Rebut de la liquidació del llibre El feminismo ibérico de Maria Aurèlia Capmany publicat per Oikos-tau edicions que data del 31 de desembre de 1974.


Informació