saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estatuts de la URV Solidària


Solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la Universitat Rovira i Virgili

El Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili estableixen, com un dels objectius de l’organisme, la promoció del respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

La Universitat Rovira i Virgili, per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 1995, ha anat incloent en el pressupost anual una partida destinada a ajuts als països en desenvolupament sense definir uns criteris d'utilització. Aquesta partida es nodreix de l'aportació del 0,7% dels ingressos derivats de cursos i programes de tercer cicle, dels programes europeus, i dels convenis i contractes de col·laboració amb empreses i organismes.

S'han rebut diverses propostes per establir alguna estructura que gestioni aquests diners. En particular, el maig de 1996, una proposta de l’AJEC-AERV per crear una Comissió de Cooperació per al Desenvolupament i l'octubre de 1997, una segona proposta de la Secció Sindical de CC.OO. per organitzar un Fons de Solidaritat. El programa electoral defensat per l’equip rectoral en les eleccions de 1998 incloïa el compromís de la Universitat Rovira i Virgili per activar la cooperació per al desenvolupament.

Atesa la necessitat de reglamentar l'ús d'aquests fons i l'acord general de la comunitat universitària per impulsar accions de cooperació solidària, la Comissió de Cooperació per al Desenvolupament, creada per la Junta de Govern a aquest efecte, ha formulat la proposta de normativa següent.

La proposta té com a punt de partida els criteris següents:

• La cooperació per al desenvolupament només tindrà sentit si una part significativa de les persones que formen la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili s'hi compromet.

• Les línies mestres de l'activitat de cooperació per al desenvolupament han d'estar absolutament consensuades des del principi, especialment entre els membres de la comunitat universitària disposats a participar-hi de manera activa, i oferir un marc prou flexible per facilitar el treball solidari.

• El paper de la Universitat Rovira i Virgili - institució és sobretot el de plataforma de suport i estímul a l'activitat de cooperació que vulguin impulsar els membres de la comunitat universitària.

Proposta de normativa

Capítol I. La comissió URV Solidària

1. Es crea la Comissió URV Solidària (en endavant, la Comissió), que és l’òrgan que coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat a la Universitat Rovira i Virgili.

2. La Comissió està composta pels membres següents:

• 2 membres del Consell Rectoral.

• 4 professors designats per la Junta de Govern.

• 4 estudiants designats per la Junta de Govern.

• 4 membres del PAS designats per la Junta de Govern.

• 1 membre designat pel Consell Social.

3. Les funcions de la Comissió són:

• Promocionar internament i externament les activitats de solidaritat i cooperació de la Universitat Rovira i Virgili.

• Garantir la coherència de les accions realitzades.

• Gestionar l'accés a les instal·lacions i equipaments de la Universitat Rovira i Virgili i recaptar els recursos econòmics (en endavant, el Fons) necessaris per a la realització de les activitats.

• Decidir l’assignació dels recursos econòmics als diferents projectes o activitats.

• Controlar els ingressos i les despeses del Fons.

• Difondre les activitats, els projectes realitzats i els resultats obtinguts.

• Retre comptes anualment a la Junta de Govern i al Claustre de l'activitat realitzada i de l'estat del Fons.

• Promoure la signatura de convenis de col·laboració amb altres institucions.

• Proposar a la Junta de Govern modificar la normativa present.

Capítol II. Els objectius

4. Com a universitat, la URV Solidària té un personal, uns coneixements i uns equipaments especialment adequats per realitzar projectes de cooperació vinculats a la formació o a la recerca que s'hi desenvolupa. D'acord amb els mitjans humans, econòmics i materials disponibles, es prioritzaran les activitats relacionades amb la cooperació de naturalesa pròpiament universitària. Tanmateix, la Comissió podrà oferir de manera puntual ajuts d'emergència, subvencionar projectes de cooperació per al desenvolupament que es considerin especialment rellevants i que estiguin a càrrec d'altres institucions, o d’altres activitats que consideri necessàries.

5. En particular, la Comissió podrà impulsar:

• Activitats d'anàlisi, sensibilització i formació a la Universitat Rovira i Virgili: activació d'assignatures de lliure elecció introductòries als temes del Tercer Món, de cooperació per al desenvolupament o de formació de cooperants; organització de seminaris per divulgar la situació en determinades regions del món, de seguiment de determinats conflictes, o d'anàlisi i sensibilització sobre problemes específics de pobresa i marginació social en el nostre entorn.

• Activitats de promoció i preparació del voluntariat entre els treballadors i estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per dur a terme projectes de cooperació i solidaritat als països en desenvolupament, o en l'entorn de la universitat.

• Activitats de cooperació centrades en la formació: programes de "formació de formadors" i programes de doctorat o postgrau, organitzats autònomament o en col·laboració amb altres institucions; beques puntuals per a estudiants de països en desenvolupament per realitzar estudis altament especialitzats que, a judici de la Comissió, responguin a necessitats prioritàries en els països d'origen.

• Activitats de desenvolupament del sistema universitari en els països en desenvolupament: ajuts en equipament o infrastructures a universitats amb greus mancances; assessorament en organització i gestió.

Capítol III. Els mitjans

6. Per dur a terme les activitats de solidaritat i cooperació per al desenvolupament, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i equipaments de la Universitat Rovira i Virgili, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la comunitat universitària i els Fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.

7. Els centres, departaments i instituts de la Universitat Rovira i Virgili facilitaran gratuïtament a la Comissió, en la mesura de les seves possibilitats, els equipaments i les instal·lacions necessàries per a la realització de les activitats que desenvolupi.

8. El Fons està constituït per les aportacions voluntàries de la comunitat universitària, per l'aportació de la Universitat Rovira i Virgili i per les aportacions externes que es rebin.

9. Cada membre del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili pot autoritzar:

• La transferència mensual al Fons d'un 0,7% sobre l'import brut de la seva nòmina.

• La transferència mensual al Fons d'un altre percentatge superior sobre l'import brut de la seva nòmina.

• La transferència mensual d'una quantitat fixa des de la seva nòmina.

Cada estudiant/a de la Universitat Rovira i Virgili pot autoritzar, fent-ho constar en l'apartat específic del seu full de matrícula:

• Un recàrrec d'un 0,7% sobre l'import de la matrícula.

• Un recàrrec de 1.000 pessetes (6,01 euros) sobre l'import de la matrícula.

• Un recàrrec d'una quantitat superior sobre l'import de la matrícula.

10. La Universitat Rovira i Virgili aportarà inicialment al Fons el 0,7% dels ingressos derivats de l'organització de cursos i programes de tercer cicle i extensió universitària, dels programes europeus o dels convenis i contractes de col·laboració subscrits amb empreses i organismes, i d’altres aportacions regulars que la Junta de Govern pugui acordar.

En qualsevol moment, la Universitat Rovira i Virgili podrà fer altres aportacions extraordinàries al Fons.

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili aportarà al Fons el 0,7% del pressupost. El Consell Social podrà fer altres aportacions extraordinàries al Fons.

11. El Fons podrà rebre igualment aportacions econòmiques provinents dels centres adscrits a la Universitat Rovira i Virgili, d'entitats públiques o privades o dels particulars.