saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement en estudis de grau (Activitats Universitàries Reconegudes, Seminaris Interdisciplinaris i Ciutadania)


Els estudiants poden obtenir reconeixement en crèdits per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits.

Aquest reconeixement es desenvoluparà aplicant la regulació següent:

Es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per participar en activitats universitàries de les tipologies següents:

  • culturals
  • esportives
  • solidàries i de cooperació
  • de representació estudiantil

Un cop obtinguts els 6 crèdits, l'escreix no consta a l'expedient acadèmic.

Les activitats s'han de dur a terme simultàniament a l'ensenyament de grau al qual es vulguin incorporar.

Per reconèixer aquestes activitats, s'estableix que un ECTS s'obté amb 25 hores de dedicació a l'activitat i una qualificació d'apte/a.

En general, les activitats es reconeixen en l'assignatura optativa Activitats Universitàries Reconegudes, que figura en els plans d'estudis amb 6 ECTS. També es poden oferir dues assignatures (I i II) amb menys crèdits, de manera que entre totes dues sumin 6. Se supera l'assignatura per acumulació d'activitats quan els crèdits corresponents a les activitats igualin o superin els crèdits de l'assignatura.

L'Assignatura Activitats Universitàries Reconegudes estarà qualificada com a reconeguda en l'expedient de l'estudiant, certificats o SET. No comptabilitzarà a l'efecte del còmput de la mitjana de l'expedient de l'estudiant.

Si algun pla d'estudis vincula les assignatures optatives a mencions o mínors, el reconeixement d'activitats en crèdits es podrà computar com a assignatura optativa d'intinerari.

La Universitat ha d'establir una oferta estable d'activitats reconegudes.

El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer anualment per aquestes activitats s'estableix a la taula següent:

Activitats solidàries i de cooperació Activitat Crèdits anuals
Activitats del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, Oficina del Voluntariat 1 /activitat
Programes d'acolliment 1