saltar al contingut principal
Cercar
URV

Bases de la convocatòria de la Comissió URV Solidària per a projectes de cooperació al desenvolupament 2006


La Universitat Rovira i Virgili obre aquesta convocatòria per adjudicar subvencions amb càrrec als fons de la Comissió URV Solidària, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible dels pobles amb menor nivell de desenvolupament. Amb aquesta finalitat, s'impulsaran accions que ajudin a eliminar la pobresa, que contribueixin a la formació de recursos humans i a la transferència de tecnologia, i que fomentin el respecte al medi ambient.

Pots baixar-te el document en .pdf o bé consultar-lo aquí mateix:

Objecte i característiques de la convocatòria

Sol·licitants

1. Aquesta convocatòria s'adreça a totes aquelles organitzacions no governamentals per a desenvolupament (ONGD) amb seu social permanent a les comarques de Tarragona que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que no tinguin ànim de lucre, que tinguin com a fi institucional la realització d'activitats relacionades amb la cooperació internacional, que demostrin una experiència mínima de tres anys en la realització d'accions de cooperació internacional així com solvència de l'ONGD sol·licitant en la consecució d'objectius previstos en projectes anteriors així com de la contrapart en termes d'activitat regular, experiència, prestigi local, nivell de democràcia interna i grau de coneixement del projecte. 2. S'acceptarà la presentació de projectes de cooperació internacional de diverses ONGD que vulguin actuar de manera coordinada, sempre que compleixin les condicions especificades a l'apartat anterior.

Documentació

3. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de la URV, carrer de l'Escorxador, s/n, Tarragona. El termini de presentació d'aquestes finalitzarà el dia 12 d’abril de 2006, a les 13.30 h.

4. Cada sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent, en dos exemplars (original i còpia):

a) Memòria del projecte, d'acord amb el model establert, que inclourà:

• Justificació del projecte de cooperació.

• Objectius específics i resultats que es volen obtenir.

• Localització precisa de la zona on es vol actuar (mapes, plànols, etc.).

• Pla de treball i calendari d'execució del projecte.

• Especificació dels mecanismes de seguiment del projecte.

• Pressupost i estudi de viabilitat.

• Avaluació de la sostenibilitat després d'acabat el projecte.

b) Memòria de l'ONGD amb les seves activitats prèvies de cooperació.

c) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

d) Dades i documentació acreditativa de la contrapart al país d'actuació.

5. Cada sol·licitud haurà d'especificar les aportacions fetes o demanades per altres instàncies públiques i/o privades.

6. S'haurà d'especificar, també, el conjunt d'accions previstes per tal de donar informació i difusió del projecte a Tarragona i a les seves comarques.

7. En el cas que la documentació de sol·licitud sigui incompleta o incorrecta, la Comissió URV Solidària ho notificarà a la persona signant per tal que l'esmeni. Si en el termini de deu dies hàbils després de la comunicació no s'esmena l'error o la mancança, es considerarà desistida la petició, després d'una resolució, i es podrà arxivar l'expedient.

Condicions bàsiques dels projectes

8. Ateses les disponibilitats pressupostàries de la Comissió URV Solidària, aquesta convocatòria s'orienta preferiblement a la subvenció de projectes mitjans i petits, les activitats dels quals tinguin la durada de fins a dotze mesos, sense perjudici que en convocatòries posteriors es puguin presentar projectes que signifiquin la continuació d'un projecte prèviament realitzat i avaluat positivament. Cada ONGD només podrà presentar un únic projecte a l'any.

9. Hauran de ser econòmicament viables i només es podrà imputar fins a un 10% dels recursos rebuts com a despeses administratives, de gestió, promoció o difusió del projecte.

10. S'haurà de fer una caracterització precisa de la contrapart al país de destí de l'acció projectada, tot especificant-ne la trajectòria, solidesa i capacitació per col·laborar en la realització del projecte.

Assignació econòmica

11. El nombre de projectes beneficiaris es decidirà anualment en funció dels fons disponibles. La Comissió URV Solidària proposarà, també, la destinació dels fons en el cas de declarar-se deserta la convocatòria, o en el cas que les subvencions atorgades no arribin a la quantitat pressupostada.

12. Per a l'execució d'aquesta convocatòria hi ha un crèdit assignat de 48.000 € dins el pressupost de l'any 2006.

13. La quantitat màxima que s'adjudicarà serà de 18.000 € per projecte. Si el projecte té un pressupost específic superior a la quantitat atorgada, s'haurà d'especificar i desglossar l'acció concreta que es demana per ser finançada.

Avaluació

14. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i després d'haver-les estudiat, la Comissió URV Solidària en farà l'avaluació i emetrà la resolució corresponent. A aquest efecte la Comissió podrà sol·licitar, si cal, el concurs de tècnics o representants d'alguna institució.

Criteris d'avaluació

15. Els projectes s'avaluaran amb un barem de 12 punts, que tindrà present l'acompliment de les prioritats geogràfiques, sectorials i dels beneficiaris, marcades als apartats 16, 17 i 18 (que es puntuaran amb 0, 1 o 2 punts), així com la qualitat i la viabilitat dels projectes.

Prioritats

16. Geogràfiques: En coherència amb les directrius establertes per la Unió Europea, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Generalitat de Catalunya, els projectes aniran dirigits preferiblement a la cooperació al desenvolupament de les àrees més desfavorides del Magrib, Amèrica Llatina i Àfrica Subsahariana.

17. Sectorials: Projectes que tinguin com a finalitat l'atenció de necessitats bàsiques i, preferentment, dins l'àmbit de l'educació i de la formació de recursos humans.

18. Beneficiaris: Es consideren accions d'interès preferent les que contribueixin a potenciar la plenitud dels drets de les dones, els infants i els joves, els de les comunitats indígenes, els refugiats o desplaçats i, en general, els sectors més vulnerables dintre de la seva comunitat social.

Qualitat i viabilitat

19. La qualitat i viabilitat dels projectes es jutjaran a partir dels criteris següents (que es puntuaran amb 0 o 1 punts):

a) Que impulsi la integració i participació dels destinataris del projecte en el seu disseny i en la seva execució.

b) Promoció d'un desenvolupament que sigui respectuós amb l'entorn natural.

c) Disposició d'altres fonts de finançament per al projecte sol·licitat, de manera que la subvenció demanada correspongui a una part d'un projecte més general.

d) Grau d'articulació del projecte presentat amb altres d'anteriors - avaluats positivament- o simultanis que s'estiguin duent a terme a l'àrea o regió objecte de la petició.

e) Viabilitat tècnica i dels recursos humans per a l'execució i el manteniment autosostingut i autònom del projecte en acabar l'ajut extern.

f) Que per circumstàncies excepcionals com desastres naturals, conflictes armats, etc. siguin d'especial interès en el moment d'avaluar els projectes. Sigui quina sigui la seva localització geogràfica.

20. Criteris a seguir en cas d'igualtat en la puntuació obtinguda:

a) Es triarà en primer lloc el projecte destinat a afavorir l'àmbit educatiu.

b) Cas que l'empat persisteixi, es triarà en segon lloc la sol·licitud més ajustada econòmicament a les bases de la convocatòria.

c) Cas que l'empat continuï s'escollirà el projecte que no hagi gaudit amb anterioritat de subvenció per part de la URV Solidària.

Atorgament de les subvencions

21. La Comissió URV Solidària aprovarà la distribució de subvencions en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la data de finalització del termini de presentació dels projectes.

22. La Comissió URV Solidària notificarà la resolució relativa a l'atorgament de la subvenció en un termini màxim de tres mesos. Si passat aquest termini no s'ha notificat expressament la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada d'acord amb allò que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. Les notificacions s'efectuaran al domicili que indiqui cada ONGD a la sol·licitud.

23. La Comissió URV Solidària especificarà en el contracte a què fa referència el punt 24 d'aquestes bases quins costos poden ser imputats com a despeses a l'hora de justificar el cost del projecte.

Seguiment del projecte i forma de pagament

24. La URV i les ONGD els projectes de les quals hagin estat aprovats subscriuran un contracte de col·laboració on s'especificaran els drets i deures d'ambdues parts, i entre altres aspectes, s'establirà el període d'execució del projecte, l'import de l'ajut, la forma de pagament i la presentació dels informes corresponents per al seguiment del projecte.

25. L'ONGD sol·licitant haurà de comunicar qualsevol canvi substancial que pugui afectar la realització del projecte. La Comissió URV Solidària considerarà les noves circumstàncies i les contrapropostes de l'ONGD, i elaborarà un dictamen vinculant per a aquella.

26. Si l'ONGD beneficiària de la subvenció no compleix les condicions establertes en aquestes bases i en el contracte, la URV podrà suspendre els pagaments que quedin per fer i demanar la devolució de les quantitats ja lliurades. La Comissió URV Solidària, com a responsable del seguiment dels projectes, podrà demanar a l'ONGD corresponent en qualsevol moment tota la informació que cregui convenient.

27. Amb caràcter general, i tret que el contracte específic no digui res en contra, el règim de pagament de les subvencions seguirà el criteri següent: en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la subvenció, la Comissió URV Solidària farà efectiu el 70% de l'import concedit; el 30% restant es farà efectiu un cop rebut l'informe de posada en marxa del projecte.

28. La memòria final, que es presentarà en un termini màxim de dos mesos després de la finalització del projecte, haurà de justificar l'assoliment dels objectius del projecte i fer un balanç econòmic de les despeses. Si l'informe no compleix els requeriments mínims exigibles, la Comissió URV Solidària requerirà l'ampliació o esmena de la informació. Una avaluació negativa d'una memòria final de projecte inhabilitaria l'ONGD afectada per la concessió de nous ajuts en altres convocatòries.

29. Un cop lliurada la memòria final del projecte, l'ONGD responsable de cada projecte es compromet a fer una presentació pública d'aquest i dels seus resultats, d'acord amb la proposta que en aquest sentit determini la URV.

30. Qualsevol informació pública que l'ONGD implicada elabori en relació amb el projecte subvencionat per la URV haurà de fer constar el suport rebut per la Universitat.

31. La URV, mitjançant la Comissió URV Solidària, podrà utilitzar les informacions del projecte amb l'objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha participat.

32. Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà l'acceptació d'aquestes bases per part de l'ONGD, per la qual cosa l'incompliment d'algun d'aquests apartats podrà considerar-se com a causa de revocació de l'ajut concedit.