saltar al contingut principal
Cercar
URV

PREMI FUNDACIÓ CINCA PIQUÉ A LA MILLOR TRAJECTÒRIA ACADÈMICA DE L’ENSENYAMENT DE CIÈNCIES EMPRESARIALS AL CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE

BASES DELS PREMIS FUNDACIÓ CINCA PIQUÉ PROMOCIÓ 2008-09

Primera. Objecte de la convocatòria

El campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Cinca Piqué convoquen per primera vegada els premis Fundació Cinca Piqué a la millor trajectòria acadèmica de l’ensenyament Ciències Empresarials del campus de les Terres de l’Ebre.

Segona. Destinataris

El premi està adreçat a les persones que hagin obtingut els crèdits necessaris per assolir la titulació de diplomat/ada en Ciències Empresarials durant el curs 2008-09 al campus Terres de l’Ebre.

Tercera. Dotació dels premis

Els premis són els següents:

Premi de 1.500,00 € per a la persona guanyadora i diplomes acreditatius de reconeixement per als finalistes.

La Fundació Cinca Piqué serà la responsable de finançar els premis i la URV, la responsable del lliurament. La URV, com a pagadora del premi, serà la responsable de les obligacions tributàries derivades, incloent-hi, si s’escau, la retenció corresponent a compte de l’IRPF del guanyador.

Quarta. Destinació del premi

Els premis obtinguts hauran de ser destinats preferentment a incorporar-se durant el curs 2009-10 o 2010-11 a un programa formatiu de postgrau o d’especialització de la URV.

Cinquena. Requisits dels candidats o candidates

Els candidats o candidates hauran d’haver obtingut un dels 3 millors expedients acadèmics de la promoció 2008-09, a judici de la URV.

Sisena. Documentació que han d’aportar les persones que s’hi presentin

La nominació a candidat o candidata podrà fer-se de dues maneres.

1.                 A títol nominal. El candidat o candidata emplena un document d’autonominació, el qual haurà d’incloure la informació següent:

·        Dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, data de naixement)

·        Idiomes (indicant nivell i titulacions)

·        Pràctiques durant la carrera

·        Experiència professional (activitat, durada, empresa, idioma de relació)

·        Autoavaluació (valors i competències)

·        Plans de desenvolupament professional a mitjà i llarg termini

·        Projecte d’interès a desenvolupar amb l’ajut del premi i motivació per dur-lo a     terme

·        Data i signatura

2. Proposada per membres del campus de les Terres de l’Ebre de la URV. Les persones que el proposin han d’emplenar el document “Proposta de candidat”, el qual haurà d’incloure la informació següent:

·        Nom i cognoms del candidat o candidata

·        Dades personals de la persona que proposa un candidat o candidata (nom i    cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, relació amb el candidat o candidata)

·        Avaluació del candidat o candidata (valors i competències)

·        Altres observacions i mèrits d’interès

·        Data i signatura

Setena. Termini i lloc de presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures finalitza el 14 de maig de 2010. El lloc de presentació és la Secretaria del campus Terres de l’Ebre de la URV, carrer Teodor González, 43, CP 43500 Tortosa. Tel. 977449740, seu també de la Fundació Cinca Piqué.

Vuitena. Procés de selecció i avaluació

Per avaluar les candidatures es crearà un jurat amb la composició següent: 1 representant de la Direcció del campus, 2 representants del professorat del campus de les Terres de l’Ebre, 1 professor representant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus, 2 representants de la Fundació Cinca Piqué i 1 estudiant que hagi obtingut el premi en anys precedents (el primer any serà substituït per un altre representant del campus de les Terres de l’Ebre). Cadascuna de les parts designarà els seus representants. En tot cas, la decisió final dels guanyadors recaurà sota la responsabilitat de la URV.

El jurat podrà interpretar les bases d'aquesta convocatòria i resoldre les qüestions que es presentin durant l’adjudicació dels premis.

El premi es pot declarar desert.

La decisió del jurat és inapel·lable.

Novena. Publicació dels resultats

El jurat farà pública la decisió durant l’acte de lliurament del premi.

Desena. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic que es durà a terme al campus Terres de l’Ebre de la URV al llarg del curs 2009-10.

Onzena

La URV serà l’única responsable de l’obtenció de les autoritzacions necessàries per tal d'utilitzar els expedients acadèmics amb les finalitats establertes en aquest document, de manera que la Fundació Cinca Piqué en queda exonerada expressament en aquest sentit.

Dotzena

La participació en el premi implica la total acceptació de les bases.