saltar al contingut principal
Cercar
URV

Drets i deures de l'estudiantat universitari


Coneixes quins són els drets i deures de què gaudeixes per ser estudiant? Tingue'ls molt presents durant la teva estada a la Universitat! 

Si creus que els teus drets han estat infringits, posa't en contacte amb nosaltres clicant aquí!

                                                   

  

DECÀLEG DE DRETS

1. DRET D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

1.1   Dret d’igualtat en l’accés i realització dels estudis universitaris i garantia d’accés a les persones en situacions d’especial necessitat tals com minusvàlids, famílies monoparentals o famílies nombroses.

1.2   Dret a no ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical o per raó d’aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altre condició o circumstància personal o social dels membres de la comunitat universitària.

1.3   Dret a beneficiar-se dels descomptes, les beques, els ajuts i les exempcions que afavoreixin l’accés a l’estudi i la recerca.

                                                                                                                                               

2. DRET A UNA DOCÈNCIA DE QUALITAT

2.1   Dret a rebre una formació i una docència de qualitat, creativa, participativa, crítica i adequada a la realitat social.

2.2   Dret a rebre assessorament i suport del professorat, especialment a través de la figura del tutor.

2.3   Dret a disposar dels materials necessaris per desenvolupar les assignatures.

2.4   Dret a una docència adaptada a les noves tecnologies.

2.5   Dret a participar en l’avaluació de la docència.

2.6   Dret a gaudir d’una oferta variada de pràctiques.

2.7   Dret a rebre la docència en català, així com rebre part de la docència en anglès.

2.8   Dret a rebre un tracte respectuós per part del professorat i el personal d’administració i serveis.

2.9   Dret a disposar de mecanismes d’accés i permanència i d’instruments específics que facin possible la mobilitat entre universitats del món.

  

3. DRET A UNA AVALUACIÓ OBJECTIVA

3.1   Dret a comptar amb procediments objectius d’avaluació incloent-hi mecanismes de revisió i de recurs.

3.2   Dret a participar en l’elaboració i modificació dels criteris generals d’avaluació i dels plans d’estudi.

3.3   Dret a un tribunal de segona correcció amb presència estudiantil.

3.4   Dret a una avaluació compensatòria d’examen amb el temps suficient.

3.5   Dret a conèixer l’estat de l’avaluació.

3.6   Dret a la gravació dels exàmens orals.

3.7   Dret a la no penalització per la inassistència justificada.

3.8   Dret al respecte de la llibertat ideològica i de pensament en la realització de l’avaluació.

3.9   Dret al repartiment equitatiu de la càrrega avaluativa entre assignatures.

3.10 Dret al compliment de les guies docents.

  

4. DRET A COMPATIBILITZAR TREBALL I ESTUDIS

4.1   Dret a una oferta docent que permeti compatibilitzar treball i estudis.

4.2   Dret a disposar d’un règim de dedicació a l’estudi compatible amb el treball.

4.3   Dret a gaudir de la possibilitat d’obtenir ofertes laborals als serveis de la universitat.

  

5. DRET D’INFORMACIÓ

5.1   Dret a conèixer el pla docent i tota la informació necessària abans de matricular-se, en especial pel que fa a horaris, continguts, avaluació i professorat responsable de les assignatures.

5.2   Dret a rebre informació de tots els serveis que se li ofereix.

5.3   Dret a disposar de la informació sobre el funcionament de la universitat i les decisions dels òrgans de govern, la qual sigui fàcilment localitzable i entenedora.

5.4   Dret a rebre una resposta motivada a les consultes realitzades a l’Administració Universitària.

5.5   Dret a gaudir de la informació i de protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en les seves activitats.

5.6   Dret a obtenir informació i reconeixement de la propietat intel·lectual del seus treballs acadèmics en el marc de la legislació vigent.

  

6. DRET A RECURSOS I INSTAL·LACIONS

6.1   Dret a poder fer ús del programari lliure.

6.2   Dret a què les biblioteques de les Universitats Públiques Catalanes estiguin obertes a tota la societat prioritzant determinades èpoques als estudiants de la pròpia universitat.

6.3   Dret a gaudir d’espais d’estudi i de treball en grup.

6.4   Dret a l’adaptació de les instal·lacions a les noves tecnologies.

6.5   Facilitar la mobilitat dels estudiants amb un transport públic més accessible.

6.6   Dret a gaudir d’espais i recursos que permetin realitzar els àpats diaris de forma gratuïta.

6.7   Dret a participar de l’avaluació dels serveis de les universitats en tant que usuaris dels mateixos.

6.8   Dret a gaudir d’uns serveis i uns recursos eficients, eficaços, econòmics, justos i solidaris.

6.9   Dret a disposar, en el cas dels estudiants amb discapacitats, de les condicions adequades i el suport material i humà necessari per poder seguir el seus estudis amb plena normalitat i aprofitament.

6.10 Dret a gaudir per part dels estudiants dels espais de la universitat per organitzar activitats.

  

7. DRET DE PROTESTA CÍVICA

7.1   Dret al respecte de l’exercici de vaga en les seves dues vessants.

7.2   Dret de manifestació al campus.

  

8. DRET A LA PARTICIPACIÓ ACTIVA

8.1   Dret a participar en els processos electorals i la presa de decisions del govern de la universitat.

8.2   Dret a gaudir de franges horàries per poder realitzar altres activitats a part de l’estudi que estiguin associades al món universitari.

8.3   Dret a rebre suport a les iniciatives complementàries de l'ensenyament oficial que comportin la transmissió de valors de llibertat, responsabilitat, convivència, solidaritat, participació i ciutadania plena.

8.4   Dret al reconeixement i suport de l’associacionisme estudiantil, dotant dels recursos econòmics, materials i formatius necessaris.

8.5   Dret al reconeixement de la participació estudiantil a les dates festives específiques de cada universitat.

8.6   Dret dels representants a ser dispensats de les obligacions acadèmiques quan aquestes coincideixin amb l’exercici de la representació.

8.7   Dret a una representació el més proporcional possible dels estudiants als òrgans de govern.

8.8   Dret a fer ús d’un sistema de queixes accessible, eficaç i amb capacitat d’acció i resposta.

8.9   Dret a intervenir en l’elaboració de propostes, reglaments i accions que involucrin directament l’estudiantat.

8.10 Dret al reconeixement acadèmic de les tasques de representació, cultura, esport i participació.

8.11 Dret a associar-se lliurement i crear organitzacions pròpies.

8.12 Dret a crear cooperatives per a la prestació de serveis a la comunitat universitària.

  

9. DRET D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

9.1   Dret a disposar de mecanismes d’acolliment i assessorament així com de programes i activitats que facilitin la seva integració en l’entorn universitari i en el desenvolupament dels seus estudis.

9.2   Dret a disposar d’informació, d’assessorament i d’instruments que facilitin la incorporació dels estudiants al món laboral.

9.3   Dret a un servei d’assistència psicopedagògica. 

  

10. DRET DE GARANTIA

10.1 Dret a poder demanar el compliment d’aquesta carta.

10.2 Dret a una figura específica dedicada a l’assegurament del compliment d’aquesta carta.

10.3 Dret a ser informat sobre aquesta carta i les maneres de demanar-ne l’efectivitat.

10.4 Dret a una penalització real per aquelles persones que incompleixin aquesta carta.