saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consell d'Estudiants

                 

Què és el Consell d'Estudiants?

El Consell d’Estudiants de la URV és l’òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de la URV, i alhora és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb el Consell Rectoral de la URV. L’objectiu essencial del Consell d’Estudiants és vetllar pels drets i interessos de tots els estudiants d’aquesta Universitat, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.

Qui el forma?

El Consell d’Estudiants de la URV està format per: estudiants representants al Claustre i estudiants representants a les Juntes de Centre de la Universitat.

Estudiants membres del Claustre i Juntes de Facultat

Competències i objectius del Consell d'Estudiants

La funció principal i més important és la de representar a tots els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, i facilitar informació als estudiants sobre qualsevol qüestió acadèmica o universitària d'interès. El Consell serveix de mitjà d'expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels estudiants i el seu objectiu és promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus drets i els seus interessos. Així doncs, el Consell constitueix el marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, i el caracteritza la seva participació activa en els òrgans de govern de la universitat. Són moltes les funcions que desenvolupa el Consell d'estudiants, entre les que es troben impulsar la creació d’associacions i organitzacions d’estudiants, controlar els projectes i els plans d’actuació del Vicerectorat d’Estudiants, emetre informes sobre qualsevol qüestió de l’activitat universitària que es consideri oportuna, i un llarg etcètera.

Òrgans de Govern del Consell d'Estudiants

Els òrgans de govern del Consell d’Estudiants de la URV són:

 • El Ple

El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell d’Estudiants de la URV. Les seves funcions són les de proposar el Reglament del Consell d’Estudiants perquè sigui sotmès a l’aprovació del Consell de Govern; escollir els membres de la Comissió Permanent; ratificar, o no, els acords de la Comissió Permanent; delegar les seves funcions en la Comissió Permanent; escollir anualment els membres de l’Oficina de l’Estudiant (OFES); aprovar el pressupost anual i el tancament de l’exercici anterior; proposar iniciatives i manifestar la seva opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària.

 • La Comissió Permanent

La Comissió Permanent està formada per la Copresidència, els Coordinadors/es de cadascun dels Consell de Centre, el tresorer/a, el secretari/a i la persona en la que el ple confia els assumtes de comunicació. Les seves funcions són les de mantenir el cons de representants en cadascun dels àmbits de representació; establir i elaborar les polítiques d’informació i participació dels estudiants i vetllar per fer arribar al Ple la informació i activitats derivades dels diferents Consells de Centre.

Actualment els membres de la Comissió Permanent són:

 • Patricia Sofía Guzmán Valdés (Co-presidenta)
 • Antonio Altuna Coy (Co-president)
 • Samuel Urbano Botella (Secretari)
 • Josep Tomàs Porres (Tresorer)
 • Andrés Alarcón López (Vocal de Comunicació)
 • Anna Prim Amador (Coordinadora del Consell de Centre de la FEE)
 • Naia Morancho Marzal (Coordinadora del Consell de Centre de la FQ)
 • Noemí Martí Esteve (Coordinadora del Consell de Centre de la FE)
 • Albert Moragas Fernández (Coordinador del Consell de Centre de la FCJ)
 • Els Co-presidents

Són funcions de la co-presidència representar el Consell, assegurar el compliment del reglament i presidir les sessions, moderar-les i suspendre-les.

Actualment existeix la figura del co-president del CE-URV, funció co-dirigida per:

 • Patricia Sofía Guzmán Valdés (Biotecnologia)
 • Antonio Altuna Coy (Màsters Agrupació B)

Altres figures existents en el Consell d’Estudiants són:

 • Samuel Urbano Botella (Relacions Externes i Secretari)
 • Josep Tomàs Porres (Tresorer)
 • Grup de Comunicació
  • Andrés Alarcón López (Vocal de Xarxes Socials – Cap de Comunicació)
  • Nerea Garcia Gutiérrez (Vocal de Disseny)
  • Laura García Gutiérrez (Vocal de Premsa)

Podeu contactar amb ells mitjançant el correu electrònic presidencia.ce@urv.cat

 • L'Oficina de l'Estudiant (OFES)

Les seves funcions són les d'informar i donar suport als representants d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili en: fomentar la participació estudiantil; rebre informació sobre activitats acadèmiques, culturals, congressos d’estudiants, etc. i difondre-la pels centres; presentar o executar projectes per a la Universitat Rovira i Virgili; orientar o assessorar els estudiants sobre qualsevol tema relacionat amb el món universitari; vigilar l’estat del pressupost, fer-ne la memòria, controlar-lo i donar-ne compte al Ple i a la Comissió Permanent i canalitzar les convocatòries del Ple i de la Comissió Permanent.

Els actuals becaris de l’Oficina de l’Estudiant són:

 • Joel Fernández López (Llengua i Literatura Hispàniques)
 • Josep Tomàs Porres (Economia)

Podeu contactar amb l’Oficina de l’Estudiant mitjançant el correu electrònic ofes@urv.cat