saltar al contingut principal
Cercar
URV

Promoció a places de Catedràtic d'Universitat i Catedràtic Contractat


Terminis de presentació de sol·licituds

Del 13 al 27 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

Lloc de presentació de sol·licituds

Sol·licituds signades manualment


Les sol·licituds firmades manualment es poden presentar a qualsevol dels registres auxiliars o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

Altres opcions de presentació, segons el que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents:
 

  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
  • A les oficines de Correus de l'Estat espanyol, en la forma que s'estableixi reglamentàriament. En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correus de l'Estat espanyol corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de Correus de l'Estat espanyol corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger.


En aquests casos addicionals, l'aspirant haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama o fax dins el període de presentació de sol·licituds al Servei de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili, C/ Marcel·lí Domingo, 2-4-6, codi postal 43007 de Tarragona, fax 977297032.

Sol·licituds electròniques

Les sol·licituds s'han de trametre per registre telemàtic. Per efectuar un registre per via telemàtica heu de disposar d'un dels certificats vàlids establerts per la URV . L'imprès de sol·licitud, signat digitalment, s'ha d'adjuntar al registre telemàtic, a través del botó "Annexar documents" que trobareu en la mateixa pàgina del registre. Trobareu les instruccions i l'accés al registre telemàtic a l'adreça https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. Recordeu que la data i hora de presentació de la sol·licitud seran les que constin en el registre.

Per qualsevol dubte relacionat amb el registre podeu realitzar la consulta al 977558040 / 977558049 o a registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.