saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 81 (juny-juliol 2012)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN


Consell de Govern

Formació 

•  Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  la implantació dels següents nous ensenyaments corresponents al curs 2012-13:

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

• Màster de Psicologia de la Salut

• Màster de Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (URV, UdL, UIB, Coordina URV) (*)

Facultat de Ciències Jurídiques

• Màster de Dret de l'empresa i de la Contractació (*)

• Màster d’Advocacia (*)

 Facultat d’Economia i Empresa

• Màster d’Economia (*)

• Màster de Direcció d’Empreses (*)

• Màster de Gestió d’Empreses (*)

 Facultat d’Infermeria

• Màster d’Investigació en Ciències de la Infermeria (*)

 Facultat de Lletres

• Màster de Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural

• Màster de Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (*)

• Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB, UAB, UdG, URV, UPF, UPC, UdL, UVic, coordina UB) (*)

• Màster Universitari Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (URV, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; University of the Philippines Diliman i Università degli Studi di Ferrara, coordina U. De Ferrara.

 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

• Màster de Neurociències (UB, UPF, UdL, URV, coordina UB) (*)

 Facultat de Química

• Màster de Nutrició i Metabolisme (URV, UB, coordina URV) (*)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

• Màster d’Intel·ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)

 EUSES Terres de l’Ebre (centre en procés d’adscripció)

• Grau de Fisioteràpia

• Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

(*) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU a data 4 de juliol de 2012)

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  la modificació dels ensenyaments següents corresponents al curs 2012-13:

Facultat de Ciències Jurídiques

• Grau de Treball Social i Ocupació (curs d’adaptació i mencions)

- Tècnic o Tècnica d’Ocupació

- Tècnic o Tècnica de Relacions Laborals

• Grau de Relacions Laborals (curs d’adaptació)

• Grau de Dret (mencions)

-  Dret de l’Empresa i de la Contractació

-  Dret Ambiental

 Facultat d’Infermeria

• Grau en Infermeria (curs d’adaptació i mencions)

- Infermeria de Salut Mental

- Infermeria Infantil

- Infermeria de Salut Comunitària

- Infermeria Geriàtrica

Facultat de Lletres

• Grau d’Història (mencions)

- Prehistòria, Arqueologia i Història fins al primer mil·lenni

- Història de les Formacions Socials i Polítiques

- Història de les Societats Contemporànies

• Grau d’Història de l’Art (mencions)

- Patrimoni

- Art i Pensament

 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

• Grau de Fisioteràpia (curs d’adaptació)

• Grau de Nutrició Humana i Dietètica (curs d’adaptació)

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  l’extinció dels ensenyaments següents corresponents al curs 2012-13:

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

• Màster d’Avaluació i Mesura de la Conducta

• Màster de Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (URV, UdL, UIB, UM, coordina URV) (*)

• Màster de Formació de Professionals de la Formació

• Màster de Formació de Professionals de la Formació (Mundusfor) (UGr, URV, Hogskolen i Akerhus, U. Reims, U. Porto, coordina UGr)

• Màster de Psicologia de l’Educació - MIPE (UB, UAB, UdG, URV, URL, coordina UB)

 Facultat de Ciències Jurídiques

• Màster de Dret de l’Empresa i la Contractació (*)

 Facultat d’Economia i Empresa

• Màster d’Organització Industrial (*)

• Màster de Direcció Estratègica de l’Empresa (*)

 Facultat d’Infermeria

• Màster de Ciències de la Infermeria (*)

 Facultat de Lletres

• Màster de Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i Risc (*)

• Màster d’Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos

• Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB, UAB, UdG, URV, UPF, UPC, UdL, UVic, coordina UB) (*)

 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

• Màster de Neurociències (UB, UPF, UdL, URV, coordina UB) (*)

 Facultat de Química

• Màster de Nutrició i Metabolisme (URV, UB, coordina URV) (*)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

• Màster d’Intel·ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)

 (*) Si es verifica el màster que el substitueix

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda autoritzar la verificació de les propostes de modificació que han de ser verificades i de les noves titulacions que es relacionen a continuació, subjectes totes elles als següents condicionants:

• Aprovació de la memòria per la junta de centre

• Aprovació de l’encàrrec docent per part dels departaments implicats

- La implantació, si escau, no ha de suposar en cap cas un increment de professorat als departaments

- No ha de condicionar els compromisos de desplegament dels ensenyaments actuals a tota la Universitat

- En el cas d’ensenyaments d’obligada implantació per la seva necessitat social, pot ser necessari replantejar la globalitat de l’oferta

• Aprovació per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de la memòria definitiva i, en el cas de màsters, amb l’informe favorable de la Comissió de Postgrau i Doctorat

- Informe favorable del Consell Social

- Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya

 Facultat de Lletres

• Grau d’Antropologia i Evolució Humana (URV, UOC, Coordina URV)

• Màster d’Arqueologia Clàssica (URV, UAB, Coordina URV)

• Màster d’Estudis Urbans, Migracions i Inclusió Social

– Extingeix els màsters de Migracions i Mediació Social i Antropologia Urbana

• Màster d’Antropologia i Salut Global (Erasmus Mundus, U. Tec. Lisboa, U. Amsterdam, coordina URV)

• Màster de Relacions Euromediterrànies (Erasmus Mundus, URV, UPF, UIB, U. París 8, U. S. Joseph, Beirut, coordina URV)

• Màster d’Identitat Europea Medieval (UdL, UB, UAB, UdG, UM, Coordina UdL)

 Facultat de Química

• Grau de Ciències Ambientals

• Màster de Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

– Extingeix els màsters de Síntesi i Catàlisi i de Química Teòrica i Computacional

• Màster de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (UJI, UdG, URV, coordina UJI)

– Extingeix l’actual del mateix nom

Facultat de Turisme i Geografia

• Màster de Canvi Climàtic

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

• Màster d’Enginyeria Industrial

• Màster d’Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics

–Extingeix el Màster d’Enginyeria Electrònica

• Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

– Extingeix el màster de Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

• Màster d’Enginyeria Computacional i Matemàtica ( URV, UOC, Coordina URV)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

• Màster de Nanociència i Enginyeria

– Extingeix el màster de Nanociència i Nanotecnologia i el màster d’Investigació en Enginyeria Química.

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda modificar la definició de la consideració d’estudiant a temps parcial (Article 4 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula):

“Amb caràcter general, es podrà considerar estudiant a temps parcial aquell que compatibilitza els seus estudis amb un treball a temps parcial o a temps complet”

En conseqüència, es modifica el paràgraf de criteris de resolució del mateix article:

“El centre comprovarà el document acreditatiu del contracte laboral a temps parcial o a temps complet, nomenament o document equivalent, i la seva vigència”.

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  la Normativa de treball de fi de grau

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova autoritzar la programació del títols propis següents:

- Especialista universitari en màrqueting digital i xarxes socials

- Especialista universitari en atenció prehospitalària i hospitalària urgent

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda modificar el nom del Màster d’Energia Eòlica, Terrestre i Marítima per el de Màster d’Energia Eòlica, Terrestre i Marina

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda proposar al Consell Social que no apliqui el curs 2012-13 cap diferència de preu als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea.

Per tant,  els seran d’aplicació els mateixos preus que permetin en 1a matrícula cobrir el 25% del cost dels estudis.

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda proposar al Consell Social que apliqui, en tots els màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit matriculat per primera vegada, passant així de 64,00 € a 44,80 € a aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

1) No haver tingut ingressos propis superiors a 20.331 €  l’any 2011

2) No estar en situació laboral activa amb dedicació a temps complet

Aquest requisits s’acreditaran mitjançant una declaració jurada. La falsedat en la informació proporcionada pot implicar des de la pèrdua de la bonificació fins a la dels drets de matrícula.

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda que el pagament de la matrícula d’ensenyaments de 1r i 2n cicle, Grau i Màster es pugui fraccionar de la manera següent:

En el moment de formalitzar la matrícula: el 60% del preu dels crèdits matriculats, més les taxes administratives

1 de desembre: 10% (*)

1 de febrer: 30% (*)

No obstant això, si és possible fraccionar el primer termini del 60%, el fraccionament que s’aplicaria seria:

En el moment de formalitzar la matrícula: el 40% del preu dels crèdits matriculats, més les taxes administratives

1 de desembre: 30% (*)

1 de febrer: 30% (*)

(*) Un cop resoltes les beques Equitat o concedida la bonificació establerta pel Consell Social en el cas de màsters, es regularitzarà l’import pendent de cobrament o es procedirà, si escau, a la devolució que correspongui 

Els acords 7 i 8 resten subjectes al que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013.

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda ajornar l’inici del període de matrícula, previst inicialment el divendres dia 6 de juliol, al divendres dia 13 de juliol

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la modificació del Programa de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF)

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  la modificació del Reglament del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/NanoSistemes (EMaS)

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’informa favorablement l’adscripció de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) a la Universitat Rovira i Virgili com a institut universitari de recerca

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova el Marc de transformació de les beques actuals en contractes predoctorals

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova l'adequació de la Normativa de concursos per a la contractació de professorat a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda suspendre cautelarment la incorporació de nous beneficiaris als plans de jubilacions voluntàries incentivades

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda la modificació de la resolució de la convocatòria d’implicacions individuals del pacte de dedicació 2010-11

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova el Pla de formació del personal docent i investigador 2012-13

• Es ratifica el Concert hospitalari entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Pere Mata SA, de Reus

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova desafectar les quantitats que la URV té activades com a “obra en curs”, per valor de 566.195,49 euros, als efectes que ICF Equipaments SAU pugui liquidar a la URV la quantitat de 567.996,14 euros, assumida directament per la URV en la construcció del nou edifici al Campus Universitari de les Terres de l’Ebre

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la desafectació dels béns inventariats següents.

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda proposar al Consell Social les tarifes del Servei Lingüístic pels cursos de Parla.cat. (modalitat virtual i semipresencial)

Comunitat universitària

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova el programa de suport a l’estudiantat i la creació  d’una comissió per estudiar una modificació dels criteris de les beques pròpies amb la composició següent:

• La vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària

• Els dos copresidents de Consell d’Estudiants

• Dos degans/directors de centre: Dra. Glòria Barberà Mariné i Dr. Josep Bertran Ilari

• El gerent o persona en qui delegui

• La cap del Centre d’Atenció a l’Estudiant

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la Guia d’atenció als estudiants amb discapacitat i altres trastorns

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  el Pla de Política Lingüística de la URV per al 2012-14

Dimensió Internacional

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova   l’oferta d’Study Abroad per al curs 2012-13

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’ISEP (International Student Exchange Programs) i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat a l‘ISEP; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV. Les despeses inicials per a la participació són de 1.500 dòlars i la quota anual per a la modalitat que permet enviar i rebre estudiants dels Estats Units i d’altres països és de 3.050 dòlars

Recerca, transferència i innovació

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova  el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la Universitat Rovira i Virgili

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012:

•  Informe sobre la producció científica de la URV 2011

•  Informe respecte a la presumpta vulneració de l'autonomia universitària per part de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012; de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

•  Informe sobre l’avaluació del col·lectiu docent i investigador 2011

•  Informe sobre l’investigador actiu 2012

•  Informe sobre el Pla de formació del Personal d’Administració i Serveis 2012-13

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

• Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Humans

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda delegar en la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, la modificació de plantilla de personal docent i investigador i la convocatòria de places, en els termes que autoritzi la Direcció General d’Universitats

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’acorda proposar al Consell Social l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca corresponent a les convocatòries següents:

PDI-F: convocatòria 2011

PDI-L: convocatòria 2012

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de Plata de la Universitat Rovira i Virgili a les persones i entitats següents:Dr. Joan Martí Castell, rector de la URV

Dr. Lluís Arola Ferrer, rector de la URV

Ajuntament de ReusAjuntament de Tarragona

Ajuntament de Tortosa

Ajuntament de Vila-seca

Diputació de Tarragona

Coral de la Universitat Rovira i Virgili

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la designació de la Sra. Sara Reigada Sanclemente com a representant dels estudiants de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aprova designar els nous membres de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

•  Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica:

    Dr. Josep Sànchez Cervelló

    Dr. Jordi Tous Pallarès

•  Comissió de Recursos Econòmics i Materials:

    Dr. Josep Sànchez Cervelló

·      Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària:

    Dr. Jordi Tous Pallarès

    Sra. Sara Reigada Sanclemente

    Sr. Alexandre Hernández Ossó

Nomenaments i cessaments de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 de juny al 31 de juliol de 2012

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.