saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 78 (abril-maig 2012)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

Dimensió social

Acord del Claustre Universitari de 24 de maig de 2012 pel qual s’aprova la metodologia per establir l’indicador sintètic del Pla estratègic de la Tercera Missió proposat.

Formació

Acord del Claustre Universitari de 24 de maig de 2012 pel qual s’aprova l’estratègia de Formació Permanent de la URV.

Comunitat universitària

• Acord del Claustre Universitari de 24 de maig de 2012 pel qual s’aprova la creació  d’una comissió de treball per tal que coordini i impulsi l’elaboració d’un estudi respecte a la presumpta vulneració de l’autonomia universitària per part de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

L’estudi amb les seves conclusions i propostes s’haurà de presentar a la propera sessió del  Consell de Govern per tal que es prenguin, si s’escau, les actuacions pertinents.

Informes

Es presenten els informes següents:

Informe anual del rector

Seguiment del Pla estratègic de la Tercera Missió

Informe anual del Centre de Cooperació “URV Solidària”

Càrrec i personal

• Acord del Claustre Universitari de 24 de maig de 2012 pel qual s'escullen, entre els membres del Claustre de la URV, els següents representants del col·lectiu docent i investigador (agrupació B) i dels estudiants al Consell de Govern (article 54.1.b de l’Estatut de la URV):

Col·lectiu docent i investigador (agrupació B):

Dr. Josep Sánchez Cervelló.

Dr. Jordi Tous Pallarès.

Estudiants:

Sr. Alberto Fernández Ceballos

Sr. Alexandre Hernández Ossó

Sr. Albert Martínez Pinteño

Sra. Joana Ramos Blesa

Sra. Sara Reigada Sanclemente

• Acord del Claustre Universitari de 24 de maig de 2012 pel qual s’aprova la  composició de la comissió de treball que ha de coordinar i impulsar l’elaboració d’un estudi respecte a la presumpta vulneració de l’autonomia universitària per part de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

President

Dr. Francesc Xavier Grau, rector de la URV

Col·lectiu Docent i Investigador

Dr. Joan Igual Ripollés

Dr. Jordi Jaria Manzano

Estudiants

Sr. Alexandre Hernàndez Ossó

Sr. Sergi Martín Arbós

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Maria Roig Sanahuja

Sr. Joan Martínez Domingo

Secretària tècnica: Sra. Helena Fraga Gonzàlez


Consell de Govern

Formació 

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de grau 2012-13

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de màster 2012-13

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2012-13

• S’aprova la modificació de l’acord de Consell de Govern de 23 de febrer de 2012, pel qual s’aprova l’oferta de títols propis de postgrau per al curs 2012-13:

Màster en Auditoria i Gestió Empresarial: 70 crèdits en lloc dels 60 que hi figuraven.

Organització i Recursos

• S’acorda que la dotació per al premi de productivitat  previst en el Pacte de Dedicació es redueixi en un 50% respecte a l’exercici 2011 i no s’incorpori a la nòmina, sinó al pressupost del departament perquè el beneficiari pugui utilitzar-lo per als fins docents i de recerca que consideri adients dins el marc legal vigent.

• S’acorda proposar al Consell Social la suspensió del complement de càrrec acordat pel Consell Econòmic de la URV, en la seva sessió del 10 de desembre de 1993, per als membres del Consell de Direcció i per al secretari executiu del Consell Social i la modificació d’altres complements acordats pel Consell Social per a càrrecs de la URV, que en aquest cas pot comportar la modificació transitòria d’acords del Consell de Govern referents a retribucions.

S’aprova la reformulació de l’Escola de Postgrau i Doctorat amb les actuacions següents:

• Adaptar l’estructura de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al  Reial Decret 99/2011.

• Aprovar el Reglament provisional de l’Escola de Postgrau i Doctorat, la vigència del qual no podrà superar els set mesos, durant els quals caldrà presentar al Consell de Govern per a la seva aprovació el Reglament de l’Escola de Postgrau i Doctorat previst en el document de Reformulació de l'Escola de Postgrau i Doctorat.

• Constituir un Comitè de Direcció provisional format pels coordinadors de programes de doctorat i els representants dels agents d’R+D+i del CEICS amb els quals se subscrigui conveni, presidit pel director o directora que designi el rector.

• Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement el registre de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al RUCT.

S’aprova el Pla de Formació per a càrrecs acadèmics de la URV.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  l’adequació de la Normativa de concursos per a la contractació de professorat a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  l’adequació de la Normativa del professorat pel que fa a permisos, autoritzacions i excedències a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  la modificació del Reglament del Departament de Pedagogia

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació de les tarifes proposades pel CESCA corresponents a l’any 2011 i el criteri de càlcul de les tarifes per al 2012.

• S’aprova anul·lar l’acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2010, el contingut del qual és el següent:

“S’aprova ampliar l’encàrrec de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV acordat en data 19 d’abril de 2010 a la part de l’edifici conegut com a plantes pilot, ubicat al Campus de Sescelades, de 360,17 metres quadrats de superfície, la qual està delimitada als plànols que s’adjunten, així com publicar el susdit encàrrec al DOGC. La gestió consistirà, per tant, en les mateixes actuacions i activitats descrites en el conveni al qual  s’adjunta aquest annex i en les mateixes condicions allí establertes”.

• S’aprova la modificació de l’acord de Consell de Govern de 22 de desembre de 2011:

El Consell de Govern de 22 de desembre de 2011 va aprovar sol·licitar l’autorització per a l’adscripció i la impartició d’ensenyaments a l’Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre. Posteriorment, els responsables de l’Escola han advertit que en la sol·licitud efectuada a la URV hi havia un error en el nom del centre i, per tant, cal esmenar l’acord, de forma que el nom correcte del centre és Escola Universitària de la Salut i l’Esport Terres de l’Ebre.

Dimensió Internacional

•  Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual es proposa al Consell Social la participació de la URV en la Xarxa Oenoviti International, amb una quota 1.000 euros/any, en qualitat de membre acadèmic. Aquesta quota va a càrrec de l'orgànica del programa de doctorat d'Enologia 1700036/1031/4899. Així mateix es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la Xarxa Oenoviti International; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en la Xarxa Oenoviti International.

Dimensió Social

• S’acorda proposar al Consell Social l’aportació anual de 500 euros a la Fundació Ciutat de Valls.

Recerca, transferència i innovació

• S’aprova que la URV participi en les ampliacions de capital de l'empresa APLICAT amb càrrec al pressupost que el Vicerectorat de Transferència i Innovació té assignat anualment per a aquesta finalitat.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  la convocatòria del Programa Martí i Franquès de recerca per a l’atracció de talent.

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012:

Informe del Pla de jubilació voluntària

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

• Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

S'acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigació corresponent a la transformació d’una plaça de Titular d'Escola Universitària en una plaça de Titular d'Universitat (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats).

S'acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigació corresponent a la transformació d’una plaça de Professor Col·laborador en una plaça de Professor Agregat (Disp. Add. 3ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats).

• S'aproven les implicacions individuals del pacte de dedicació 2010-2011. (2ª convocatòria)

• Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova, a proposta del Departament d’Enginyeria Mecànica, assignar una Càtedra d'Excel·lència al Dr. Amyn S. Teja, que es desenvoluparà de l’1 de juliol al 31 de juliol de 2012.

• Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  , a proposta del Departament de Filologies Romàniques, assignar una Càtedra d'Excel·lència al Dr. Manfred Droste, que es desenvoluparà del 27 d’agost al 31 d’octubre de 2012.

• S'acorda proposar al Consell Social l'assignació del complement addicional per mèrits de recerca a un membre del PDI que ha obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

• Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s'aprova  el conferiment del títol de doctor honoris causa als professors:

• Philip Douglas Jones, de la Universitat d’East Anglia (Norwich), a proposta del Departament de Geografia.

• Jean Paul Malrieu, professor emèrit del CNRS, a proposta de la Facultat de Química.

S’aproven les modificacions en la composició de les comissions delegades del Consell de Govern motivades per l’entrada en vigor de l’Acord GOV 23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la modificació de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (article 54.a).

• S'aprova designar com a nou membre de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

•  Comissió de Docència:

         Dr. Ramon M. Miralles


•  Comissió de Recursos Humans:

Dr. Ramon M. Miralles

Nomenaments i cessaments de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 d'abril al 31 de maig de 2012

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 26 d'abril de 2012 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.