saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 71 (febrer-març 2011)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 3 de febrer de 2011

Càrrec i personal

• Acord del Claustre universitari de 3 de febrer de 2011 pel qual s’escullen els representants del col·lectiu docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis al Consell de Govern entre els membres del Claustre de la URV (article 54.1.b de l’Estatut de la URV).

Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la implantació del grau d’Enginyeria d’edificació al curs 2012-13

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del títol de grau en Enginyeria d’edificació amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als titulats en Arquitectura Tècnica

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del títol de grau en Relacions Laborals i Ocupació amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Relacions Laborals

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del títol de grau en Treball Social amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Treball Social

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del títol de grau en Pilot d’aviació comercial i operacions aèries amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als titulats de Pilot de Transport de línea aèria amb Llicència ATPL (Airline Transport Pilot Licence) i el reconeixement complet del títol propi de graduat superior en aviació comercial – pilot de transport de línea aèria

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la implantació del màster universitari: Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la implantació, amb les modificacions que es puguin derivar del procés d’avaluació, i sempre que siguin verificats i autoritzats, dels màsters universitaris següents:

a. Estudis Avançats en Administració i Gestió Públiques

b. Relacions Euromediterrànies (interuniversitari, coordina URV)

c. Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible

d. Enginyeria Química

e. Noves Fronteres en Enginyeria Química i de Processos

f. Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (coordina UOC)

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la desactivació, el curs 2011-12, dels màsters universitaris següents:

• Antropologia Urbana

• Química a la Indústria

• Traducció i estudis interculturals

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del màster universitari en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement impartit per la Universitat Rovira i Virgili i les universitats de les Illes Balears i Lleida per incorporar-hi la Universitat de Múrcia

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del doctorat en Salut Mental: Genètica i Ambient per la Universitat Rovira i Virgili per incorporar-hi la Universitat d’Almeria

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova l’extinció dels d’ensenyaments oficials de 1r i 2n cicle següents:

• Llicenciatura en Bioquímica

• Diplomatura en Turisme de l’Escola Universitària de Turisme Bettatur (amb efectes 2009-10)

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova l’extinció, condicionada a la verificació i implantació dels màsters universitaris en Relacions euromediterrànies, Enginyeria ambiental i producció sostenible, i  Noves fronteres en enginyeria química i de processos, dels màsters universitaris següents:

• Estudis culturals mediterranis 

• Enginyeria ambiental (MENTA)

• Enginyeria química i de processos (MEQIP)

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova l’extinció dels màsters universitaris següents:

• Ciència i Enginyeria de Materials

• Psicologia de l’Educació

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la revisió de la Normativa de docència

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova l’oferta de títols propis de postgrau per al curs 2011-12

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aproven les condicions de participació del professorat en els programes “Study Abroad” que s’imparteixin a la URV

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la desadscripció dels centres adscrits: Escola Universitària de Turisme Bettatur i Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris, i sol·licitar l’informe favorable preceptiu del Consell Social

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de Registre de la URV

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova establir un nou contracte programa amb el Centre de recerca en enginyeria de materials i micro/nanosistemes (EMAS) per un període de 3 anys, amb un finançament fix de 60.000 € + 20.000 € per any en funció dels objectius assolits, que s’ha de destinar bàsicament a recursos humans, en especial a personal investigador en formació

El finançament podrà ser revisat a l’alça en funció de l’evolució de les transferències corrents a la Universitat

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova el programa d’ajuts URV–Banco Santander 2011 per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV (LINE2011)

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’acorda informar a l’Empresa de Base Tecnològica Integrated Microsystems for Quality of Live, SL. (iMicroQ) amb relació a l’ampliació de capital el següent:

• Que si, del resultat de les negociacions amb els potencials inversors, el valor final de l’empresa és superior als 800.000 €, la URV no acudirà a l’ampliació de capital i acceptarà diluir-se

• Que en el nou contracte de socis la URV no admetrà cap altra responsabilitat que la que es deriva directament de la seva participació en el capital social

• Que, donades les condicions anteriors, es podrà formalitzar l’ampliació de capital, un cop aprovada per la Comissió Econòmica del Consell Social de la URV

En la sessió del Consell de Govern immediatament posterior s’informarà del resultat de les negociacions i es demanarà la ratificació de l’acord, si escau

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’autoritza l’amortització per part d’ACC1Ó de les accions que la URV té subscrites a la Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica (INVERTEC), amb el corresponent retorn a la URV de la quantitat econòmica de 25.000 €

Dimensió social i territorial

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a la creació i el funcionament de les càtedres URV en col·laboració amb entitats públiques i/o privades

Dimensió internacional

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la participació de la URV, com a membre associat, en l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), amb una quota anual de 1.500 €, i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en l’AUF; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en l’Agence universitaire de la Francophonie
 

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 24 de febrer de 2011: 

• Informe sobre tancament del contracte programa curs 2009-10
 

Comissions delegades

• Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s'acorda proposar al Consell Social l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la designació de la Sra. Noelia Valdivieso Reche com a representant del personal d’administració i serveis al Consell Social de la URV

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la designació del Sr. Eloi Menasanch Sevil com a representant dels estudiants al Consell Social de la URV

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la designació del Sr. Eloi Menasanch Sevil com a representant dels estudiants de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la renovació de membres de les comissions delegades

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova la designació del Sr. Marc Vallvè Bernal com a representant dels estudiants de la URV al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.