saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 67 (maig-juliol 2010)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 15 de juliol de 2010

Formació 

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’eleva al Consell Social la proposta d’assignació dels màsters universitaris als nivells previstos en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2010-11

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la implantació dels ensenyaments de grau i màster universitari corresponents al curs 2010-11

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la relació dels ensenyaments de primer, primer i segon i de segon cicle que inicien la seva extinció el curs 2010-11

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova autoritzar la programació del curs d’Especialista Universitari en Feminismes, Masculinitats i Equitat de Gènere

•  Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven la convocatòria del Premi a l’excel·lència docent, els indicadors per a l’avaluació i la ponderació, i el calendari d’aplicació

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis (1r, 1r i 2n cicle i 2n cicle) del curs acadèmic 2008-09

•  Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs acadèmic 2008-09

Recerca, transferència i innovació

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven la creació del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP); el Pla estratègic; el Reglament, i un Contracte Programa triennal amb un finançament màxim de 50.000 €/any en funció dels objectius assolits. Aquest finançament s’haurà de destinar, bàsicament, a recursos humans, en especial a personal investigador en formació

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la participació de la URV en l'Agrupació Empresarial Innovadora INNOVI i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita agrupació; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en l'Agrupació Empresarial Innovadora INNOVI 

Organització i Recursos

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova el Pla de promoció del transport públic entre la comunitat universitària

S’aprova el Pla de formació del personal acadèmic 2010-11

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la revisió de les fitxes descriptives dels indicadors dels contractes programa de centres i departaments per al curs 2010-11

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de dedicació docent

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa d’investigador actiu

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de Col·laborador Permanent en places d’Agregat (Disp. Add. 3ª de la Llei Orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla del Personal Docent i Investigador corresponent a la creació d’una plaça de l’àmbit de dermatologia del Departament de Medicina i Cirurgia amb vinculació a l’ICS Hospital Joan XXIII

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven els canvis de denominació i de funcions de places de PAS

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la nova estructura de la Secretaria General

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació parcial del Reglament d’horaris, permisos i llicències del PAS

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova l’adquisició del jaciment arqueològic de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova ampliar l’encàrrec de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV acordat en data 19 d’abril de 2010 a la part de l’edifici conegut com a plantes pilot, ubicat al Campus de Sescelades, de 360,17 m2 de superfície, la qual està delimitada als plànols que s’adjunten, així com publicar el susdit encàrrec al DOCG

La gestió consistirà, per tant, en les mateixes actuacions i activitats descrites en el conveni al qual s’adjunta aquest annex i en les mateixes condicions allí establertes

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’Escola Universitària de Turisme i Oci

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la delegació de competències del Consell de Govern en la Comissió Delegada de Docència

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la desafectació de béns inventariats la relació dels quals s’adjunta com a annex

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’acorda elevar al Consell Social la proposta d’exempció de l’abonament del 25% del preu dels crèdits reconeguts per a aquells estudiants que canviïn de grau dins d’un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, al menys, el primer curs. 

A l'annex es detallen els programes formatius de grau i aquells ensenyaments que comparteixen un primer curs comú

Dimensió social i territorial

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra Memòria Democràtica i Drets Humans

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova renovar la participació de la URV en la Fundació Privada Tàrraco Energia Local, acceptar el càrrec de patró de l’esmentada institució, i designar-ne representant al Patronat el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la URV

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova l’adhesió de la URV a “Tarragona decideix”

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’assumeix el text següent davant la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya:

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili vol manifestar el seu rebuig a les limitacions greus a la voluntat del poble català, expressada mitjançant referèndum, que comporta la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya 2006, que suposa un trencament amb l’evolució del model de construcció d’un estat plurinacional.

Així mateix, dóna suport a les iniciatives que les diferents institucions de Catalunya duguin a terme en defensa del nostre autogovern. 
 

Dimensió internacional

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova la incorporació de la URV a International Network of Universities (INU) i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Agrupació; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV a International Network of Universities (INU)

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2010: 

     • Informe sobre l'avaluació del col·lectiu docent i investigador 2009
     • Informe sobre Investigador Actiu 2010

Comissions delegades

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Humans

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova, a proposta del Departament de Química Física i Inorgànica , assignar de l’1 al 30 de setembre de 2010 una càtedra d'excel·lència al Dr. Valentin Petrov

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'aprova, a proposta del Departament d’Història i Història de l’Art, assignar de l’1 al 30 d’abril de 2011 una càtedra d'excel·lència al Dr. Herbert Klein

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la convocatòria de la plaça de professorat lector DLRF2433 del Departament d’Història i Història de l’Art

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven l’activació, l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria de noves places de PAS

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la convocatòria per cobrir amb caràcter interí la plaça de Cap de secció d’ingressos de matrícula PF000174 del Servei de Gestió Acadèmica

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'acorda designar el Dr. Josep Manel Ricart Pla, vicerector de Política Acadèmica i Científica, representant del PDI de la URV al Consell Social

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'acorda designar el Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política Acadèmica i Científica, i el Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí, secretari general, representants de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’acorda designar el Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política Acadèmica i Científica, representant de la URV al Patronat de la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

• Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s'acorda designar els nous membres de les comissions delegades del Consell de Govern:

Comissió Ordenació Acadèmica i Científica
Dra. Maria Marquès i Banqué

Comissió d'Investigació i Transferència
Dra. Misericòrdia Carles Lavilla (copresidenta)
Dr. Josep Manel Ricart Pla
Dra. Aurora Ruiz Manrique

Comissió de Docència
Dra. Maria Marquès i Banqué 

Comissió de Recursos Econòmics i Materials
Dra. Maria Marquès i Banqué

Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària
Dra. Encarnació Ricart Martí

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador 
 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració  

Convenis específics

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual es ratifiquen convenis específics

Tornar a la pàgina principal.