saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 57 (novembre 2008-gener 2009)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 27 de novembre de 2008

•  Informe del Síndic de greuges
•  Informe sobre el Pla d’Igualtat entre els homes i les dones de la URV
•  Informe sobre el Pla estratègic de la Tercera Missió i el Pla estratègic d’internacionalització de la URV

Consell de Govern

    Consell de Govern de 18 de desembre de 2008

Docència

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aproven diverses modificacions de la normativa de postgrau com a resultat de l’aplicació de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

R+D+I

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la normativa sobre els centres de recerca.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la proposta d’adhesió de la URV al Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors de la Carta Europea de l’Investigador.

Tercera missió

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra de Ciència i Humanisme i de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova que la URV s’ncorpori a la Fundació Antoni de Gimbernat.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova el premi Maria Helena Maseras a les recerques de primer, segon i tercer cicle de la URV i el premi Maria Helena Maseras a les recerques d’ensenyament secundari de la zona del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre en estudis de les dones i el gènere.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la distinció Maria Antònia Ferrer.

Internacional

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova que la URV s’incorpori a la IUCN Academy of Environmental Law.

Comunitat universitària

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova el Pla de Política Lingüística.

Organització i Recursos

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social el pressupost 2009 per a la seva aprovació (vegi’s monogràfic FOU 58).

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova el Pla director 2009-10 de Prevenció de Riscos Laborals.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la modificació de la plantilla del Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU).

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova modificar la redacció dels articles 164.2 i 174.2 de l’Estatut de la URV.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats.

Comissions delegades

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Informes
•  Informe sobre l’estat dels parcs científics

•  Informe de la implantació dels màsters universitaris

•  Informe sobre el tancament del POA 2007-2008

•  Informe dels contractes programa amb centres i departaments 2007-2008

•  Informe sobre el tancament del pacte de dedicació 2007-2008

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 27 de novembre de 2008

•  Acord de 27 de novembre de 2008 pel qual s’aprova la designació de nous membres de les comissions.

•  Acord de 27 de novembre de 2008 pel qual s’informa dels canvis en la Comissió per a la Qualitat Institucional.

Consell de Govern

    Consell de Govern de 18 de desembre de 2008

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la modificació de plantilla del PDI amb la creació i convocatòria de la plaça següent:
Càtedra d’Universitat: Àrea de coneixement d’Història del dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social l’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència i de recerca als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

•  Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova designar els membres de les comissions delegades del Consell de Govern.


Nomenaments i cessaments de càrrecs acadèmics
Nomenaments de personal docent i investigador.

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.