saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 56 (agost-octubre 2008)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 30 d'octubre de 2008

Docència

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent dels ensenyaments de grau.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la implantació d’un grup d’activitat dels estudis de grau en Educació Primària al Campus de les Terres de l’Ebre.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent dels ensenyaments de màster següents:
Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques
Màster Universitari en Estudis Culturals en Llengua Anglesa: Texts i Contexts
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova autoritzar la participació de la URV en els màsters interuniversitaris següents i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent:
Màster Universitari en Música, paraula i imatge
Màster Universitari en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y del desarrollo
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova autoritzar la sol·licitud de verificació i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent del màster:
Màster universitari en Síntesi i Catàlisi.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova autoritzar la sol·licitud de verificació, condicionada a l’autorització preliminar del Consell Interuniversitari de Catalunya i als informes favorables de la Comissió de Postgrau i Doctorat i de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica,  del màster:
Màster Universitari en Formació inicial del professorat de secundària (títol provisional) .

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova l’oferta de cursos d’especialista universitari del curs 2008-2009 corresponents a la convocatòria de setembre:
Contractació Administrativa i Gestió de Serveis Públics: P / 20 ECTS / 2.000 €
Dret Local: P / 25 ECTS / 2.000 €
Gestió gerencial Local. Funció directiva (ed. Barcelona): P / 30 ECTS / 2.000 €
Làser i les seves aplicacions en Dermatologia: S/P / 20 ECTS / 1.250 €
Direcció de Parcs i Oci (a mida): S/P / 27 ECTS
Gestió de Parcs i Oci (a mida): S/P / 27 ECTS.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova el canvi de durada de 20 a 25 ECTS del curs d’especialista universitari en Tecnologies de la Informació: desenvolupament d’aplicacions.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova iniciar el procediment d’extinció de les llicenciatures en:
Història
Història de l’Art.

R+D+I

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova iniciar el procés de creació de l’estructura de recerca pròpia Centre en Canvi Climàtic (C3), ubicat al Campus de les Terres de l’Ebre, i destinar-hi l’assignació de 200.000 € prevista en el pressupost per a la contractació de personal investigador, becaris de doctorat, personal de suport i altres despeses necessàries en iniciar-se l’activitat.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova que el grup promotor del Centre elabori, durant l’exercici 2009 i abans de l’aprovació del Centre en Canvi Climàtic (C3), si escau.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la participació de la URV en la creació de la nova empresa de base tecnològica NT Sensors SL amb l’adquisició i subscripció de 6.000 € corresponents al 10% del capital social de l’esmentada empresa i facultar el rector per aprovar els Estatuts de la Societat, nomenar els representants de la Universitat als diferents òrgans de la Societat, comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, subscriure i signar tots els documents, i realitzar tots els actes necessaris per a la constitució i registre de la societat.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova el pla de millora del sistema de gestió de la recerca.

Tercera missió

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proclamació de l’any 2009 com a any de la Ciència i l’Humanisme.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova que la URV s’adhereixi a la Red Española de Universidades Saludables, en els termes següents:
1.    Autoritzar que la URV s’adhereixi a la Red Española de Universidades Saludables.
2.    Facultar el rector perquè en nom i representació de la Universitat pugui comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats,  subscriure i signar tots els documents, i realitzar tots els actes necessaris per a la adhesió de la URV a la Red Española de Universidades Saludables.

Internacional

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova que la URV sigui membre cofundador d’EMUNI, en els termes següents:
1.    Autoritzar que  la URV sigui membre cofundador d’EMUNI.
2.    Facultar el rector perquè en nom i representació de la Universitat pugui aprovar els estatuts, nomenar els representants de la URV als òrgans de govern i representació d’ EMUNI, comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats,  subscriure i signar tots els documents, i realitzar tots els actes necessaris per a la participació de la URV com a membre cofundador d’EMUNI.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova que la URV s’adhereixi a l’Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), en els termes següents:
1.    Autoritzar que la URV s’adhereixi a l’Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

2.    Facultar el rector perquè en nom i representació de la Universitat pugui comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats,  subscriure i signar tots els documents, i realitzar tots els actes necessaris per a l’adhesió de la URV a l’Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Comunitat universitària

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova el Pla d’atenció a la discapacitat.

Organització i Recursos

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova un escenari de possible increment de professorat, necessari per a l’adaptació dels actuals ensenyaments de primer, primer i segon i segon cicle als nous ensenyaments de grau.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add. 2ª de la Llei Orgànica 4/2007, que modifica la LOU).

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la modificació de la plantilla del PDI amb la creació de places.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proposta de modificació de l’article 7 de la Normativa de Personal Investigador adscrit a projectes de recerca.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proposta d’autoinforme d’avaluació per a l’acreditació del procés d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proposta de constitució, funcions, composició i durada de la Comissió de Seguiment del Pacte de Dedicació.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aproven els criteris sobre el PREI 2009-2012.

•  S’acorda elevar al Consell Social la proposta de despeses de personal corresponent a l’exercici 2009.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova acceptar els terrenys per al campus Terres de l’Ebre i constituir un dret de superfície a favor d’ICF Equipaments–SAU.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova las segregació del terreny corresponent a l’ETSA (fase 1a) i constitució d’un dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Reus.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la segregació del terreny corresponent al Centre de Bio­empreses i constitució d’un dret de superfície a favor de l’Empresa Reus Desenvolupament Econòmic SA (REDESSA).

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova el reglament de la Comissió de Política Ambiental.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la modificació del reglament de Escola Universitària de Turisme i Oci (EUTO).

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la modificació del reglament del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC).

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual es desestima el recurs de reposició presentat per la presidenta del Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL) i la presidenta  de la Junta de Personal Docent i Investigador dels Cossos Docents Universitaris (JPDI) de la Universitat Rovira i Virgili contra l’acord del 24 d’abril de 2008 del Consell de Govern de la URV, que aprovà la modificació de la Normativa del Pacte de Dedicació.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual es desestima el recurs de reposició presentat pel senyor Eduardo Pié contra l’acord del 10 de juliol de 2008 del Consell de Govern de la URV, que aprovà el procediment administratiu per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol a la Universitat Rovira i Virgili.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats.

Comissions delegades

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

    Consell de Govern de 30 d'octubre de 2008

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova informar favorablement la sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement i de departament presentada per la  Dra. Rosa Queral Casanova.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova proposar al Consell Social l’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència, de recerca i de gestió als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la concessió del doctorat honoris causa al professor Géza Alföldy.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la designació dels quatre professors següents com a patrons de la FURV, d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de la FURV:
Dra. Glòria Barberà
Dr. Ricardo Closa
Dra. Marina Galià
Dr. Ricard García Valls.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova designar els membres de les comissions delegades del Consell de Govern.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova designar el Dr. Josep Anton Ferré com a representant de la URV en el Consell d’Administració i vicepresident del Tecnoparc.

•  Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova l’activació de places de PAS i la corresponent oferta pública.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

Nomenaments de personal d'administració i serveis

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 30 d'octubre de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

Acord de 30 d'octubre de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.