saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 54 (maig-juliol 2008)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre universitari

    Claustre universitari de 22 de maig de 2008

Informes del Claustre Universitari

•  Informes presentats en la sessió de 22 de maig de 2008:
        - Informe anual del Rector.
        - Informe anual de la Comissió URV Solidària.

Consell de Govern

    Consell de Govern de 10 de juliol de 2008

Docència

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova sotmetre a verificació les propostes de nous graus i màsters.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova elevar al Consell Social la següent proposta pel que fa a la fixació dels preus dels màsters universitaris oficials per al curs 2008-2009.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aproven lES modificacions següents pel que fa als títols propis de postgrau aprovats en el Consell de Govern de 21 de febrer de 2008.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la normativa d’estudiants a temps parcial.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la normativa de pràctiques externes.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis (1r, 1r i 2n cicle i 2n cicle) del curs acadèmic 2006-2007.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs acadèmic 2006-2007.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova sol·licitar al DIUE la implantació dels graus d’Història i Història de l’Art el curs 2008-2009.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la pròrroga de programes de doctorat.

R+D+I

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la creació del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/nano Sistemes (EMaS), així com el Pla estratègic i el Reglament.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova establir un contracte programa amb l’EMaS amb un finançament fix de 60.000 €/any + 20.000 €/any en funció dels objectius assolits durant els tres anys.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova iniciar el procés de creació de l’estructura de recerca “Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona-Alcalde Pere Lloret (CEDAT)”.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova destinar al “Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona-Alcalde Pere Lloret (CEDAT)” una assignació màxima de 20.000 € fins a la seva creació amb l’objectiu de cobrir la despesa derivada de la contractació d’un suport administratiu.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la valorització del coneixement (R2B).

Organització i Recursos

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova el pla de formació del personal acadèmic 2008-2009.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aproven els contractes programa 2008-2009 per al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departaments de la URV: línies generals i eixos.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la modificació del pla de renovació del professorat.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la modificació de la plantilla de PDI.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova el pla d’infraestructures de comunicació.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la revisió de les estructures de servei.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 2007: informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual (vegi’s monogràfic Fou 55).

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova el pla de millora de l’SBiD.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats .

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la implantació de centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) a la URV: estructura i pla d’acció.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova el procediment administratiu per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol a la Universitat Rovira i Virgili.

Comunitat universitària

Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova el pla integral d’acollida.

Comissions delegades

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre universitari

    Claustre universitari de 22 de maig de 2008

•  Acord de 22 de maig de 2008 pel qual s’escullen els membres de la mesa del Claustre.

•  Elecció del Claustre Universitari de representants del col·lectiu docent i investigador (agrupacions A, B i C) i del d’estudiants  al Consell de Govern (article 54.1.b de l’Estatut de la URV).

Consell de Govern

    Consell de Govern de 10 de juliol de 2008

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la renovació de membres de la comissió d’avaluació del col·lectiu docent i investigador.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la designació de la Dra. Maria Àngels Serra Albet com a presidenta de la Junta Electoral.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la designació del Sr. Andreu Piñol Guiral com a representant dels estudiants al Consell Social de la URV.

•  Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la designació del Sr. Sergi Vázquez Anguela com a representant dels estudiants de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Cata­lunya.

•  Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria de places de PDI.

•  Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’activació de places de PAS i oferta pública.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.