saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 51 (novembre 2007-gener 2008)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre universitari

    Claustre universitari de 14 de novembre de 2007

Organització i recursos

•  Acord de 14 de novembre de 2007 pel qual s’aprova que els actes de la Comissió URV Solidària que suposin competències que són pròpies del Consell de Govern siguin elevats al Consell de Govern.

Informes del Claustre Universitari

•  Informes presentats en la sessió de 14 de novembre de 2007:
        - Informe anual del Síndic de Greuges
        - Informe sobre la implantació de nous ensenyaments de grau i postgrau
        - Informe sobre el Pla d’Igualtat entre els homes i les dones de la URV.

Consell de Govern

    Consell de Govern de 20 de desembre de 2007

Docència

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova delegar en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica l’aprovació de les memòries del grau d’Història i Història de l’Art per presentar-les a la Direcció General d’Universitats, d’acord amb les modificacions proposades i els criteris aprovats pel Consell de Govern.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova el document marc i les directrius per a l’assegurament de la qualitat docent.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aproven les directrius dels plans d’acció tutorial per centre per als nous ensenyaments.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aproven canvis en propostes de màsters 2008-2009.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aproven els criteris per a l’elaboració del POA 2008-2009.

R+D+I

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria de renovació d’ajuts a grups de recerca de la URV per a la incorporació de personal laboral amb contracte d’obra i servei de suport a la recerca per al curs acadèmic 2008-2009.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’empresa spin-off “SmartOxide, SL”.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’empresa spin-off “STAITEC,SL”, que passa a denominar-se Confidence Data, SL.

Tercera missió 

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la Convocatòria de la Universitat d’Estiu 2008.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova l’adhesió a la campanya “Sisplau, parla’m en català”.

Internacional

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la incorporació de la URV a la University Network of the European Capitals of Cultura.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova l’adhesió de la URV a “Red Forum Unesco - Universidad y Patrimonio” (FUUP).

Comunitat universitària

Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova el programa de suport a associacions i grups de la URV 2008.

Organització i Recursos

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova, dins del pressupost 2008, el Programa de tècnics de suport als centres i el Programa de cofinançament de suport a la gestió dels departaments.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova proposar al Consell Social el pressupost 2008 per a la seva aprovació (vegeu monogràfic FOU 58).

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aproven les actuacions en infraestructures informàtiques i en gestió de continguts a la URV dins el PREI 2008.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria del Programa d’equipament docent 2008.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria del Programa RAM 2008.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la designació oficial dels campus de la URV: Campus Sescelades, Campus Catalunya, Campus Bellissens, Campus Terres de l’Ebre i Campus Vila-seca.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova modificar la redacció de l’article 49.1 f) dels Estatuts de la URV.

•  S’aprova  la modificació del reglament electoral de la URV.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la distribució d’escons del Claustre universitari corresponents als estudiants: Es garantirà un escó per a cada ensenyament homologat de grau (47) i un escó per a cadascuna de les quatre agrupacions previstes a la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV (4) i el 52è s’adjudicarà a l’ensenyament més nombrós, que en aquest cas correspon a Ciències Empresarials.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aproven el calendari electoral de les eleccions d’estudiants representants al Claustre Universitari, els col·legis electorals i l’adscripció de les circumscripcions electorals als diferents col·legis electorals.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova que, pel que fa als màsters interuniversitaris, siguin considerats estudiants de la URV a efectes electorals les persones matriculades per la URV.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova, en relació a l’edifici on s’ubicaran la Facultat de Lletres i l’Escola Universitària d’Infermeria.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova el Reglament de la Unitat Predepartamental de Geografia.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la modificació dels reglaments següents:
      - Reglament de la Comissió de Política Lingüística
      - Reglament de Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC).

Comissions delegades

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica.

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre universitari

•  Acord de 14 de novembre de 2007 pel qual s’aprova la composició de la comissió per a l’elaboració del Pla Estratègic de la Tercera Missió.

Consell de Govern

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova, a petició del Consell de la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Periodisme i amb l’acord de la Junta de la Facultat de Lletres, nomenar la Sra Rosa Maria Calaf doctora honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova elevar al Consell Social per a la seva aprovació la relació de professorat que ha de percebre el complement autonòmic per mèrits de recerca (convocatòria 2007).

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’elegeix el Sr. Alejandro Pérez de la Torre com a representant dels estudiants al Consell Social.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la designació de membres de les comissions delegades del Consell de Govern.

•  Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la designació de membres de les comissions no delegades.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

Nomenaments de personal d'administració i serveis
 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.