saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 50 (agost-octubre 2007)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 30 d'octubre de 2007

Docència

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aproven les modificacions de màsters implantats en cursos anteriors i les memòries dels nous màsters per al curs 2008/2009.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aproven els criteris específics per a l’elaboració de les memòries i noves titulacions.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aproven els criteris específics del currículum nuclear.

Tercera missió

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la incorporació de la URV a la Fundació Privada Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya.

Organització i Recursos 

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova el model d’avaluació del personal docent i investigador, així com la sol·licitud de certificació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la transformació de places de CEU en TU i de TEU acreditats en TU.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova proposar al Consell Social, per a la seva aprovació, la relació de professorat que ha de percebre el complement autonòmic per mèrits de docència, el complement autonòmic per mèrits de gestió i el complement autonòmic per mèrits de recerca.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la Normativa de publicacions.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la modificació del pressupost 2007.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova a la relació de llocs de treball del PAS 2007.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC).

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova el Centre d’Atenció als Estudiants (CAE).

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la desafectació dels béns que es relacionen a l’annex adjunt.

Comunitat universitària 

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprovem les activitats de senderisme.

Comissions delegades

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la creació d’una comissió ad hoc per a l’elaboració d’una proposta de Normativa de transferència en àmbits d’especial sensibilitat pública.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la constitució de la Comissió de treball per a l’organització del campus de l’avinguda Catalunya.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la composició de la Comissió de publicacions.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova incorporar com a professor emèrit de la URV el Dr. Jaume Gil Aluja (Catedràtic jubilat de la Universitat de Barcelona).

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la designació de membres de les comissions estatutàries.

•  Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aprova la designació de membres de les comissions delegades del Consell de Govern.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

 
CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 30 d'octubre de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 30 d'octubre de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.