saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 49 (maig-juliol 2007)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 24 de maig de 2007

Docència

•  Acord de 24 de maig de 2007 pel qual s’aproven els criteris de programació dels nous ensenyaments de grau de la URV.

Comunitat universitària

•  Acord de 24 de maig de 2007 pel qual s’aprova el Pla d’igualtat entre els homes i les dones a la URV.

Organització i recursos

•  Acord de 24 de maig de 2007 pel qual s’aproven les modificacions de la plantilla del personal docent i investigador.

•  Acord de 24 de maig de 2007 pel qual s’aprova delegar en la Comissió de Recursos Humans la convocatòria de nous becaris i de les places pressupostades que quedin vacants.

Informes del Claustre Universitari

•  Informes presentats en la sessió de 24 de maig de 2007:
    - Informe anual del rector.
    - Informe de la Comissió URV Solidària.

Consell de Govern

Docència

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la Normativa de docència i la Normativa acadèmica i de matrícula.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven els plans d’estudis complets i revisats dels màsters implantats al curs 2006-2007 i, de forma condicional, aquells en els quals s’han observat desajustaments o no han pogut ser revisats, delegant-ne l’aprovació definitiva en la Comissió d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova l’oferta de formació permanent de la URV 2007-2008.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per cursar estudis de màsters a la URV.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven les accions a realitzar per a la participació i formació dels estudiants per al procés de convergència a l’EEES.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els criteris per al disseny dels nous títols de grau.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els nous títols de grau per implantar, si escau, el curs 2008-2009.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els programes de doctorat regulats pel RD 778/1998 per al bienni 2007/2009.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova, dins de l’oferta de formació permanent de la URV 2007-2008, el Màster en Història de les Religions, de 1.500 hores de durada en modalitat presencial.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis (1r, 1r i 2n cicle i 2n cicle) del curs acadèmic 2005-2006.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs acadèmic 2005-2006.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova crear una comissió de coordinació de les noves titulacions de grau.
 

R+D+I

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova iniciar el procés de creació de l’estructura de recerca pròpia Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes (EMas).

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’empresa de base tecnològica SHIROTA.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova l’estructuració del marc de transferència de coneixement.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el document rector per a la gestió del VII Programa Marc (7PM).

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova l’adquisició d’un paquet de participacions de Simpple, SL amb un cost màxim de 2.730 € per un total de 1.950 noves participacions, i autoritzar el rector a comparèixer davant notari i signar tots els documents necessaris per elevar a públics els acords presos. Amb l’adquisició d’aquest paquet de participacions no se supera el límit establert per acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2005.

Tercera missió

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven la convocatòria i les bases reguladores dels Premis de la URV a treballs de recerca de l’Ensenyament Secundari.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova el programa URV Ciutadana.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la col·laboració amb entitats culturals del territori per a la implantació del Campus Extens.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en la fundació privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la dissolució de la fundació privada Universitària Turisme i Oci i l’ampliació de la participació en la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Durada i en la Societat Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV com a membre fundador i associat a l’European Academic and Scientific Association for Nanoelectronics (EASAN).

Internacional 

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la incorporació de la URV al Santander Group of European Universities.

Organització i Recursos 

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 2006: liquidació definitiva del pressupost 2006 i informe de gestió del pressupost de la qual es publicarà un monogràfic.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la proposta de distribució del romanent genèric del pressupost 2006.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven la memòria de la segona fase del Campus Terres de l’Ebre, així com l’increment d’un nou coordinador d’ensenyament adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia per al grup de l’ensenyament de Mestre: especialitat d’Educació Infantil, al Campus Terres de l’Ebre.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova l’adhesió al Pla de pensions de la Generalitat de Catalunya.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

• Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la Memòria del contracte programa 2006 amb la Generalitat de Catalunya.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova les línies estratègiques i accions per als contractes programa amb centres i departaments 2007-2008.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova elevar al Consell Social per a la seva aprovació els preus dels màsters oficials de la URV per al curs 2007-2008.

•  Acord de 12 de juliol pel qual s’aprova el finançament dels programes oficials de postgrau del curs 2007-2008.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el pla de formació del personal docent i investigador (PROFID) per al curs 2007-2008.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven les actuacions dins del programa de formació del PAS per a l’adaptació a l’EEES.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el document marc sobre el Servei Lingüístic.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 2006 de la qual es publicarà monogràfic.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa que regula el Programa de Personal Investigador en Formació.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la modificació de preu de dos cursos d’especialistes universitaris.
 

Comunitat universitària

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la revisió del reglament així com el procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració amb la URV.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el desenvolupament del Pla d’Igualtat.

• Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova el programa de captació d’estudiants de màster.

Comissions delegades

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de Docència

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Econòmics i Materials

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 24 de maig de 2007

•  Acord de 24 de maig de 2007 pel qual s’aprova la constitució de la comissió de concessió d’ajuts socials de la URV.

•  Acord del Consell de govern de 24 de maig de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria de places de personal docent i investigador per al curs 2007-2008


Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

Nomenaments de personal d'administració i serveis
  

Consell de Govern

    Consell de Govern de 2 de maig de 2007

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven els complements addicionals per mèrits de gestió.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova crear una comissió de treball per a l’establiment de línies generals per facilitar l’aplicació i comparabilitat dels pactes de dedicació.

•  Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova, a petició del Departament de Dret Públic i del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV, nomenar el Dr. Ramón Martín Mateo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant, doctor honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili.

    Consell de Govern de 12 de juliol de 2007

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la renovació de membres de la Comissió de Recursos Econòmics i Materials.

•  Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova la proposta d’assignació de complements autonòmics per mèrits de recerca corresponents al període finalitzat a 31 de desembre de 2005 i de 2006.


CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 2 de maig de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

Acord de 2 de maig de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis específics.

Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.