saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 47 (febrer-abril 2007)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 22 de febrer de 2007

Docència

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aproven els criteris per a l’elaboració del POA 2007-2008.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aproven les memòries de diversos màsters.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova sol·licitar a la DGU l’increment de l’oferta de places de l’ensenyament de Mestre, especialitat Educació Infantil, en 40 noves places destinades a un nou grup d’aquest ensenyament al Campus de les Terres de l’Ebre.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la Normativa sobre estudis propis de formacio de postgrau i cursos d’extensió universitària.

R+D+I

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aproven el Pla Estratègic i el Reglament del Centre de Recerca en avaluació i mesura de la conducta.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Societat Beyond Food, S.L.

Tercera missió

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i els preus de la matrícula de la Universitat d’Estiu 2007.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Fundació QUER-ALT.

Organització i Recursos 

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la modificació del capítol I de personal docent i investigador: amortització de places i dotació de beques predoctorals, i transformació de places TEUIs en places de col·laborador/a i lector/a.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova l’activació de noves places del Personal d’Administració i Serveis  i l’oferta pública d’ocupació 2007.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la proposta de Pla d’inversions universitàries.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova que les convocatòries de les sessions del Consell de Govern i de les seves comissions delegades es realitzin mitjançant correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda i la consegüent modificació del Reglament del Consell de Govern.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova denominar la Comissió per al Pla de Formació del Personal Acadèmic Comissió per al Pla de Formació del PDI.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova que la Comissió de Postgrau i Doctorat assumeixi les funcions de la Comissió de Doctorat.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova que en totes les comissions en què no s’especifiqui quan es renoven els seus membres aquests siguin renovats coincidint amb la renovació dels membres del Consell de Govern.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova modificar el redactat de les bases d’execució del pressupost 2007, a l’annex modalitats d’encàrrec del rector: “activitats de formació permanent”, en els termes següents: “segons barems aprovats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2006-2007”. Així mateix s’aprova suprimir la relació d’activitats de formació permanent inclosa en el susdit annex.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova fixar el preu establert a la modalitat oficial, amb un increment del 40%, i amb validesa únicament per al curs 2006-2007, per als estudiants visitants.

Comissions delegades

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova la proposta d’assignació de complements addicionals per mèrits de docència, meritats a 31 de desembre de 2005, als professors de la URV informats favorablement per la Comissió específica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals de la comissió d’Avaluació de la Qualitat.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’autoritza el degà de la Facultat de Química de la URV a participar en la Conferencia Española de Decanos de Química.

•  Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova donar suport a la candidatura al premi Príncep d’Astúries del professor Jamal Deen, de la McMaster University d’Ontàrio, Canadà.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador

  


CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.