saltar al contingut principal
Cercar
URV

Regulació de l'accés per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, ni de països amb conveni de reciprocitat

REGULACIÓ DE L'ACCÉS PER ALS ESTUDIANTS ESTRANGERS NO RESIDENTS QUE NO SIGUIN NACIONALS D'ESTATS MEMBRES DE LA UE NI DE PAÏSOS AMB CONVENI DE RECIPROCITAT

1. Introducció

La Universitat Rovira i Virgili (URV) va posar en marxa el curs passat un pla pilot per aprofundir en la internacionalització de l'oferta de grau de la URV i obrir-la a estudiants de fora d'Europa. En aquest sentit, el Consell de Govern va acordar, el 23 de febrer de 2017, un pla pilot que regulés l'oferta de places per a estudiants no residents a l'Estat espanyol i provinents de sistemes educatius estrangers de països amb qui no s'ha subscrit acords de reciprocitat.

La internacionalització de l'oferta de grau i la captació de recursos econòmics extres és un objectiu a llarg termini que demana una política consolidada i duradora en el temps. És per aquest motiu que es proposa seguir oferint places en aquesta mateixa modalitat per al curs 2018-19.

Aquestes places, que s'afegeixen a les de nou accés ordinàries, quan siguin ocupades per estudiants que a més de provenir de sistemes educatius de països amb qui no s'ha subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat no siguin ni ciutadans ni residents de la Unió Europea, s'ofereixen aplicant l'article 1 (apartat 1.5) del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest article preveu que els consells socials de les universitats poden establir el preu dels crèdits corresponent com a màxim al 100% del seu cost per aquesta tipologia d'estudiants. D'altra banda, el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, i la Resolució ECO513/2015, de 27 de febrer, regulen aquesta via d'accés.

En aquest document es recullen les principals característiques d'aquestes places, així com els requisits per a la seva implantació a la URV.

Els països exclosos d'aquesta oferta de places són:

Alemanya

Estònia

Letònia

Portugal

Andorra

Finlàndia

Liechtenstein

Regne Unit

Àustria

França

Lituània

República Txeca

Bèlgica

Grècia

Luxemburg

Romania

Bulgària

Hongria

Malta

Suècia

Croàcia

Irlanda

Noruega

Suïssa

Dinamarca

Islàndia

Països Baixos

Xina

Eslovàquia

Itàlia

Polònia

Xipre

Eslovènia

     

A més, en queden exclosos els estudiants que hagin cursat el batxillerat internacional o el batxillerat europeu de qualsevol país.

El principal requisit d'accés per aquesta via és tenir el títol de batxillerat homologat. Per aquest motiu, primer cal homologar aquest títol a través del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i, un cop sol·licitada l'homologació, demanar l'admissió al grau a la URV. L'adreça electrònica de contacte per als estudiants és undergraduate.admission(ELIMINAR)@urv.cat.

2. Oferta de places per al curs 2018-19

Es proposen els ensenyaments i les places següents:

GRAUS AMB LACES FULL COST

NOMBRE DE PLACES

Grau d'Arquitectura

5

Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris i Grau de

Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (agrupació)

5

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

5

Grau d'Enginyeria Elèctrica

5

Grau d'Enginyeria Mecànica

2

Grau d'Enginyeria Química

5

Grau d’Enologia

5

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

10

Grau de Gestió de Turisme i Hoteleria

5

Grau d'Història i Grau d'Història de l'Art i

Arqueologia (agrupació)

5

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

5

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

8

Grau de Química

10

Grau de Química ( docència en anglès )

20

Per a cada curs acadèmic es proposarà un nombre de places entre 2 i 20 per cadascun dels graus que vulguin oferir aquesta modalitat. El nombre final de places per grau es pactarà anualment amb el degans i directors de centre on s'imparteixin aquests ensenyaments. Cal tenir en compte que aquestes places no computen dins el nombre de places que ofereixen els graus (per tant, s'afegeixen a l'oferta existent actualment).

La Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) ha d'acordar anualment els centres d'estudis on s'oferiran places d'aquest tipus i el nombre per a aquesta via d'accés (internacional) de totes les universitats catalanes.

Els òrgans de govern dels centres que ofereixen places d'aquest tipus han d'haver definit la política lingüística respecte als estudiants que les ocupin, amb l'objectiu de facilitar-los la integració. Aquesta política ha de ser pública i se n'ha d'informar els potencials estudiants abans que es matriculin, així com al professorat que imparteixi assignatures a primer curs.

La Universitat ha de destinar una part dels recursos extraordinaris que generin les matrícules d'aquests estudiants a promoure programes destinats a afavorir la captació, l'acollida i la tutorització d'aquests estudiants (programes de tutories, missions internacionals de captació, classes d'idiomes per als estudiants, etc.) i als serveis de gestió i suport a aquesta tipologia d'estudiants.

3. Preus

La Universitat ha de proposar al Consell Social l'aprovació dels preus per a les places descrites en l'apartat 2n quan els estudiants que hi accedeixin siguin no comunitaris ni residents a la Unió Europea, d'acord amb el que preveu l'article 1.5 del Decret que regula els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. Els preus proposats per al curs 2018-19 són els següents:

COEFICIENT A

Preu del crèdit

Taxes (gestió expedient)

Taxes (suport a l'aprenentatge)

Assegurances

101,08 €

69,80 €

70,00 €

1,12 € + 4,60€

COEFICIENT B

Preu del crèdit

Taxes (gestió expedient)

Taxes (suport a l'aprenentatge)

Assegurances

143,08 €

69,80 €

70,00 €

1,12 € + 4,60€

COEFICIENT C

Preu del crèdit

Taxes (gestió expedient)

Taxes (suport a l'aprenentatge)

Assegurances

158,12 €

69,80 €

70,00 €

1,12 € + 4,60€

Aquests preus són el 400% de l'import del crèdit fixat en el Decret que regula els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i resten subjectes a la revisió anual d'aquest decret.

4. Tràmits i terminis

Un cop iniciat el tràmit de l'homologació del títol de batxillerat, cal sol·licitar l'admissió directament a la URV. El termini per a aquesta sol·licitud resta obert fins al 15 de setembre de 2018.

Un cop la Universitat hagi confirmat l'admissió, els estudiants poden matricular-se a l'ensenyament escollit. El termini límit de matrícula és el general de les universitats catalanes del 23 d'octubre. Qui sol·liciti l'admissió després de la data límit fixada serà assignats al curs següent.

La Universitat ha d'aprovar anualment un calendari i uns criteris d'admissió per a aquesta via d'accés.