saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Centre de d'Estudis Hispànics (CEH)

Aprovat pel Consell de Govern de data 30 d'octubre de 2013
Modificat pel Consell de Govern de data 22 de febrer de 2018

Preambul

Com s'assenyala al Pla estratègic d'internacionalització, la Universitat Rovira i Virgili es vol projectar al món per internacionalitzar-se, incrementar-ne la visibilitat i atreure estudiantat internacional. L'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) constitueix una eina significativa per a aquestes finalitats.

L'activitat de l'àrea de Llengua Espanyola del Departament de Filologies Romàniques de la URV en l'ensenyament de l'espanyol i de la cultura hispànica, especialment pel que fa als alumnes estrangers, ha estat intensa i continuada en el temps. Addicionalment als ensenyaments oficials, des del curs 1994-95 s'ha organitzat un màster propi en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera, cursos específics i programes formatius adreçats a estudiants xinesos. En particular, al curs 2005-06, arran d'un viatge institucional a diferents universitats xineses amb les quals es van signar els corresponents convenis, es va començar a impartir a la URV el Programa formatiu d'espanyol, adreçat exclusivament a universitaris xinesos estudiants d'espanyol. Aquest Programa, que continua vigent, va rebre la consideració de la Generalitat en ser-li concedit la Distinció Vicens Vives a la qualitat docent l'any 2011. També s'han ofert cursos de formació en altres països, com ara Bòsnia i el Brasil.

Al curs 1999-2000 l'Instituto Cervantes va adjudicar a la URV l'organització i desenvolupament dels exàmens oficials del DELE (diploma de español como lengua extranjera), que ha continuat realitzant l'àrea d'espanyol, ininterrompudament cada curs en diverses convocatòries, amb una important participació d'estudiants estrangers d'arreu de Catalunya que volen obtenir el títol corresponent. Al curs 2011-12 es van començar a impartir uns cursos específics, reiteradament sol·licitats per l'estudiantat estranger de la URV, dirigits a preparar els exàmens del DELE en els diferents nivells.

La URV és també un dels quatre centres espanyols acreditats com a entitat avaluadora de centres reconeguts per l'Instituto Cervantes. El 2 de juny de 2010, a Guadalajara (Mèxic), la URV va signar el Conveni marc multilateral SICELE (Sistema Internacional de Certificació de l'Espanyol) mitjançant el qual la URV passava a formar part de les universitats espanyoles i americanes que es comprometien a vetllar per la difusió i l'avaluació de la qualitat de l'ensenyament de l'espanyol al món.

Al curs 2011-12 es van començar a impartir cursos específics dirigits a la prepararació d'exàmens del DELE en els diferents nivells.

Aquesta tradició, expertesa contrastada i projecció internacional van portar el Consell de Govern de la URV, en la sessió de 13 de abril de 2013, a acordar iniciar el procés de creació del Centre d'Estudis Hispànics, a l'empara de l'article 2.2.c) de la Llei orgànica d'universitats, i basat en l'apartat d) de l'article 10 de l'Estatut de la URV.

D'acord amb les normes aplicables, aquesta estructura ha de dotar-se d'un reglament de funcionament intern. Aquest reglament està sotmès a les normatives reguladores d'aquests tipus de centres que estableixi la URV.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 - Naturalesa i objectius

1. El Centre d'Estudis Hispànics (CEH) de la URV és una estructura de docència pròpia, que té com a objectius l'ensenyament de la cultura hispànica i de l'ELE, així com la difusió de les altres llengües i les cultures hispàniques a estudiants d'ELE o com a segona llengua (L2).

2. Per aconseguir aquests objectius, el CEH duu a terme les activitats següents:
a) Cursos d'espanyol per a estrangers.
b) Cursos de cultura espanyola i hispanoamericana per a estrangers.
c) Cursos específics per a professionals.
d) Cursos d'espanyol de nivell superior per a hispanistes: monogràfics de llengua, o cursos de llengua combinada amb història, pensament, art, tradicions, és a dir, cultura hispànica en sentit ampli.
e) Cursos de formació del professorat de l'ELE.
f) Cursos específics per preparar les proves de diplomes oficials (DELE i SIELE).
g) Realització dels exàmens DELE en els nivells sol·licitats i SIELE.
h) Avaluació de centres per emetre el certificat d'acreditació establert per l'Instituto Cervantes.
i) Qualsevol altra activitat encaminada a difondre les llengües i les cultures hispàniques i l'ús instrumental de l'espanyol.

Article 2 - Règim jurídic

El Centre d'Estudis Hispànics de la URV es regeix pel que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada posteriorment per l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, i pel present reglament, així com per totes les disposicions que es puguin dictar en el desenvolupament d'aquestes normes.

Article 3 - Seu

El CEH té la seu a la Facultat de Lletres de la URV.


Capítol II. Òrgans de govern

Subsecció 1a. El consell


Article 4 - Composició i funcionament

El Consell del CEH és l'òrgan col·legiat de govern i està constituït per les persones

següents:

a) El director o directora del CEH, que el presideix.
b) El coordinador o coordinadora acadèmica del CEH.
c) El degà o degana de la Facultat de Lletres, o docent en qui delegui.
d) El director o directora del Departament de Filologies Romàniques, o docent en qui delegui.
e) El director o directora del Centre de Formació Permanent, que també actua com a secretari o secretària de les reunions.


Article 5 - Funcions

Són funcions del Consell:
a) Aprovar, a proposta del director o directora del CEH, les línies estratègiques d'actuació.
b) Aprovar el pla general d'activitats i el pressupost anual, proposat pel director o directora.
c) Conèixer i aprovar els programes de formació general i específica de llengua espanyola i cultura hispànica que s'imparteixin al CEH i aprovar-ne la planificació docent.
d) Informar de les propostes de convenis que s'hagin de signar en relació amb les seves funcions.
e) Presentar al Consell de Govern de la URV la Memòria d'activitats i econòmica anual perquè l'aprovi, si escau.
f) Vetllar per la qualitat de l'oferta acadèmica i de serveis d'acord amb els estàndards establerts al Centre de Formació Permanent de la FURV (CFP-FURV) i realitzar les accions oportunes per tractar d'obtenir les acreditacions nacionals i internacionals de referència.
g) Totes aquelles altres necessàries per al bon govern del centre i les que li pugui assignar el Consell de Govern de la URV.


Article 6 - Convocatòria i ordre del dia

1. El Consell es reuneix almenys dues vegades l'any.
2. El Consell és convocat pel director o directora, per decisió pròpia o a sol·licitud d'almenys tres dels membres que en formen part.
3. La convocatòria i l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els membres del Consell, per mitjans electrònics, amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de la reunió.
4. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia dels documents disponibles. La documentació no tramesa s'ha de distribuir a l'inici de la sessió. No obstant això, si el volum de la documentació o altres circumstàncies en dificulten o n'impedeixen el lliurament, s'ha de poder consultar a la Secretaria del CEH o mitjançant recursos telemàtics.
5. En tots els aspectes de funcionament del Consell no regulats per aquest reglament, s'hi apliquen les previsions relatives als òrgans col·legiats contingudes a l'Estatut de la URV.

Subsecció 2a. El director o directora

Article 7 - Nomenament i cessament

1. El director o directora del CEH dirigeix i coordina les activitats del CEH executant les línies estratègiques aprovades pel Consell.

2. El director o directora és nomenat pel rector o rectora, preferentment entre el professorat de l'àrea de Llengua Espanyola de la URV amb dedicació a temps complet i amb experiència i formació acreditades en l'àmbit d'ELE. El mandat és de quatre anys, amb possibilitat de renovació consecutiva una sola vegada.

Article 8 - Funcions

Són funcions del director o directora:

a) Representar el CEH.
b) Organitzar i coordinar l'equip de col·laboradors i assignar responsabilitats.
c) Presentar al Consell les línies estratègiques i el pla general d'activitats, perquè els aprovi.
d) Presentar al Consell els programes de formació general i específica de llengua i cultura hispànica de cada curs, el pressupost dels programes formatius del CEH i les línies de la planificació docent perquè els aprovi.
e) Promoure la cooperació amb els centres i departaments de la URV que tinguin interès a participar en les activitats formatives específiques que el CEH dugui a terme.
f) Establir relacions amb els representants d'altres organismes públics i privats, nacionals, estatals o estrangers, per a la consecució més eficaç dels objectius propis del CEH.
g) Presentar al Consell de Govern de la URV la Memòria d'activitats i econòmica anual de les activitats del CEH perquè l'aprovi, si escau.
h) Prendre les decisions oportunes sobre les qüestions puntuals de caràcter docent que no s'hagin previst amb antelació, així com totes aquelles que per la seva urgència no permetin convocar el Consell i donar-n'hi compte amb posterioritat.
i) Totes aquelles funcions en relació amb el CEH no atribuïdes a un altre òrgan de la Universitat, o que li encomanin el rector o rectora o el Consell de Govern.

Subsecció 3a. El coordinador o coordinadora acadèmica del CEH

Article 9 - Nomenament

El director o directora del CEH nomena el coordinador o coordinadora acadèmica del CEH entre l'equip de docents amb experiència i formació acreditades en l'àmbit d'ELE.

Article 10 - Funcions

Són funcions del coordinador o coordinadora acadèmica:
a) Tenir cura del desenvolupament de la programació dels diferents cursos que es duguin a terme.
b) Supervisar les proves de nivell dels estudiants que s'incorporen als cursos i decidir-ne la ubicació dins dels diferents nivells que ofereixi el Centre.
c) Preparar la programació docent del CEH, coordinar-la i fer-ne el seguiment de l'aplicació, d'acord amb les indicacions del director o directora i en relació amb el pressupost aprovat.
d) Vetllar per l'acollida, acompanyament i orientació dels estudiants, en col·laboració amb els serveis i/o unitats de la URV i el CFP-FURV que fan aquesta funció.
e) Tenir cura del desenvolupament de les activitats d'avaluació que realitza el CEH.
f) Qualsevol altra funció que li encomani el director o directora per afavorir el bon funcionament del CEH

Capítol III. Personal del centre

Article 11 - Personal docent

1. El professorat que imparteix docència al CEH pertany al col·lectiu docent i investigador de la URV o és contractat externament.

2. El personal docent i investigador de la Universitat que presti serveis en el CEH segueix adscrit al seu departament respectiu per complir les seves obligacions docents i investigadores. Les tasques docents que faci al CEH es poden considerar docència no remunerada i computable com a tal en el seu pacte de dedicació o bé, si ja està complet, poden ser remunerades, d'acord amb la Normativa de formació permanent.

3. El personal docent i investigador de la URV que presti serveis al CEH ha d'acreditar una formació acadèmica o investigadora suficient i adequada per a les activitats que s'hi duguin a terme.

4. El professorat contractat extern ha d'estar en possessió de la titulació i formació adequada per a l'ensenyament de l'ELE. Es valora, així mateix, l'experiència docent demostrada en aquest tipus de formació.

5. En la contractació de professorat extern, el CEH ha de garantir-ne el mèrit, la capacitat i l'experiència, així com la publicitat i transparència del procediment.

6. La FURV gestiona la provisió de professorat extern per impartir la docència, a proposta del director o directora del CEH i un cop escoltat el Consell.

Article 12 - Personal de suport

La gestió acadèmica i econòmica del CEH han de ser cobertes, de forma general, pel CFP-FURV. El Departament de Filologies Romàniques, principal implicat en les tasques docents que du a terme el Centre, ha de proveir el suport necessari per al bon funcionament.

Capítol IV. Règim econòmic

Article 13 - Recursos materials

1. El CEH ha d'estar dotat dels mitjans materials necessaris per exercir la seva tasca, que han de ser coberts pels ingressos que generi la pròpia activitat.

2. La Facultat de Lletres, seu del CEH, ha de facilitar els espais docents i administratius necessaris per al bon funcionament del Centre.

Article 14 - Recursos i gestió econòmica

1. Els recursos del CEH es generen a partir de:

a) Els ingressos generats pel mateix CEH, producte de les seves activitats.
b) Les subvencions i les aportacions voluntàries que atorguin al seu favor persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

2. La gestió econòmica del Centre la realitza la FURV, d'acord amb el conveni establert amb la URV.


Disposició addicional primera

Per coordinar adequadament l'oferta formativa del CEH amb la que ofereix el Servei Lingüístic de la URV, es constitueix una comissió de coordinació. Aquesta comissió està integrada pel director o directora del CEH, el coordinador o coordinadora del Servei Lingüístic, el gerent o persona en qui delegui i el vicerector o vicerectora responsable de la política lingüística. La periodicitat de les reunions l'estableix la mateixa comissió, en funció de les necessitats que s'observin. El vicerector o vicerectora presideix la comissió i la convoca a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels membres.


Disposicions finals

Primera
En tot allò no previst a l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest reglament, s'aplica la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, amb caràcter bàsic, les lleis 39/2015 i 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Segona
Aquest reglament entra en vigor l'endemà que es publiqui al FOU de la URV.