saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració amb la URV

PROCEDIMENT DE CONVOCATÒRIA I SELECCIÓ DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. Convocatòries de les beques de col·laboració

Es realitzaran dues convocatòries cada any en funció de les dates de prestació de la beca de col·laboració. Amb caràcter general aquestes convocatòries seran una durant el mes d'abril i la segona durant el mes de maig. Aquestes convocatòries seran úniques per a les beques de col·laboració genèriques a excepció que s'hi exclogui alguna beca específica. En elles es farà constar el nombre de beques de col·laboració convocades, les ubicacions i el procediment i terminis per a la seva sol·licitud i adjudicació.

De forma excepcional i per raons d'urgència degudament justificades es podran realitzar altres convocatòries al llarg del curs.

2. Normes de procediment

2.1. Requisits dels aspirants

Els/les beneficiaris/àries de beques de col·laboració hauran de ser estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que estiguin matriculats/des en qualsevol dels ensenyaments oficials de la pròpia Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula. Aquells/es estudiants que, desitjant matricular-se a la Universitat, estiguin pendents de fer-ho per qüestions administratives, són considerats/des estudiants, i acreditaran aquesta voluntat amb una declaració jurada que serà substituïda per una còpia del full de matrícula en el moment de fer-la efectiva.

No podran ésser adjudicataris d'una beca de col·laboració amb la Universitat els estudiants de nou accés a la Universitat. Als efectes d'aquesta normativa s'entén com de nou accés a aquells estudiants, matriculats d'ensenyament de Grau, de Màster o de tutela de tesi doctoral, que es matriculin per primer cop a la Universitat Rovira i Virgili en aquell curs acadèmic i que no tinguin qualificacions prèvies en aquesta Universitat.

En el cas de les beques d'aprenentatge de la docència i recerca, serà la pròpia fitxa de la beca la que a elecció del Departament convocant establirà el requisit respecte als estudiants de nou accés.

Es defineixen un seguit de competències bàsiques que han de tenir tots aquells estudiants que puguin ésser beneficiaris d'una beca de col·laboració amb la unviersitat. Aquestes competències bàsiques es consideren requisits imprescindibles per a poder gaudir de la beca de col·laboració i, en conseqüència, si es comprova el seu incompliment, podran ésser motiu d'exclusió de revocació de la beca de col·laboració.

2.2. Competències bàsiques

Les competències bàsiques dels/de les becaris/àries de col·laboració amb la URV són les següents:

 • Disponibilitat horària: Els/les alumnes becaris/àries de col·laboració han de tenir disponibilitat horària per a realitzar les tasques pròpies de la beca de col·laboració durant les franges horàries de prestació que s'estableixen. Les unitats que acullen becaris de col·laboració, en atenció a la condició d'estudiants dels/de les becaris/àries de col·laboració i a la necessària compatibilitat amb la seva vida acadèmica, afavoriran la flexibilitat quan a la prestació de la beca de col·laboració. En qualsevol cas, els/les becaris/àries de col·laboració s'han de comprometre a acceptar un horari dins de les franges de prestació preestablertes.

 • Capacitat d'atenció al públic: Els/les alumnes becaris/àries de col·laboració han de tenir capacitat d'atendre al públic correctament i han de ser rigorosos i amables en el tracte amb els/les diferents usuaris/àries de serveis. La Universitat podrà avaluar la capacitat d'atenció al públic a través de la realització d'una entrevista personal. La falta de respecte envers els/les usuaris/àries, els/les companys/es o els/les superiors pot ser motiu de revocació de la beca de col·laboració.

 • Coneixements bàsics d'informàtica: Els/les alumnes becaris/àries de col·laboració han de tenir uns coneixements bàsics de l'ús de les eines informàtiques més habituals (Word, navegadors, correu electrònic). Si s'escau, els/les sol·licitants faran constar en la sol·licitud de la beca de col·laboració que disposen d'aquests coneixements. La manca d'aquests coneixements mínims serà motiu d'exclusió.

2.3. Requisits específics dels aspirants

En aquells tipus de beques de col·laboració específiques, en les quals s'acrediti la necessitat de tenir habilitats, coneixements i/o competències concretes per al desenvolupament de la beca, aquestes es faran constar en la fitxa de la beca de col·laboració corresponent i es valoraran com a mèrits en el procés de selecció.

2.4. Mèrits dels aspirants

Es consideren mèrits:

· En el cas de les beques d'aprenentatge per a la docència i la recerca que admetin com a candidats els estudiants de nou accés, els estudiants estrangers o d'una altra universitat catalana/espanyola que no sigui la URV i que el curs actual sigui el primer any com estudiant de la URV cal que adjuntin l'expedient acadèmic d'origen. En cas de no adjuntar l'expedient l'estudiant no podrà obtenir puntuació pel que fa a l'expedient acadèmic però si podrà puntuar en relació a altres mèrits.

Aquest punt quedarà establert i especificat en la sol·licitud de les beques per tal d'informar als estudiants, si s'escau, sobre la presentació d'aquesta documentació.

En aquest cas, donada la impossibilitat de conèixer la nota mitja de la seva universitat d'origen, la seva nota mitjana no es ponderarà.

En totes les beques de col·laboració amb la URV el valor de l'expedient acadèmic en el còmput dels mèrits serà de 4 punts.

 • L'expedient acadèmic de l'alumne/a. Aquest mèrit té per objecte valorar el rendiment acadèmic dels/de les alumnes per tal d'afavorir les sol·licituds d'aquells/es alumnes que tinguin un major rendiment acadèmic. En concret, es calcularà mitjançant el sistema informàtic de gestió d'expedients de la Universitat la mitjana ponderada de l'expedient de l'alumne, on:

  · Es pondera el resultat de cadascuna de les convocatòries d'assignatures en funció del nombre de crèdits, i es realitzarà també una ponderació en funció del resultat de la mitjana dels estudiants d'aquell ensenyament.

 • Amb l'objectiu d'afavorir aquells estudiants que es trobin en més dificultats econòmiques:
  • S'atorgarà quatre punts a aquells sol·licitants que hagin obtingut una beca de règim general, convocada pel MECD i gestionada per l'AGAUR, en el curs immediatament anterior a la sol"licutd de la beca de col·laboració.
  • S'atorgarà dos punts a aquells sol·licitants que tinguin acreditat el llindar 1 de renda familiar que gestiona AGAUR.
    
 • L'adequació al perfil de la beca de col·laboració. Aquest mèrit té per objecte valorar l'adequació de l'actitud personal i els coneixements des/de les sol·licitants al caràcter preferent d'assistència i assessorament a l'estudiantat que tenen les beques de col·laboració. La seva valoració es durà a terme a través de l'avaluació del seu currículum o mitjançant un entrevista on seran, puntuats en funció del grau d'adequació al requisit/mèrit que demostrin.
  < >En el cas de les beques de caràcter genèric, ubicades en algun centre o campus, ésser alumne d'algun dels ensenyaments vinculats al centre o campus on s'ubiqui o s'hagi de desenvolupar la prestació de la beca de col·laboració.En el cas de les beques de caràcter específic, on s'estableixi en el procés selectiu la realització d'una entrevista personal als candidats per tal de valorar els mèrits es podrà fer una preselecció dels candidats amb el millor perfil.Expedient Acadèmic (màxim 4 p.)
 • Situació econòmica del candidat (màsim 4., dels quals: Becaris MECD 4p. i Acreditat llindar 1 AGAUR 2p).
 • Adequació al perfil de la beca (màxim 2 p.)

2.5. Renovació automàtica

En aquelles beques de col·laboració que siguin convocades amb regularitat i que tenen la durada d'un curs acadèmic, atenent a la qualitat de la tasca realitzada i l'aprofitament demostrat al llarg del desenvolupament de la beca de col·laboració, es podrà procedir a la renovació automàtica, per un sol curs acadèmic, d'alguna o algunes de les beques de col·laboració.A tal efecte serà necessari obtenir un mínim de puntuació en la valoració que es desprengui de l'informe del responsable de la unitat corresponent i que el becari de col·laboració reuneixi els requisits establerts durant el curs següent.

Si el becari/ària avaluat/da obté una puntuació inferior al 50 % de la puntuació màxima possible, serà exclòs de les adjudicacions de beques de col·laboració convocades per al curs següent a la data d'aquest informe negatiu. En aquest cas, a més d'atorgar les puntuacions numèriques, els responsables dels becaris de col·laboració hauran de motivar la decisió en el mateix informe.

Quan la unitat tècnica responsable de la gestió de les beques de col·laboració rebi un informe de renovació que comporti l'exclusió del/de la becari/ària de col·laboració requerirà al/a becari/ària de col·laboració que, si s'escau, formuli per escrit les al·legacions que consideri oportunes. El Vicerectorat competent en les beques analitzarà l'informe d'exclusió i les al·legacions, entrevistarà, si s'escau, les persones implicades, i confirmarà o corregirà l'exclusió del/de la becari/ària.

El model d'informe així com la puntuació mínima necessària per a obtenir la renovació automàtica de la beca de col·laboració tindran un model oficial que estarà publicat a la web. Aquelles beques de col·laboració que siguin renovades automàticament per a aquell curs acadèmic no sortiran convocades en la convocatòria corresponent

També es podrà estudiar la renovació de les beques específiques. En aquest cas, la unitat haurà d'acreditar la suficiència de crèdit disponible per fer front al pagament de la beca.

2.6. Procediment de sol·licitud de beques

Un cop aprovada per la Comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria, la convocatòria de beques de col·laboració es farà pública i s'iniciarà el procés de presentació de sol·licituds. Aquells estudiants que estiguin interessats en participar en el procés de selecció hauran de presentar una sol·licitu acompanyada de tota aquella documentació que s'indica en el model normalitzat de sol·licitud.

Pel que a les beques de col·laboració específiques, les unitats interessades en la convocatòria, hauran de fer arribar a la unitat gestora el model normalitzat de sol·licitud acompanyat per la corresponent documentació i reserva de crèdit definitiva. La Comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria aprovarà la convocatòria de les beques. Per raons d'urgència es podran convocar amb el vist i plau del vicerectorat amb competències en la matèria. En la següent comissió convocada es presentarà un informe de les beques que s'hagin convocat en l'interval.

2.7. Procediment de selecció

L'òrgan tècnic encarregat de la gestió de les beques de col·laboració valorarà, segons el barem establert a la fitxa els mèrits al·legats pels candidats i comprovarà, a través de la documentació que consta en els arxius de la Universitat, les dades relatives a la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de l'alumne. A aquestes valoracions s'afegiran les puntuacions obtingudes a la fitxa de la beca.

En les beques de col·laboració específiques, la valoració i puntuació dels perfils dels sol·licitants d'acord amb la resta de mèrits prefixats a la fitxa de la beca, la farà una comissió de selecció adhoc constituïda al si de la unitat que ha sol·licitat la beca de col·laboració.

Aquesta comissió, quan ho consideri adient, podrà realitzar una selecció prèvia en base al currículum i convocar a l'entrevista només aquells candidats que consideri més adequats.

Un cop valorats els mèrits dels aspirants se'ls ordenarà seguint l'ordre de puntuacions obtingudes i les preferències que els aspirants hagin fet constar a la sol·licitud. La unitat gestora de les beques farà pública la seva resolució. En la següent Comissió delegada del Consell de Govern competent en la matèria es presentarà un informe de les beques que s'hagi resolt en l'interval.

2.8. Adjudicacions: Acceptació i Renúncia

Un cop aprovades les adjudicacions de les beques de col·laboració es farà pública a la web de la Universitat Rovira i Virgili la llista d'adjudicació de les beques de col·laboració. Així mateix, es contactarà a través de correu electrònic o altres mitjans anàlegs amb els sol·licitants als quals ha estat adjudicada una beca de col·laboració.

Les persones a les quals els hagi estat adjudicada la beca de col·laboració podran presentar la renúncia en el mateix moment de l'adjudicació. En aquest cas, si la beca de col·laboració adjudicada ha estat una de les sol·licitades per l'aspirant, aquesta renúncia podrà ésser considerada com una penalització per a futures convocatòries.

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca hauran de presentar la documentació requerida per la Unitat tècnica de beques prèviament a la seva incorporació. Els becaris no podran iniciar la prestació de la beca fins que hagin estat donats d'alta a la Seguretat Social tal com estableix la normativa vigent.

Aquelles persones que acceptin l'adjudicació de la beca de col·laboració seran convocades a les sessions informatives inicials en cadascuna de les unitats que acullen becaris de col·laboració o les unitats funcionals que s'hi relacionin. La incompareixença a aquestes sessions formatives, fora que s'acreditin motius justificats, serà motiu de revocació de la beca de col·laboració.

Qualsevol sol·licitant pot reclamar contra els acords d'adjudicació de beques de col·laboració presentant un escrit a la unitat tècnica de gestió de les beques de col·laboració. El termini és de 10 dies.

2.9. Llistes d'espera

Aquells sol·licitants als quals no els hagi estat adjudicada cap beca de col·laboració romandran en una llista d'espera única, ordenada en funció de les puntuacions obtingudes. Aquesta llista d'espera es farà pública a la web de la Universitat Rovira i Virgili.

En funció de les vacants o renúncies que es vagin produint la unitat tècnica de gestió anirà procedint a l'adjudicació de les beques de col·laboració, d'acord amb l'ordre fixat per aquesta llista.

En aquelles beques de col·laboració que contemplin requisits o mèrits específics s'establiran llistes d'espera separades i independents, ordenades en funció dels mèrits contemplats.