saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de treball de fi de Grau

Preàmbul

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol,  indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l'estudiantat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l'estudiant per a l'exercici d'activitats professionals.

En l'article 12.2 s'assenyala de manera específica que el treball de fi de grau (en endavant, TFG) ha de formar part del pla d'estudis; en l'article 12.3 es fa referència a l'elaboració i a la defensa del TFG, i en l'article 12.7 s'especifica que ha de tenir un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5 per cent del total dels crèdits de la titulació, que s'ha d'elaborar en la fase final del pla d'estudis i que ha d'estar orientat a avaluar les competències associades al títol.
 

Article 1. Aprovació i publicació de les normatives de centre

Els centres han d'elaborar i aprovar una normativa de centre que desenvolupi aquesta normativa marc.

La normativa de centre l'ha d'aprovar la junta de centre, l'ha de validar la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern, i s'ha de publicar a la web del centre.

La normativa dels centres amb diferents ensenyaments pot establir especificitats per a cadascun.

Article 2. Estructura de les normatives de centre

Les normatives de TFG que elaborin i aprovin els centres han de contenir i desenvolupar, com a mínim, els apartats següents:

2.1. Sobre l'objecte:
·  Concretar i determinar l'objecte i els tipus de TFG.
·  Informar sobre la possibilitat de realitzar el TFG dins el programa Aprenentatge Servei de la URV , d'acord amb el procediment establert pel centre.

2.2. Sobre l'organització:
·  Determinar la persona responsable o l'òrgan que ha de ser competent per decidir tot allò referent als TFG i especificar les funcions que ha de dur a terme.
·  Indicar la responsabilitat d'elaborar la guia docent , d'acord amb allò establert a la Normativa de docència.

2.3. Sobre la matriculació i els períodes de defensa i d'avaluació:
·  Informar sobre els requisits de matriculació.
·  Fixar el procediment per fer públics els períodes de lliurament, defensa i avaluació dels TFG, que en tot cas s'ha d'adequar al calendari de cada curs acadèmic.

2.4. Sobre la responsabilitat i l'encàrrec docent:
·  Fixar el procediment i els criteris per dur a terme l'encàrrec docent de tutoria de TFG als departaments.

2.5. Sobre l'assignació o l'elecció de temes:
·  Fixar el procediment d'assignació o d'elecció d'un tema de TFG.
· Especificar si els estudiants poden proposar un tema de TFG i quin és el procediment.
·  Establir el procediment per configurar l'oferta de TFG dins el programa d'Aprenentatge Servei de la URV.

2.6. Sobre la direcció dels treballs:
·  Informar sobre el procediment d'assignació o d'elecció d'un tutor o tutora establert pels departaments.
·  Especificar i concretar les responsabilitats del tutor o tutora.
·  Especificar el sistema de tutoria.

2.7. Sobre l'avaluació:
·  Fixar les normes formals de presentació dels treballs, d'acord amb els criteris que la URV estableixi per dipositar-los al repositori institucional.
·  Determinar qui ha d'avaluar els treballs, qui ha de nomenar els avaluadors i com han d'actuar. Establir els criteris en cas d'elaboració i defensa del TFG en una tercera llengua.
·  Establir en què ha de consistir l'avaluació, què s'ha d'avaluar i quins criteris s'han d'emprar.
·  Informar sobre el procediment establert a la Normativa acadèmica i de matrícula per a la revisió de la qualificació final.

Article 3. Directrius generals

Les directrius generals aplicables a les normatives de TFG dels centres són les següents:

3.1. Característiques
·  El TFG es defineix com un treball autònom i individual que permet a l'estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. El centre pot establir també que el TFG tingui caràcter col·lectiu,  intradisciplinari o interdisciplinari. En aquests casos, s'ha de garantir l'avaluació individual de l'estudiant. Els ensenyaments amb directrius pròpies les han de complir.

3.2. Organització del TFG
·  L'elaboració de la guia docent i del pla de treball s'ha d'adequar a allò establert a la Normativa de docència.
·  El TFG s'ha de dur a terme sota la direcció d'un professor  tutor  o professora tutora de TFG, que ha d'actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.
·  Quan l'estudiant hagi de dur a terme tot el TFG o una part significativa  en institucions o organismes diferents de la URV, a més del professor tutor o professora tutora, ha de tenir un tutor o tutora de l'altra institució o organisme perquè l'ajudi a definir el contingut del TFG i el desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el centre de la URV i la institució o organisme.
·  L'estudiant té dret a sol·licitar la defensa del TFG en anglès com a via de superació de la competència nuclear C1.Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera. Els centres poden acordar acceptar la defensa del TFG en francès, alemany, italià i portuguès.

3.3. Matriculació, avaluació i qualificació
· El centre pot acordar la possibilitat d'una convocatòria única. Aquesta circumstància s'ha de publicar expressament a la guia docent de l'assignatura.
·  Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 108 crèdits en el cas dels graus de 180 crèdits, 168 crèdits en el cas dels graus de 240 crèdits, 258 en el cas de graus de 330 crèdits i 288 en el cas de graus de 360 crèdits. Els ensenyaments amb directrius pròpies les han de complir. Els centres poden establir criteris més restrictius pel que fa al nombre mínim de crèdits superats i també prerequisits de superació d'acord amb el que preveu la Normativa acadèmica i de matrícula de grau.
· Els períodes de qualificació dels TFG són els establerts per a la resta d'assignatures d'acord amb el calendari acadèmic adoptat pel centre, d'entre els fixats per la Normativa de docència.
· L'estudiant pot sol·licitar l'avançament o l'endarreriment d'una de les dues convocatòries o de la convocatòria única en els supòsits i el procediment establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de grau.
·  Els estudiants han de defensar el TFG en un acte públic i presencial. No obstant això, amb caràcter excepcional i amb una sol·licitud formal prèvia i motivada per l'estudiant i el director o directora, els centres poden autoritzar la defensa a distància de forma virtual, sempre que es donin les condicions tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat.

3.4. Propietat intel·lectual i industrial i dipòsit del treball
·  Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG s'han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. Així, doncs, en qualsevol ús que es pugui fer dels TFG, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV.
·  Els TFG s'han de dipositar al repositori institucional de la URV. Els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 seran visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal.
·  En aquelles circumstàncies excepcionals establertes pel centre, com poden ser, entre altres, la participació d'empreses o l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut del TFG, el centre ha d'habilitar el procediment oportú per garantir la no publicitat d'aquests aspectes.
·  La Universitat ha d'establir els requisits formals dels TFG per dipositar-los al repositori institucional.

3.5 El vicerectorat competent en matèria de docència és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta normativa, així com per fer-hi excepcions, si s'escau. En aquest últim cas, els estudiants han de motivar l'excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.

Disposició transitòria

En cas que els centres disposin d'una normativa de treball de fi de grau aprovada amb anterioritat a aquesta, hauran de revisar-la i, si escau, adaptar-la.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta norma entra en vigor l'endemà de la publicació al Full Oficial de la URV.