saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de treball de fi de Màster

Preàmbul

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels

ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de màster tenen com a finalitat que l'estudiantat obtingui una formació avançada o multidisciplinària, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

L'article 15.2 del Reial decret 1393/2007 assenyala de manera específica que el treball de fi de màster (en endavant, TFM) ha de formar part del pla d'estudis i l'article 15.3 fa referència a l'elaboració i a la defensa del TFM, i especifica que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits.

El TFM s'ha d'elaborar en la fase final del pla d'estudis i ha d'estar orientat a avaluar les competències associades al títol vinculades al TFM.

Article 1. Aprovació i publicació de les normatives de centre

1. Els centres han d'elaborar i aprovar una normativa que desenvolupi aquesta normativa marc.

2. La normativa de centre l'ha d'aprovar la junta de centre, l'ha de ratificar la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, i publicar-se a la web del centre.

3. La normativa dels centres amb diferents ensenyaments de màster pot establir especificitats per a cadascun.

Article 2. Estructura de les normatives de centre

Les normatives de TFM que elaborin i aprovin els centres han de contenir i desenvolupar, com a mínim, els apartats següents:

2.1. Sobre l'objecte:
- Concretar i determinar l'objecte i els tipus de TFM.
- Informar sobre les diferents possibilitats de realitzar el TFM incloent-hi la realització dins el Programa d'aprenentatge servei de la URV, d'acord amb el procediment establert pel centre.

2.2. Sobre l'organització:
- Determinar el responsable o l'òrgan que ha de ser competent per decidir tot allò referent als TFM. Cal especificar-ne les funcions respecte del TFM.
- Indicar la responsabilitat d'elaborar la guia docent, d'acord amb el que estableix la Normativa de docència, a la qual s'incorporarà la normativa específica de TFM de cada centre.

2.3. Sobre la matriculació i els períodes de defensa i d'avaluació:
- Informar sobre els requisits de matriculació, si escau.
- Fixar el procediment per fer públics els períodes de lliurament, defensa i avaluació dels TFM, que en tot cas s'ha d'adequar al calendari de cada curs acadèmic.

2.4. Sobre la responsabilitat i l'encàrrec docent:
- Fixar el procediment i els criteris per dur a terme l'encàrrec docent de tutoria de TFM als departaments.

2.5. Sobre l'assignació o l'elecció de temes:
- Fixar el procediment d'assignació o d'elecció d'un tema de TFM.
- Especificar si els estudiants poden proposar un tema de TFM i quin és el procediment en aquests casos.

2.6. Sobre la direcció dels treballs:
- Informar sobre el procediment d'assignació o d'elecció d'un tutor o tutora establert pels departaments.
- Especificar i concretar les responsabilitats del tutor o tutora.
- Especificar el sistema de tutoria.

2.7. Sobre l'avaluació:
- Fixar les normes formals de presentació dels treballs, d'acord amb els criteris que la URV estableixi per al dipòsit al repositori institucional.
- Determinar qui ha d'avaluar els treballs, qui ha de nomenar els avaluadors i com han d'actuar. Establir els criteris en cas d'elaboració i defensa del TFM en una tercera llengua.
- Establir en què ha de consistir l'avaluació, què s'ha d'avaluar i quins criteri s'han d'utilitzar.
- Informar sobre el procediment establert a la Normativa acadèmica i de matrícula per revisar la qualificació final.

Article 3. Directrius generals

Les directrius generals aplicables a les normatives de TFM dels centres són les següents:

3.1. Característiques
- El TFM es defineix com un treball autònom i individual que permet a l'estudiant mostrar de manera integrada continguts formatius i competències adquirides associades al títol de màster. El centre pot establir també que el TFM tingui caràcter col·lectiu, ja sigui intradisciplinari o interdisciplinari. En aquests casos, s'ha de garantir l'avaluació individual de l'estudiant. Els ensenyaments amb directrius pròpies les han de complir.

3.2. Organització del TFM

- L'elaboració de la guia docent i del pla de treball s'ha d'adequar allò al que estableix la Normativa de docència.
- El TFM s'ha de dur a terme sota la direcció d'un professor tutor o professora tutora de TFM, que ha d'actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.
- Quan l'estudiant hagi de dur a terme tot el TFM o una part significativa en institucions o organismes diferents de la URV, a més del professor tutor o professora tutora de la URV ha de tenir un tutor o tutora a l'altra institució o organisme perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del TFM i en el desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el centre i la institució o organisme.

3.3. Matriculació, avaluació i qualificació
- El centre pot acordar la possibilitat d'una única convocatòria. Aquesta circumstància s'ha de donar a conèixer expressament a l'estudiant a través de la guia docent de l'assignatura.
- Per matricular-se del TFM en els màsters de 120 o 90 crèdits els centres poden establir criteris pel que fa al nombre mínim de crèdits superats. Els ensenyaments amb directrius pròpies han de complir el que ja tinguin establert.
- Els períodes de qualificació dels TFM són els establerts d'acord amb el calendari acadèmic adoptat pel centre, d'entre els fixats per la Normativa de docència.
- L'estudiant pot sol·licitar l'avançament o l'endarreriment d'una de les dues convocatòries o de la convocatòria única en els supòsits i el procediment establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de màster.
- Els estudiants han de defensar el TFM de forma pública i presencial. No obstant això, amb caràcter excepcional i prèvia sol·licitud formal i motivada signada per l'estudiant i el director o directora, els centres poden autoritzar la defensa a distància de forma virtual, sempre que es produeixin les condicions tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat. En el cas de màsters amb docència a distància, es podrà realitzar de forma virtual.

3.4. Propietat intel·lectual i industrial i dipòsit del treball
- Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFM s'han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. En qualsevol cas, en tot ús que es pugui fer dels TFM, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV.
- Els TFM s'han de dipositar al repositori institucional de la URV. Els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 han de ser visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal.
- En aquelles circumstàncies excepcionals establertes pel centre, com poden ser, entre altres, la participació d'empreses o l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents que recaiguin sobre el contingut del TFM, el centre ha d'habilitar el procediment per garantir la no-publicitat d'aquests aspectes.
- La Universitat ha d'establir els requisits formals dels TFM de cara al dipòsit al repositori institucional.

3.5 El vicerectorat competent en matèria de postgrau és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta normativa, així com per fer-hi excepcions, si escau. En aquest últim cas, els estudiants han de motivar l'excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.

Disposició transitòria

En cas que els centres disposin d'una Normativa de treball de fi de màster aprovada amb anterioritat a aquesta, hauran de revisar-la i, si escau, adaptar-la en el termini màxim de sis mesos.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la publicació al FOU de la URV.