saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa

Article 1

La Universitat Rovira i Virgili podrà conferir el títol de doctor o doctora honoris causa a persones rellevants en els terrenys acadèmic, científic i cultural que vulgui distingir d'una manera especial, d'acord amb els articles 55.3 e) i 117 de l'Estatut

Article 2

L'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa significa el reconeixement per la Universitat:

a) de la vàlua de la persona candidata en allò que pertoca a la seva aportació a la ciència, al progrés del coneixement o a la creació cultural i artística,
b) de la seva projecció de mestratge en els camps de la seva especialitat,
c) de les seves relacions científiques i personals amb la Universitat Rovira i Virgili i de la seva projecció en l'àmbit de la nostra cultura,
d) del seu respecte i defensa dels principis proclamats a l'article 5 de l'Estatut de la URV.

Article 3

La consideració del conjunt de mèrits indicats a l'article 2 motivarà les propostes de conferiment del grau de doctor o doctora honoris causa, les quals podran provenir del Consell de Govern, del rector o rectora, dels departaments, dels centres i dels instituts.

Article 4

Un mateix departament, centre o institut no podrà presentar una nova proposta de doctor o doctora honoris causa en la convocatòria inmediatament posterior a la d'haver estat aprovat el candidat presentat per aquesta unitat.

Article 5

El nombre màxim de nomenaments de doctors o doctores honoris causa per any acadèmic serà de dos.

Article 6

Es crea una comissió específica per al conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa, les funcions de la qual s'especifiquen a l'article següent, constituïda per un membre de cadascun dels àmbits de coneixement determinats en l'article 7.4 designat pel rector o rectora, preferentment d'entre el professorat distingit de cada àmbit. La presidència correspon al rector o rectora o a la persona en qui delegui.

Article 7

7.1. Les propostes, degudament raonades i justificades pel que fa a la projecció científica i social de la persona candidata i a les innovacions reconegudes per la comunitat científica i professional a través de l'impacte de les publicacions o de l'obra realitzada, i acompanyades del curriculum vitae de la persona candidata en què es recullin tots els mèrits, seran trameses a la comissió específica creada en l'article 6, la qual estudiarà i elevarà al Consell de Govern, si escau, la proposta raonada de nomenament de doctor o doctora honoris causa.

7.2. Les propostes podran ser presentades des de l'1 d'abril fins al 31 de març de l'any següent.

7.3. La susdita comissió es reunirà anualment durant el mes d'abril i formularà, si escau, la proposta de la persona o de les persones seleccionades perquè sigui inclosa a l'ordre del dia de la primera sessió del Consell de Govern. La proposta de la comissió clou el procés i, per tant, les propostes no seleccionades, si escau, hauran de ser presentades de bell nou dins el termini establert.

7.4. La susdita comissió específica no podrà proposar al Consell de Govern un nombre superior al nombre màxim de nomenaments de doctors o doctores honoris causa establerts per any acadèmic. En cas que el nombre de propostes rebudes sigui superior a l'establert per any acadèmic, aquestes es prioritzaran en funció del menor nombre de doctors honoris causa investits per àmbit de coneixement i el principi d'igualtat efectiva de dones i homes. A aquests efectes els àmbits de coneixement són els d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències, ciències de la salut, i enginyeria i arquitectura.

7.5. En el cas que durant l'any acadèmic el nombre de propostes de la Comissió al Consell de Govern sigui inferior a dos, la Comissió podrà obrir un nou termini perquè, de forma extraordinària, es puguin presentar noves propostes. La Comissió haurà de reunir-se durant el mes següent a la finalització del termini esmentat per valorar la proposta i aquesta haurà de ser inclosa en l'ordre del dia del següent Consell de Govern.

Article 8

El Consell de Govern, a la vista de la proposta formulada per la susdita comissió específica, aprovarà el nomenament de doctor o doctora honoris causa, d'acord amb l'article 55.3 e) de l'Estatut.

Article 9

No podrà ésser proposat com a doctor o doctora honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili, ningú que hagi pertangut a les seves plantilles de personal ni que hagi obtingut el títol de doctor o doctora expedit per aquesta Universitat.

Article 10

El conferiment del grau de doctor o doctora honoris causa es farà en el decurs d'una sessió solemne, d'acord amb la tradició de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 11

Els que hagin rebut el títol de doctor o doctora honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili n'esdevenen membres de la comunitat universitària.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga l'article 2 del Reglament per a la concessió de distincions de la URV , aprovat per acord del Consell de Govern de data 23 de febrer de 2005.