saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'homologació de títols estrangers de postgrau

Preàmbul

El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior, regula la possibilitat de declarar l'homologació no a un títol dels del Catàleg de títols universitaris oficials, sinó a un grau acadèmic dels previstos en l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. L'homologació a grau acadèmic ha de permetre donar resposta més ràpida a les demandes de formació a Espanya de titulats conforme a sistemes educatius estrangers.

Tracta, a més, d'adequar la normativa sobre l'homologació a les exigències i directrius emanades de les institucions europees, en l'àmbit de la llibertat d'establiment, de prestació de serveis i de la mobilitat dels treballadors i professionals dels Estats membres de la Unió Europea.

El Reial decret 309/2005, de 18 de març, modifica el RD 285/2004, de 20 de febrer, atorgant la competència sobre l'homologació de títols acadèmics de postgrau a les universitats.

Seguint aquesta legislació i les instruccions ministerials pel que fa a la documentació que cal presentar en un procés d'homologació i els requisits que s'han de complir, així com el que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat la Normativa que es presenta a continuació.

Disposicions generals

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és regular les condicions i el procediment per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior als títols espanyols de:

· Màster universitari, de caràcter oficial, llevat dels regulats per directrius pròpies
· Grau acadèmic de Màster universitari
· Doctor/a

pel que fa a les sol·licituds presentades en la URV.


Article 2. Àmbit d'aplicació

La present normativa és d'aplicació a:

· L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments per a l'obtenció dels quals hagin estat cursats en universitats o institucions d'educació superior radicades fora d'Espanya.

L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments per a l'obtenció dels quals hagin estat cursats totalment o parcial a Espanya en centres degudament autoritzats per les administracions espanyoles competents.
 

Article 3. Definicions

A efectes d'aquesta normativa, s'entén per:

· Homologació a Títol de Màster universitari i de Doctor/a:
el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger, com equivalent a l'exigida per a l'obtenció d'un títol espanyol oficial, que confereix la Universitat Rovira i Virgili.

· Homologació a Grau acadèmic de Màster:
el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger, com equivalent a l'exigida per a l'obtenció d'un grau acadèmic corresponent al nivell de Màster universitari i no a un títol concret.

· Títol estranger d'educació superior:
qualsevol títol, certificat o diploma amb validesa oficial, acreditatiu de la completa superació del corresponent cicle d'estudis superiors, expedit per l'autoritat competent, d'acord amb la legislació de l'Estat al qual pertanyin els esmentats estudis.

· Títols amb validesa acadèmica oficial en el país d'origen:
els títols que atorguen graus acadèmics d'educació superior integrants d'un determinat sistema educatiu i els reconeguts com a equivalents a aquells per les autoritats competents del país en què s'imparteixen.

Article 4. Efectes de l'homologació

L'homologació atorga al títol estranger, des de la data en què sigui concedida i s'expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol amb el qual s'homologa, en tot el territori nacional, d'acord amb la normativa vigent.

Article 5. Exclusions

1. No seran objecte d'homologació els següents títols:

a) Els que no tinguin validesa acadèmica oficial en el país d'origen.
b) Els corresponents a estudis estrangers realitzats totalment o parcial a Espanya, quan els centres no tinguin la preceptiva autorització per impartir els ensenyaments, o bé quan els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol estranger que es vol homologar no estiguin implantats en el moment d'expedició del títol.
c) Els títols que hagin estat ja homologats a Espanya, o en el cas que els estudis superats per a la seva obtenció ja hagin estat objecte de convalidació per continuar estudis a Espanya.

2. No podrà concedir-se l'homologació de títols obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers pel que fa a:

a) Títols i diplomes propis impartits per les universitats espanyoles.
b) Títols espanyols els plans d'estudis dels quals s'hagin extingit o que encara no estiguin implantats en la seva totalitat a la Universitat Rovira i Virgili.

3. No es podrà demanar l'homologació de manera simultània en més d'una universitat. El títol estranger ja homologat no podrà ser sotmès a un nou tràmit d'homologació en una altra universitat. No obstant, quan l'homologació sigui denegada, la persona interessada podrà iniciar un nou expedient en una altra universitat.


II. Instrucció del procediment

Article 6. Presentació de la sol·licitud

1. El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la sol·licitud adreçada al rector de la Universitat Rovira i Virgili per part de la persona interessada, d'acord amb el format previst, i acompanyada de la documentació corresponent.

2. La sol·licitud d'homologació es presentarà al Registre General de la URV o a qualsevol dels registres auxiliars, de la qual es lliurarà a la persona interessada còpia registrada. La documentació pot presentar-se de la manera següent:

- Original i còpia. El Registre compulsarà els documents i tornarà la documentació original a la persona interessada.
- Còpia ja compulsada per les autoritats competents.

3. El Registre lliurarà al Servei de Gestió Acadèmica la sol·licitud original i la documentació compulsada.


Article 7. Documentació preceptiva

1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Document acreditatiu de la identitat i nacionalitat de la persona que fa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent i no haver superat la data límit de validesa.

b) Títol del qual se sol·licita l'homologació o de la certificació acreditativa de l'expedició del títol.

c) Certificació acadèmica dels estudis que ha fet la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de Màster o Doctor/a, en la qual han de constar, entre d'altres:

· la durada oficial en anys acadèmics
· el pla/programa d'estudis que ha seguit
· les assignatures cursades
· la càrrega horària de cadascuna d'elles

d) Quan es tracti de sol·licituds d'homologació al títol de Doctor/a, s'ha d'acompanyar de:

· un exemplar de la tesi doctoral en l'idioma en què es va defensar.
· memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà, català o anglès, amb indicació dels membres del jurat i qualificació.

e) Declaració responsable de no haver homologat el títol a l'Estat espanyol, de no haver sol·licitat l'homologació del mateix títol en una altra universitat de forma simultània, i de no haver obtingut la convalidació dels estudis corresponents al títol del qual se sol·licita l'homologació per continuar estudis a l'Estat espanyol.

· Una còpia de la resolució emesa per la universitat, si s'ha sol·licitat l'homologació del títol en una altra universitat i la sol·licitud ha estat denegada.

2. Si l'òrgan competent, o les comissions que corresponguin ho consideren necessari, es pot demanar altra documentació complementària.


Article 8. Taxes

El procediment d'homologació de títols comporta el pagament de dues taxes, el preu de les quals s'estableix anualment en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

1) En el moment d'iniciar el procediment d'homologació. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.
2) Si la resolució d'homologació és favorable, la persona interessada haurà d'abonar la taxa d'expedició de la credencial corresponent.

Article 9. Requisits dels documents

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) En el cas del títol i certificació acadèmica han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

En el cas del títol i certificació acadèmica han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o català.
La traducció oficial podrà realitzar-se:
- Per intèrpret jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
- Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual sigui ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.
 

Article 10. Aportació de còpies compulsades

1. Amb caràcter general no s'aportaran documents originals, llevat que es requereixin de forma expressa.

2. No procedirà la devolució de cap documentació aportada al finalitzar el procediment, llevat que sigui documentació original i es consideri procedent la devolució.

3. Quan es presenti la sol·licitud en el Registre General, la persona interessada aportarà els documents originals i una còpia de tots ells. El Registre compulsarà els documents comprovant prèviament la identitat de continguts, tornarà els documents originals a la persona interessada, i les diligenciarà amb un segell d'acreditació de la compulsa. Unirà les còpies compulsades a la sol·licitud.

4. No serà necessària la presentació de l'original si les còpies ja estiguessin compulsades per:

· Registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
· Delegacions i subdelegacions del Govern
· Ambaixades i consolats d'Espanya
· Notari

Article 11. Validació dels documents

Si es tenen dubtes sobre l'autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, la Universitat Rovira i Virgili pot efectuar les diligències necessàries per comprovar-los, ja sigui demanant a la persona interessada informació complementària o bé adreçant-se a l'autoritat competent que els hagi expedit per verificar-ne els aspectes dubtosos.

Article 12. Revisió de la documentació

1. El Servei de Gestió Acadèmica durà a terme la revisió de la documentació presentada. Si hi detecta alguna mancança o que no es compleixen els requisits establerts, es requerirà a la persona interessada que en el termini de 10 dies esmeni els errors.

2. Si no ho fa en el termini establert, la Universitat Rovira i Virgili emetrà una resolució de desestimació.

3. Quan un expedient estigui complet, el Servei de Gestió Acadèmica, d'acord amb la sol·licitud presentada, informarà al centre que correspongui avaluar-la i li lliurarà la documentació.

III. Resolució de la sol·licitud

Article 13. Criteris per a l'homologació

Per resoldre les sol·licituds d'homologació de títols estrangers caldrà examinar la formació adquirida pel titulat i tenir en compte els criteris acadèmics següents:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per accedir als estudis que condueixen a l'obtenció del títol estranger i per accedir al títol espanyol.

b) La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per obtenir el títol estranger del qual se sol·licita l'homologació.

c) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol al qual se sol·licita l'homologació.

d) Els continguts formatius superats per a l'obtenció del títol estranger


Article 14. Òrgans competents en el procés d'homologació

1. El rector és l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d'homologació regulades en aquesta normativa.

2. En el cas d'homologació d'estudis de màster universitari, la proposta d'informe raonat, favorable o desfavorable, sobre la sol·licitud serà realitzada per la comissió acadèmica del màster més afí al títol per al qual se sol·licita l'homologació, o bé per una comissió del centre creada a tal efecte.

El deganat/direcció del centre, trametrà l'acord, acompanyat de l'informe raonat, al Vicerectorat competent en la matèria, per tal que el sotmeti a l'aprovació de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica de la URV.

3. En el cas d'homologació d'estudis de doctorat, la proposta d'informe raonat, favorable o desfavorable, sobre la sol·licitud serà realitzada per la comissió acadèmica del programa de doctorat més afí al títol per al qual se sol·licita l'homologació.

La direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat, trametrà l'acord, acompanyat de l'informe raonat, al Vicerectorat competent en la matèria, per tal que el sotmeti a l'aprovació per part de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica de la URV.

Article 15. Resolució

1. El rector de la URV , en base a l'exposat en l'article anterior, resoldrà motivadament la sol·licitud d'homologació en sentit favorable o desfavorable i la resolució serà notificada a la persona interessada.

2. El termini per fer-ho serà de 6 mesos des que la sol·licitud hagi estat presentada.

3. Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació, sense perjudici de poder interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució.

Article 16. Expedició de la credencial

1. La resolució favorable a l'homologació sol·licitada s'acreditarà mitjançant l'oportuna credencial expedida pel rector de la URV , d'acord amb el model que determina el Consejo de Coordinación Universitaria , en versió bilingüe (català i castellà). En la credencial es farà constar el títol estranger en possessió de la persona interessada.

2. Amb caràcter previ a la seva expedició, la persona interessada haurà de pagar la taxa corresponent, i la URV ho comunicarà a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del MECD, a efectes de la seva inscripció en el Registre nacional de títols.

3. La universitat portarà un registre de les credencials emeses.

4. L'homologació al títol de postgrau no implicarà, en cap cas, l'homologació o reconeixement del títol estranger de grau o nivell acadèmic equivalent del que estigui en possessió la persona interessada.

Article 17. Lliurament de la credencial

1. Un cop estigui expedida la credencial d'homologació, el Servei de Gestió Acadèmica informarà el centre corresponent i la trametrà a la secretaria del centre per al seu lliurament a la persona interessada.

2. La secretaria del centre ho notificarà a la persona interessada per tal que la passi a recollir.

3. La credencial s'ha de recollir personalment per la persona interessada, o aquesta ha d'autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial. En ambdós casos, és necessària la presentació del DNI o passaport.

Disposició addicional

Qualsevol dubte o divergència en la interpretació de la normativa serà resolta pel Vicerectorat competent en la matèria.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Full Oficial de la URV.