saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'organització i funcionament del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV

Article 1. Definició


El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació ( CRAI ) és un entorn dinàmic en el qual s'integren tots els serveis universitaris que donen suport a l'aprenentatge, la docència, la recerca i la Tercera Missió , relacionats amb el món de la informació i les tecnologies de la informació per a l´aprenentatge i el coneixement (TAC).

Article 2. Funcions

Són funcions del CRAI:

a) Proposar, adquirir, processar i difondre els recursos d´informació i documentació d´acord amb les necessitats d´aprenentatge, docència i d´investigació de la Universitat.

b) Posar a disposició dels usuaris eines de cerca i de recuperació d´informació.

c) Facilitar als usuaris l'accés als recursos d´informació propis o externs disponibles, facilitant-ne la màxima utilització.

d) Potenciar el desenvolupament i l´ús de la Biblioteca Digital.

e) Desenvolupar serveis virtuals per tal de facilitar l´ús del CRAI.

f) Assessorar els usuaris sobre la cerca i utilització de la informació.

g) Facilitar informació sobre serveis, organització, activitats i funcionament general de la URV i sobre els serveis que específicament ofereix el CRAI.

h) Proporcionar als usuaris espais diversificats per atendre les necessitats d´estudi, treball en grup, consulta, formació i descans.

i) Posar a disposició dels usuaris els mitjans i materials de suport necessaris per al compliment de les funcions assignades al CRAI.

j) Donar suport i informar sobre els drets d´autor en l´elaboració de materials docents i treballs acadèmics.

k) Afavorir el coneixement i l'ús de les tecnologies multimèdia en l'elaboració de materials docents i acadèmics.

l) Formar i capacitar els usuaris en competències informacionals.

m) Donar suport a l´aprenentatge de les competències informàtiques.

n) Donar suport a l´aprenentatge de les competències lingüístiques, especialment de l´anglès, català i castellà.

o) Contribuir al desenvolupament del repositori institucional de la URV i a l'aplicació del mandat institucional sobre accés obert.

p) Donar suport a la recerca i a la producció científica de la URV.

q) Participar en els processos d´avaluació i de millora de la qualitat de la Universitat.

r) Gestionar eficientment els recursos econòmics i humans per al bon funcionament del servei.

s) Participar en projectes transversals amb altres àrees i serveis universitaris.

t) Integrar i rendibilitzar els serveis de suport a la comunitat universitària

u) Participar en els projectes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per tal de millorar les prestacions als usuaris.

v) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut o que li encomani el Consell de Govern.

Article 3. Estructura organitzativa del CRAI

El Centre de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV és un servei únic que s'estructura en unitats coordinades amb l'objectiu d'oferir un servei proper i adequat a les necessitats dels usuaris de cada campus, les quals es denominen CRAI de campus.

Article 4. Serveis implicats en el desenvolupament del CRAI

1. El Servei de Biblioteca i Documentació és el servei nuclear del CRAI al voltant del qual altres unitats i serveis de la Universitat hi aporten els recursos que completen la configuració del CRAI.

2. Aquestes unitats i aquests serveis són els següents:

a) Centre d´Atenció als Estudiants (CAE),
b) Institut de Ciències de l'Educació (ICE),
c) Servei de Recursos Educatius (SREd),
d) Servei de Recursos Informàtics i TIC (SRIiTIC),
e) Servei de Recursos Lingüístics (SL).

3. Aquestes unitats i aquests serveis interactuen directament amb el /la cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació per tal de:

a) Definir els objectius i projectes del Pla anual d´actuacions del CRAI.
b) Elaborar els plans de millora dels serveis i recursos del CRAI pel que fa al seu àmbit d´actuació.
c) Planificar les prestacions dels serveis següents:

1. Espai d´Aprenentatge de Llengües,
2. Factoria,
3. Punt d´Atenció a l´Usuari,
4. Qualsevol altra prestació als usuaris que es pugui oferir des del CRAI.

d) Fer el seguiment d´aquests serveis que completen la configuració del CRAI per tal que actuïn coordinadament amb els serveis bibliotecaris.

4. Aquestes unitats i aquests serveis tenen el suport tècnic de les seccions de suport i coordinació del CRAI per tal de facilitar la implantació de projectes, assegurar el correcte funcionament dels serveis i garantir que l´usuari disposi d'una carta de serveis del CRAI única i de qualitat.

5. El/la coordinador/a de CRAI de campus o el/la responsable del CRAI de campus, segons escaigui, fa el seguiment i la resolució de les incidències dels serveis indicats supra a l'apartat 3 c).

Article 5. Direcció del CRAI

1. La direcció del CRAI és exercida pel/la cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació.

2. El/la cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació és assessorat per una comissió tècnica integrada pel mateix director/a del CRAI que la presideix, pels/per les caps de les seccions de suport i coordinació del CRAI, els/les coordinadors/es de CRAI de campus i els/les responsables de CRAI de campus, segons escaigui.

3. Aquesta comissió tècnica es reuneix cada mes amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que la convoqui el/la cap d'Àrea de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació del CRAI o ho sol·liciti la meitat més un dels seus membres.

Article 6. Serveis de suport i coordinació del CRAI

1. El serveis de suport i coordinació del CRAI s'estructuren en tres seccions:

a) Secció de Recursos Documentals,
b) Secció de Serveis als Usuaris,
c) Secció d'Organització i Millora.

2. Les seccions de suport i coordinació del CRAI tenen una dependència directa del/de la cap d ´Àrea de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació i, d ´acord amb les seves directrius, són responsables de la prestació de serveis i recursos bibliotecaris al CRAI.

Article 7. Comissió d´usuaris del CRAI de la URV.

1. És l´òrgan de consulta i assessorament mitjançant el qual els usuaris de la URV participen en la planificació i desenvolupament del CRAI.

2. La seva composició és la següent:

a) Els/les membres del Consell de Direcció responsables del CRAI.
b) El gerent/a o persona en qui delegui
c) Un/una representat de cada centre i departament -el/la degà/-ana i el/la director/-a del departament o persona en qui deleguin, en els casos en que sigui possible, el/la president/-a de la comissió d'usuaris del CRAI de campus.
d) El/la cap del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació.
e) Un/una representant dels estudiants  de cadascun dels campus, dels escollits com a claustrals.
f)  Els/les caps de secció de suport i coordinació del CRAI.
g) Un/una coordinador/-a de CRAI de campus i un/una responsable de CRAI

3. La Comissió d'usuaris del CRAI de la URV està presidida pel membre del Consell de Direcció responsable del CRAI i actua com a secretària el/ la Cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació.

4. A les sessions de la Comissió d'usuaris del CRAI hi poden assistir invitats pel president experts en temes específics .

5. La Comissió d'usuaris del CRAI de la URV ha de reunir-se, com a mínim, una vegada a l´any, i sempre que el president la convoqui o ho sol·liciti una tercera part del seus membres.

6. Els membres de la Comissió d'usuaris del CRAI de la URV previstos a l'apartat e) es renoven cada quatre anys. Els membres de la Comissió d´usuaris de CRAI de campus previstos a l'apartat f) es renoven cada dos anys. Les vacants que es produeixin per qualsevol motiu en la Comissió d'usuaris del CRAI de la URV seran cobertes pel període que resta fins a la renovació preceptiva dels membres corresponents als apartats e) i f).

7. Són competències de la Comissió d´usuaris del CRAI de la URV:

a) Proposar criteris per a la distribució de l´assignació pressupostària destinada a l´adquisició dels recursos d´informació necessaris per al compliment dels objectius del CRAI, d´acord amb les directrius establertes a la política d'accés a la informació.
b) Analitzar l'ús dels recursos digitals adquirits amb càrrec als pressupostos de la Universitat amb relació als costos, valorar-ne la seva continuïtat o no, proposar possibles alternatives i assegurar l'accés de tots els usuaris als recursos bàsics i essencials en cada àmbit del coneixement.
c) Conèixer i informar la política d'accés a la informació.
d) Analitzar les propostes, suggeriments i peticions dels CRAI de campus.
e) Conèixer les propostes de modificació de la Normativa d'organització i funcionament del CRAI prèviament a la seva tramitació.
f) Conèixer les propostes de modificació dels reglaments d'ús dels serveis del CRAI proposades pel/per la Cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació.
g) Informar la memòria anual del CRAI.
h) Proposar millores en les instal·lacions, mobiliari i equipament del CRAI.
i) Promoure les accions necessàries per tal d´aconseguir nous recursos per al CRAI.
j) Totes les altres que li reconegui la present normativa o li atribueixin els òrgans de govern d´àmbit general de la Universitat.

Article 8. Els CRAI de campus

1. Els CRAI de campus són les unitats del CRAI que ofereixen serveis, recursos i assessorament professional adequats a les necessitats i especificitats dels usuaris de cada campus.

2. La direcció de cada CRAI de campus correspon al/a la Coordinador /a de CRAI de campus o al/ la Responsable de CRAI de campus, segons escaigui, la qual ha de coordinar i supervisar els serveis del CRAI de campus que s'ofereixen als usuaris, vetllant per la seva correcta prestació i funcionament, en col·laboració amb els serveis implicats al CRAI.

Article 9. Comissió d´usuaris de CRAI de campus

1. És l´òrgan de participació dels centres i departaments vinculats a un campus en la planificació, funcionament i gestió del respectiu CRAI de campus.

2. La seva composició és la següent:

a) El/la degà/ana o el/la director/a de cada centre vinculat al campus o persona en qui delegui.
b) Un membre del personal docent i investigador representant de cadascun dels departaments que tinguin encomanada un mínim del 10% de docència en algun dels ensenyaments de grau i postgrau que s´imparteixen al campus.
c) El/la coordinador/a del CRAI de campus o el/la responsable del CRAI de campus, segons escaigui, que actua com a secretari/ària.
d) Un representant dels estudiants de cada centre vinculat al campus designat pel Consell d´Estudiants.

3. El president és elegit per la mateixa comissió entre els membres de l´apartat a).

4. A les sessions de la Comissió d'usuaris de CRAI de campus hi poden assistir invitats pel president experts en temes específics .

5. La Comissió d´usuaris de CRAI de campus ha de reunir-se, com a mínim, una vegada a l´any, i sempre que el president la convoqui o ho sol·liciti la meitat més un del seus membres.

6. Els membres de la Comissió d´usuaris de CRAI de campus previstos als apartats a) i b) es renoven cada quatre anys. Els membres de la Comissió d´usuaris de CRAI de campus previstos a l'apartat d) es renoven cada dos anys. Les vacants que es produeixin per qualsevol motiu en la Comissió d´usuaris del CRAI de campus seran cobertes pel període que resta fins a la renovació preceptiva dels membres corresponents als apartats b) i d).

7. Són competències de la Comissió d´usuaris de CRAI de campus:

a) Aprovar la distribució del pressupost destinat a l´adquisició dels recursos d´informació necessaris per al compliment dels objectius del CRAI de campus i supervisar-ne l'execució.
b) Proposar criteris per a l´adquisició dels recursos d´informació que siguin d´interès general per al CRAI de campus, d´acord amb les directrius establertes a la política d'accés a la informació i al document de la URV.
c) Analitzar les propostes, suggeriments i peticions dels usuaris del CRAI de Campus.
d) Elevar propostes a la Comissió d´usuaris del CRAI de la URV.
e) Totes les altres que li reconegui la present normativa o li atribueixi la Comissió d´usuaris del CRAI de la URV.

Article 10. Recursos

1. El CRAI compta amb l'assignació pressupostària inclosa en el pressupost ordinari de la Universitat.

2. Aquesta assignació ha d'incloure una partida per a l´adquisició de llibres, revistes i recursos electrònics d´informació que cobreixin les necessitats d'aprenentatge, docència i investigació dels membres de la comunitat universitària.

3. Aquesta assignació pressupostària és distribuïda entre els CRAI de campus d´acord amb els criteris i directrius establerts a la política d'accés a la informació aprovada pel Consell de Govern.

Article 11. Donacions, llegats i comodats

L´acceptació de donacions, llegats i comodats per incorporar-los al fons del CRAI s´ha d'efectuar segons els criteris i directius establerts a la política d'accés a la informació i ha de ser aprovada per la Comissió d'usuaris del CRAI de campus, previ informe del/de la cap de la Secció de Recursos Documentals del CRAI i del/de la coordinador/a del CRAI de campus o del/de la responsable del CRAI de campus.

Article 12. Usuaris

Són usuaris del CRAI de la URV tots els membres dels col·lectius que constitueixen la comunitat universitària de la URV -estudiants, personal docent i investigador i personal d´administració i serveis-, així com els membres dels col·lectius, institucions i entitats que acordi la URV a través dels seus òrgans de govern.

Article 13. Drets dels usuaris

Són drets dels usuaris:

a) Accedir als serveis i prestacions definits a la Carta de Serveis del CRAI amb el nivell de qualitat establert i les condicions fixades per als diversos tipus d'usuaris.
b) Disposar dels recursos d´informació necessaris per a l'aprenentatge, la docència i la investigació.
c) Disposar de les infraestructures apropiades per a l'estudi, el treball individual o en grup i la consulta de documents.
d) Ser atès de forma correcta i eficient per part del personal del CRAI

Article 14. Deures dels usuaris

Són deures dels usuaris:

a) Mantenir en tot moment un comportament adequat i respectuós amb la resta d'usuaris i amb el personal del CRAI.
b) Utilitzar els recursos d´informació d'acord amb la legislació vigent i la normativa de la URV.
c) Reproduir els documents d'acord amb la legislació vigent.
d) Complir els reglaments que regulen l'ús dels serveis del CRAI.
e) Respectar les infraestructures, instal·lacions, materials i documents del CRAI.

Article 15. Serveis

1. El CRAI ofereix els següent serveis:

a) Consulta del catàleg i fons de la biblioteca.
b) Préstec de llibres, ordinadors portàtils i altres equipaments audiovisuals.
c) Accés al recursos de la Biblioteca Digital.
d) Informació bibliogràfica general i especialitzada.
e) Informació general sobre la URV i sobre els serveis del CRAI.
f) Suport en l'ús de les Tecnologies de la Informació (TIC) i de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
g) Suport a l'adquisició de les competències lingüístiques.
h) Accions informatives i formatives de suport a l'adquisició de competències informacionals, informàtiques i lingüístiques.
i) Suport a la recerca.
j)Espais de treball en grup, per a l'estudi i la consulta, de trobada i descans.
k) Aules per a accions formatives.
l) Aula d'informàtica, zona wi-fi i accés a recursos informàtics d'accés lliure.
m) Servei de reprografia.
n) Autoservei de consigna.

2. El dret d'accés i ús d'aquests serveis per part dels usuaris del CRAI es regeix per les tipologies d'usuaris fixades pels acords presos pels òrgans de govern de la URV.

3. Tots els usuaris del CRAI de la URV tenen dret, com a mínim, als serveis següents:

a) Accés al CRAI.
b) Informació general i especialitzada.
c) Consulta del catàleg i del fons de biblioteca.
d) Préstec interbibliotecari.
e) Servei de reprografia.
f) Accés als recursos informàtics d'accés lliure.

Article 16. Reglaments d'ús dels serveis del CRAI

Els reglaments d'ús dels serveis del CRAI i les modificacions han de ser proposats per la Cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació a la Comissió d´usuaris del CRAI de la URV , la qual ha d'informar-los abans de ser aprovats pel membre del Consell de Direcció responsable del CRAI.

Article 17. Compromís amb la qualitat.

1. El CRAI està compromès amb la millora contínua dels serveis que ofereix.

2. Per fomentar la participació dels usuaris en la millora dels serveis, el CRAI posa a la seva disposició procediments de reclamació i suggeriment per tal que hi facin constar les insatisfaccions i les propostes de millora.

3. El CRAI es compromet a respondre les reclamacions i suggeriments formulades en un termini màxim de 72 hores.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

A l'entrada en vigor de la present normativa les unitats coordinades considerades CRAI de campus als efectes que s'hi preveuen són les següents:

CRAI del campus Bellissens
CRAI del campus Catalunya
CRAI del campus de la Seu del Baix Penedès
CRAI del campus de Medicina
CRAI del campus Sescelades
CRAI del campus Terres de l'Ebre
CRAI del campus Vila-seca

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

A l'entrada en vigor de la present normativa els centres vinculats a cada CRAI de campus als efectes que s'hi preveuen són els següents:

CRAI del campus Bellissens
Facultat d'Economia i Empresa
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

CRAI del campus Catalunya
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat d'Infermeria

CRAI del campus de la Seu del Baix Penedès
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Facultat d'Infermeria

CRAI del campus de Medicina
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

CRAI del campus Sescelades
Facultat de Química
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Facultat d'Enologia
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

CRAI del campus Terres de l'Ebre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Faculta d'Economia i Empresa
Facultat d'Infermeria

CRAI del campus Vila-seca
Facultat de Turisme i Geografia

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

A l'entrada en vigor de la present normativa els departaments vinculats a cada àmbit de coneixement als efectes que s'hi preveuen són els següents:

Ciències
Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Departament de Química Física i Inorgànica
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Ciències de la Salut
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament d'Infermeria
Departament de Medicina i Cirurgia

Ciències Socials i Jurídiques
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
Departament de Dret Públic
Departament d'Economia
Departament de Gestió d'Empreses
Departament de Geografia
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia

Enginyeria i Arquitectura
Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Departament d'Enginyeria Química
Departament d'Enginyeria Mecànica
Unitat Predepartamental d'Arquitectura

Humanitats
Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social
Departament de Filologia Catalana
Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys
Departament de Filologies Romàniques
Departament d'Història i Història de l'Art
Departament d'Estudis de Comunicació

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Mentre el CRAI ubicat a la Facultat de Medicina no s'incorpori al CRAI del campus Bellissens la seva cap de biblioteca serà equiparada als efectes del present reglament a responsable de CRAI de campus.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Normativa deroga el Reglament del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV aprovat pel Consell de Govern del 16 de febrer de 2006.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Normativa entra en vigor l'endemà de la publicació al FOU.