saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'accés a la URV per a persones més grans de 45 anys i per persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional

Antecedents
El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

El Reial decret regula, entre d'altres qüestions, l'accés a la universitat segons criteris d'edat i experiència laboral i professional. Entre les vies d'accés previstes per aquests criteris, a més de la ja coneguda dels més grans de 25 anys, s'introdueixen la via d'accés per als més grans de 45 anys per a persones que no posseeixin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat ni puguin acreditar experiència laboral o professional (articles 37 al 44) així com l'accés mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral o professional per a aquelles persones majors de 40 anys (article 36).

D'acord amb la disposició transitòria única de l'esmentat Reial decret, aquestes vies d'accés entren en vigor per als procediments d'accés i admissió per al curs 2010-11.

El Reial decret preveu un seguit de qüestions que han de regular les pròpies universitats que són les que s'estableixen en aquesta normativa. Alguns dels aspectes es fixen per acord del Consell Interuniversitari de Catalunya.

CAPÍTOL I
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS

Article 1.- REQUISITS DELS CANDIDATS

a) Tenir 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es fa la prova.
b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat ni poder acreditar experiència laboral o professional.
 

Article 2. CONVOCATÒRIA I MATRÍCULA

1. Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys es convoquen una vegada l'any mitjançant l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

2. La convocatòria establirà el calendari i l'horari dels exàmens, atenint-se al calendari que s'estableix anualment per a la prova d'accés per a més grans de 25 anys.

3. La convocatòria especificarà la documentació a lliurar en el moment de la matrícula, la forma i el lloc de lliurament i les instruccions per al pagament de les taxes corresponents.

Article 3. ESTRUCTURA DE LES PROVES D'ACCÉS

1. Les proves tenen com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d'expressió escrita.

2. Les proves d'accés s'estructuren en dues fases:

a) La primera fase de les proves compren tres exàmens:

 • Comentari de text
 •    Llengua catalana
 • Llengua castellana

b) La segona fase de les proves és una entrevista personal que hauran de realitzar i superar, amb la qualificació d'Apte, com a condició necessària per a l'admissió a l'ensenyament de la seva elecció.

3. Els exàmens podran realitzar-se a qualsevol de les universitats del sistema català.

4. L'entrevista es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili per aquells estudiants que vulguin iniciar estudis en aquesta universitat.

Article 4. QUALIFICACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LES PROVES

1. La qualificació de cadascun dels exercicis es determinarà amb una puntuació de 0 a 10 punts.

2. La qualificació final de la prova vindrà definida per la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres exercicis, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres decimals.

3. S'entén que el candidat ha superat la prova d'accés quan aquesta mitjana sigui de 5 o més punts, però no es podrà fer promig si cada exercici no té com a mínim una nota de 4 punts.

Article 5. RESULTATS DE LA PRIMERA FASE DE LES PROVES

1. Els resultats de la prova es publicaran en els dies establerts a tal efecte. Els candidats els podran consultar per Internet.

2. La validesa de la prova és indefinida. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou en convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació; per accedir a la universitat es tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

Article 6. REVISIONS DE LES QUALIFICACIONS

1. Els aspirants podran sol·licitar una revisió de les qualificacions en els dies establerts a tal efecte. La sol·licitud de revisió es podrà fer per Internet.

2. Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor especialista diferent de qui va realitzar la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

3. La resolució de les revisions es farà pública en els dies establerts a tal efecte.

Article 7. SEGONA FASE DE LES PROVES D'ACCÉS: ENTREVISTA PERSONAL

1. Un cop coneguda la qualificació de la prova, si s'ha superat, i en cas de voler accedir a un centre d'estudi de la Universitat Rovira i Virgili, el candidat s'haurà de preinscriure a un ensenyament (centre d'estudi) d'aquesta Universitat. La preinscripció implicarà la realització d'una entrevista personal.

2. La finalitat de l'entrevista serà emetre una resolució d'Apte/a o No Apte/a com a condició necessària per l'admissió a la universitat en l'ensenyament sol·licitat.

3. L'entrevista només serà vàlida per a l'any en què es realitza la prova i per a un Grau determinat.

4. Els dies de realització de l'entrevista seran els que estableixi la Universitat Rovira i Virgili quan es difongui la convocatòria anual de la prova d'accés per a més grans de 45 anys.

Article 8. RESERVA DE PLACES

1. Els candidats que accedeixin a la Universitat Rovira i Virgili mitjançant les proves d'accés per als més grans de 45 anys tenen reservat un màxim del 1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d'una plaça.

2. La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments oficials de grau es fa d'acord amb la qualificació final obtinguda en la prova.

Article 9. COMPATIBILITAT AMB ALTRES VIES D'ACCÉS

1. Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i més grans de 45 anys i vulguin fer ús d'ambdues vies podran fer-ho matriculant-se a les dues proves, abonant les taxes corresponents a ambdues matrícules. Les proves escrites són comunes amb les que han de realitzar els estudiants més grans de 25 anys. 

Article 10. ASPIRANTS AMB ALGUN TIPUS DE DISCAPACITAT 

Per aquelles persones que, en el moment de la inscripció, justifiquin alguna discapacitat que els impedeixi realitzar la prova d'accés amb els mitjans ordinaris s'arbitraran les mesures oportunes per a garantir les degudes condicions d'igualtat (adaptació de temps, elaboració de models especials d'examen, assistència especial i garantia d'accessibilitat de la informació i de l'espai físic on es realitzi la prova). 

Article 11. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'ENTREVISTA 

1. La Comissió d'Avaluació estarà constituïda pel vicerector o vicerectora competent en matèria d'accés que la presideix, el coordinador o coordinadora d'accés, el responsable de l'ensenyament pel qual se sol·licita l'entrevista i un representant de la unitat encarregada de la gestió de les proves, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a.

2. La Comissió d'Avaluació tindrà la funció de valorar les entrevistes dels aspirants, i qualificar el candidat o candidata com Apte/a o no Apte/a.

3. Les persones candidates que no estiguin d'acord amb el resultat de l'avaluació poden presentar una reclamació davant de la Comissió d'Avaluació en el termini de cinc dies hàbils a comptar des e l'èndemà de la notificació de l'avaluació. La Comissió ha de resoldre la reclamació en el termini de icnc dies hàbils i ha de notificar l'acord a les persones interessades. Contra aquest acord, la persona interesssada pot presentar un recurs d'alçada davnat del recor de la Universitat en el termini d'un mes.

CAPÍTOL II

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A PERSONES MÉS GRANS DE 40 ANYS AMB ACREDITACIÓ D'EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

 
Article 12. REQUISITS

 Podran accedir a la universitat per aquesta via les persones que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir 40 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es fa l'accés.

b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

c) Poder acreditar una experiència laboral o professional en relació a un ensenyament de grau. 

Article 13. CONVOCATÒRIA I MATRÍCULA

1. Les proves d'accés a la Universitat Rovira i Virgili per a persones més grans de 40 anys es convoquen una vegada l'any per a les persones que vulguin cursar un ensenyament de grau en aquesta Universitat. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

2. Els candidats han d'adreçar una sol·licitud al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el calendari que s'estableixi anualment quan es realitzi la convocatòria de la prova.

3. A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d'especificar el títol de grau al qual volen accedir.

4. Documentació que cal presentar:

a)    Sol·licitud de matrícula amb la declaració jurada (signada pel candidat) que asseguri que reuneix els requisits legals per presentar-se a les proves.

b) Currículum vitae documentat

c) Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme competent, i contractes de treball o certificats d'empresa on consti específicament l'activitat desenvolupada.

d) Carta de motivació

e) Original i fotocòpia del DNI o passaport.

f) Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes (segons la legislació aplicable).

La comissió podrà demanar al candidat/a la documentació aclaridora que consideri pertinent.

5. La taxa de matrícula està subjecta a les normes que s'aprovin.

Article 14. ESTRUCTURA DE LA PROVA

1. Les proves d'accés a la Universitat per a persones més grans de 40 anys per acreditació de l'experiència laboral i professional s'estructura en dos fases: Valoració de l'experiència acreditada i entrevista personal.

2. Fase de valoració de l'experiència acreditada

En base a la informació aportada, es valorarà l'experiència laboral o professional i el contingut tècnic i/o d'especialització d'aquesta en relació amb el títol de grau sol·licitat i la formació adquirida atenent a:

a) Experiència laboral i professional
b)     Formació

b.1) Dins de l'àmbit professional
b.2) Transversal

c) Altres mèrits

a)     Experiència laboral i professional

 Es valorarà l'experiència laboral i professional en treballs relacionats específicament amb el grau sol·licitat, amb una qualificació numèrica, expressada amb tres decimals i amb un màxim de 7 punts.

b) Formació

Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb habilitats que aquest títol requereixi així com cursos de caràcter transversal.

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

L' acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs que ha d'estat avaluat, en el qual han de constar, necessàriament, el període de realització i les hores de durada.

Només es consideraran els cursos amb una durada igual o superior a 10 hores.

b.1) Dins de l'àmbit professional

Cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, atenent a:

Durada inferior a 10 hores

No es valora

Durada entre 10 i 20 hores

0,005 punts

Durada de més de 20 hores

NOmbre hores x 0,005 punts

b.2) Transversal

 Es valoraran cursos que garanteixin l'adquisició de competències transversals (coneixements de català, coneixements de terceres llengües, coneixements d'ofimàtica).

b.2.1) Coneixements de català

Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement del català expedits o homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o pel Servei Lingüístic de la URV.

Nivell A (coneixements orals)

0,050 punts

Nivell B (coneixements elementals)

0,100 punts

Nivell C (coneixements mitjans)

0,200 punts

Nivell D (coneixements superiors)

0,300 punts

Nivell E (coneixements de llenguatge administratiu)

0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

b.2.2) Coneixements de terceres llengües

Els certificats acreditatius els han d'haver expedit l'Escola Oficial d'Idiomes o el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix també es valoraran les titulacions reconegudes d'acord amb el marc europeu de referències (MECR).  

Nivell A

Basic User

Nivell A1

0,050 punts

Nivell A2

0,100 punts

Nivell B

Independent User

Nivell B1

0,150 punts

Nivell B2

0,200 punts

Nivell C

Proficient User

Nivell C1

0,300 punts

Nivell C2

0,400 punts

 Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

b.2.3) Coneixements d'ofimàtica

En els certificats acreditatius dels coneixements d'ofimàtica, per a la seva valoració, necessàriament haurà de constar el període de realització, les hores de durada i el nivell d'usuari assolit (bàsic, intermedi o avançat).

Es valoren d'acord amb el barem següent:

Durada inferior a 20 hores

No es valora

Durada de més de 20 hores

Nombre hores x 0,005 punts

Només es valorarà el nivell més alt assolit. No es tenen en compte els cursos dels quals no consti l'avaluació al document que els acrediten.

c) Altres mèrits

 Es valoraran altres mèrits a criteri de la comissió amb un màxim de 1 punt. 

3. Fase d'entrevista personal

Un cop valorada l'experiència, la comissió realitzarà una entrevista amb el candidat. La finalitat de l'entrevista serà valorar la maduresa i idoneïtat del candidat per poder seguir i superar amb èxit un ensenyament de grau concret.

Aquesta prova serà qualificada com APTE/A o NO APTE/A.  

Article 15.- QUALIFICACIÓ FINAL I SUPERACIÓ DE LA PROVA  

1. La qualificació final està determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres dedicmals.

2. Per superar la prova d'accés, la persona candidata ha d'obtenir una qualificació d'APTE/A en l'entrevista personal i un mínim de 5 punts a la fase de valoració.

3. La superació de la prova d'accés no implica obtenir una plaça universitària, sinó que dóna dret a participar en el procés d'assignació de places.

4. Les persones candidates que no estiguin d'acord amb el resultat de d'avaluació poden presentar una reclamació davant de la Comissió d'Avaluació en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'avaluació. La Comissió ha de resoldre la reclamació en el termini de cinc dies hàbils i ha de notificar l'acord a les persones interessades. Contra aquest acord, la persona interessada pot presentar un recurs d'alçada davnat del rector de la Universitat en el termini d'un mes. 

Article 16.- RESERVA DE PLACES i ADMISSIÓ

1. Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per als més grans de 40 anys tenen reservat un màxim del 1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d'una plaça.

2. La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments oficials de grau es fa d'acord amb el títol de grau i universitat pels que s'ha expedit una resolució favorable.

Article 17. COMPATIBILITAT AMB ALTRES VIES D'ACCÉS

Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i més grans de 40 anys i vulguin fer ús d'ambdues vies, podran fer-ho matriculant-se a les dues proves, abonant les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Article 18.- VALIDESA DE L'ACCÉS

La prova només és vàlida per accedir al curs acadèmic que s'inicia l'any de la seva realització.

Per a accedir a la universitat en convocatòries posteriors s'haurà de repetir la prova.

Article 19. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

1. La Comissió d'Avaluació estarà constituïda pel vicerector o vicerectora competent en matèria d'accés que la presideix, el coordinador o coordinadora d'accés, el responsable de l'ensenyament pel qual se sol·licita l'entrevista i un representant de la unitat encarregada de la gestió de les proves, que actuarà com a secretari tècnic o secretària tècnica.

2. La comissió d'avaluació tindrà per funció valorar el currículum dels aspirants i desenvolupar l'entrevista per tal d'atorgar una qualificació final a la prova.

3. La comissió d'avaluació aplicarà els criteris generals indicats a l'article 14, resolent els dubtes i situacions no previstes en l'aplicació de la present normativa. 

Disposició addicional primera

Aquesta normativa regula l'accés a la URV per a persones més grans de 45 anys i per a persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional, sens perjudici d'altres normes o acords als que aquests accessos a la universitat puguin estar sotmesos.

Disposició addicional segona

El calendari de la convocatòria perquè accedeixein a la Universitat perones més grans de 45 anys és el que s'estableix anualment per a la prova d'accés per a més grans de 25 anys, seguint els criteris del Consell Interuniversitari de Catalunya.

El calendari de la convocatòria per a l'accés per a més grans de 40 anys s'estableix en l'annex 1 a aquesta normativa.

Aquest annex l'ha d'aprovar anualment la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica.


El barem per a la valoració de l'experiència adquirida en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament oficial de grau sol·licitat, està establert com annex 2 a aquesta normativa.  

Per valorar els altres mèrits aportats pel candidat/a, la comissió d'avaluació tindrà en compte l'establert a l'annex 3 a aquesta normativa.

Els certificats emesos per entitats acadèmiques d'acord amb el marc europeu comú de referències (MECR), així com d'altres que puguin establir les autoritats competents, està establert com a annex 4 a aquesta normativa.

 
ANNEX 1: Calendari de la convocatòria 2014

Proves per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional

Termini per formalitzar la matrícula: del 19 de febrer al 3 de març de 2014

Entrevistes: es comunicaran oportunament a les persones candidates, a través dels mitjans habituals

Resultats: 1 de juliol de 2014

Període de preinscripció: es considera que les persones que superin la prova d'accés ja tenen formalitzada la preinscripció universitària (sol·licitud de plaça).


Lloc de lliurament de la documentació:

Universitat Rovira i Virgili

Centre d'Atenció als Estudiants

Avinguda de Catalunya, 35

43002 Tarragona

Tel. 977.55.86.08

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h. a 13.30 h

ANNEX 2: Barem per a la valoració del currículum

Es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament de grau sol·licitat.

Si l'experiència laboral és concordant, la puntuació serà:

Puntuació = temps treballat * valoració temps treballat * valoració nivell competència

(amb un arrodoniment a tres decimals)

Temps treballat

Només es considerarà el temps de l'experiència professional vinculat al títol de grau al que es vulgui accedir, segons el que consti al certificat de vida laboral aportat pel candidat.

 Quan el càlcul del temps treballat sigui igual o superior a 15 dies es considerarà el mes sencer, si el càlcul dona inferior a 15 dies treballats no es considerarà.

Valoració temps treballat

S'ha considerat que amb 20 anys o més d'experiència professional vinculats al títol de grau sol·licitat, valorats amb el coeficient màxim d'1 (nivell 3, 2 i 1) s'obtenen els 7 punts de valoració màxima.

 •      Per any complet treballat 0,35000
 •    Per mes complet treballat 0,02916

Valoració nivell competència (1)

Nivell 1 (2)

Nivell 2 (2)

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 5

 (1) Segons l'establert pel Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL).
(2) només es consideraran aquells títols que no donin accés a la universitat.

 La valoració del nivell de competència es realitzarà segons la informació de la vida laboral aportada pel sol·licitant. Es consideraran tots els grups de cotització de la seguretat social, excloent el nivell 11.
 

Segons el nivell dins de cada família se li assigna un coeficient:

Nivell 1: 0,6
Nivell 2: 0,8
Nivell 3: 1
Nivell 4: 1
Nivell 5: 1

  Informació addicional:

Grup de Cotització

Categories

1

Enginyers i llicenciats, personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c de l'Estatut dels Treballadors

2

Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats

3

Caps Administratius i de Taller

4

Ajudants no Titulats

5

Oficials Administratius

6

Subalterns

7

Auxiliars Administratius

8

Oficials de primera i segona

9

Oficials de tercera i Especialistes

10

Peons

11

Treballadors amb menys de 18 anys, de qualsevol categoria

  

Grup de cotització

Nivell

Valoració nivell

1

Nivell 5

1

2

Nivell 4

1

3

Nivell 3

1

4

Nivell 3

1

5

Nivell 3

1

6

Nivell 2

0,8

7

Nivell 2

0,8

8

Nivell 2

0,8

9

Nivell 1

0,6

10

Nivell 1

0,6

ANNEX 3: Altres mèrits

 La comissió d'avaluació podrà atorgar fins un màxim de 1 punt, en concepte d'altres mèrits:

S'atorgarà una valoració de 0,200 punts, per:

 • Articles publicats a revistes especialitzades, diaris, etc.
 • La realització de comunicacions, pòsters a jornades i/o congressos.
 • La presentació de treballs de recerca a jornades i/o congressos.
 • Docència en cursos de formació.
 • Per assumir les funcions de tutor/a respecte a estudiants que realitzin pràctiques d'estudi.

  

S'atorgarà una valoració de 0,500 punts, per:

 •       La participació com a voluntari/a en organismes de cooperació no governamentals, sense i quan puguin tenir relació amb la branca de coneixement a la qual estigui adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.

 La comissió d'avaluació podrà valorar altres situacions no previstes en el present annex.

ANNEX 4: Taula d'equivalències de nivells en llengües modernes (MECR)

 Coneixements Terceres Llengües: ANGLÈS

 Nivell MCER

Servei Lingüístic

Escola Oficial d'Idiomes

Titulacions reconegudes

fins curs al

2008-09

a partir del curs 2009-10

A

Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1

Nivell 1 (A1)

Nivell 1

 • Cambridge YL (Young Learners)

A2

Waystage

Nivell 2

Nivell 2 (A2)

Nivell 2

 • Cambridge KET (Key English Test)
 • Trinity ISE 0 (Trinity International Examinations Board)

B

Independent User

B1

Threshold

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 (B1)

Nivell 3

Certificat cicle Elemental

Certificat cicle Intermedi

 • Cambridge PET (Preliminary English Test)
 • BEC Preliminary (Business English Certificate)
 • Trinity ISE 1 (Trinity International Examinations Board)

B2

Vantage

Nivell 5

Nivell 4 (B2.1)

Nivell 4

 • Cambridge bFCE (First Certificate in English)
 • BEC Vantage (Business English Certificate)
 • Trinity ISE 2 (Trinity International Examinations Board)

Nivell 6

Nivell 5 (B2)

Nivell 5

Certificat cicle Superior

Certificat nivell Avançat

C

Proficient User

C1

Effective

Operacional

Proficiency

Nivell 7

Nivell 6 (C1.1)

 
 • Cambridge CAE (Certificate in Advanced English)
 • BEC Higher (Business English Certificate)
 • Trinity ISE 3 (Trinity International Examinations Board)

C2

Mastery

     
 • Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • Trinity ISE 4 (Trinity International Examinations Board)

Coneixements Terceres Llengües: FRANCÈS

Nivell MCER

Servei

Lingüístic

Escola

Oficial

d'Idiomes

 Titulacions reconegudes

fins curs al

2008-09

a partir del curs 2009-10

A

Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1

Nivell 1 (A1)

Nivell 1

·     DELF A1 (Diplôme d'Etudes en Langue Française)

A2

Waystage

Nivell 2

Nivell 2 (A2)

Nivell 2

·     DELF A2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française)

B

Independent User

B1

Threshold

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 (B1)

Nivell 3

Certificat cicle Elemental

Certificat cicle Intermedi

·     TCF B1 (Test de connaissance du français B1) - Centre International d'Etudes Pédagogiques

·     DELF B1 (Diplôme d'Etudes en Langue Française B1) - Ministère de l'Education Nationale

·     CEFP 2 (Certificat d'Etudes de Français Pratique 2) - Alliance Française

B2

Vantage

Nivell 5

Nivell 4 (B2.1)

Nivell 4

·     DL (Diplôme de Langue Française)

·     TCF B2 (Test de connaissance du français B2) - Alliance Française

·     DELF B2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française) - Ministère de l'Education Nationale

·     DS (Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes)

Nivell 6

Nivell 5 (B2)

Nivell 5

Certificat cicle Superior

Certificat nivell Avançat

C

Proficient User

C1

Effective

Operacional

Proficiency

Nivell 7

Nivell 6 (C1.1)

 
 • TCF C1 (Test de Connaissance du Français) - Alliance Française
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) - Ministère de l'Education Nationale
 • DHEF (Diplôme de Hautes Etudes Françaises)

C2

Mastery

     
 • TCF C2 (Test de Connaissance du Français) - Alliance Française
 • DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française) - Ministère de l'Education Nationale

Coneixements Terceres Llengües: ALEMANY

Nivell MCER

Servei Lingüístic

Escola Oficial

d'Idiomes

 Titulacions reconegudes

fins curs al

2008-09

a partir del curs 2009-10

A

Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1

Nivell 1 (A1)

Nivell 1

 • Stara Deutsch 1

A2

Waystage

Nivell 2

Nivell 2 (A2)

Nivell 2

 • Start Deutsch 2

B

Independent User

B1

Threshold

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 (B1)

Nivell 3

Certificat cicle Elemental

Certificat cicle Intermedi

 • Zertifikat B1 - Goethe Institut
 • ZD B1 (Zertifikat Deutsch) - Goethe Institut

B2

Vantage

Nivell 5

Nivell 4 (B2.1)

Nivell 4

 • Zertifikat B2 - Goethe Institut
 • Zertifilat Deutsch für den Beruf - Goethe Institut

Nivell 6

Nivell 5 (B2)

Nivell 5

Certificat cicle Superior

Certificat nivell Avançat

C

Proficient User

C1

Effective

Operacional

Proficiency

Nivell 7

Nivell 6 (C1.1)

 
 • Zertifikat C1 - Goethe Institut
 • PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) - Goethe Institut
 • ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) - Goethe Institut

C2

Mastery

     
 • KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) - Goethe Institut
 • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) - Goethe Institut

Coneixements Terceres Llengües: PORTUGUÈS

Nivell MCER

Servei Lingüístic

Escola Oficial d'Idiomes

Titulacions reconegudes

fins curs al

2008-09

a partir del curs 2009-10

A

Basic User

A1

Breakthrough

   

Nivell 1

 

A2

Waystage

   

Nivell 2

 

B

Independent User

B1

Threshold

   

Nivell 3

Certificat cicle Elemental

Certificat cicle Intermedi

 • DEPLE (Diploma Elementar de Portugês Lingua Estrangeira) - Ministerio de Educaçao

B2

Vantage

   

Nivell 4

 • DIPLE (Diploma Intermedio de Português Lingua Estrangeira) - Ministerio de Educaçao
   

Nivell 5

Certificat cicle Superior

Certificat nivell Avançat

C

Proficient User

C1

Effective

Operacional

Proficiency

     
 • DAPLE (Diploma Avançado de Português Lingua Estrangeira) - Ministerio de Educaçao

C2

Mastery

     
 • DUPLE (Diploma Universitario de Portugués Lingua Estrangeira) - Ministerio de Educaçao

Coneixements Terceres Llengües: ITALIÀ 

Nivell MCER

Servei Lingüístic

Escola Oficial d'Idiomes

Titulacions reconegudes

fins curs al

2008-09

a partir del curs 2009-10

A

Basic User

A1

Breakthrough

 

Nivell 1 (A1)

Nivell 1

 

A2

Waystage

 

Nivell 2 (A2)

Nivell 2

·  CELI 1 (Certificato di Lingua Italiana)

B

Independent User

B1

Threshold

 

Nivell 3 (B1)

Nivell 3

Certificat cicle Elemental

Certificat cicle Intermedi

·   CELI 2 (Certificato di Lingua Italiana)

·   CIC I (Certificato di Italiano Commerciale - Livello intermedio) - Università per stranieri di Perugia

·   CILS UNO (Certificazione Italiano Lingua Straniera) - Università per stranieri di Siena

·   Ele.it (Certificato di competenza elementare in italiano come lengua straniera) - Università Roma Tre

·   PLIDA B1 (Progetto Lengua Italiana Dante Alighieri) - Società Dante Alighieri

B2

Vantage

 

Nivell 4 (B2.1)

Nivell 4

·   CELI 3 (Certificato di Lingua Italiana) - Università per stranieri di Perugia

·   CILS DUE (Certificaciones Italiano Lengua Strangiera) - Università per stranieri di Siena

·   Int.it (Certificato di competenza intermedia in italiano come lingua straniera) - Università Roma Tre

·   PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - Società Dante Alighieri

 

Nivell 5 (B2)

Nivell 5

Certificat cicle Superior

Certificat nivell Avançat

C

Proficient User

C1

Effective

Operacional

Proficiency

 

Nivell 6 (C1.1)

 

·   CELI 4 (Certificato di Lingua Italiana)

·   CIC A (Certificato di Italiano Commercile - livello avanzato) - Università per stranieri di Perugia

·   CILS TRE - Università per stranieri di Siena

·   PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - Società Dante Alighieri

C2

Mastery

     

·   CELI 5 (Certificato di Lingua Italiana) - Università per stranieri di Perugia

·   CILS QUATTRO - Università per stranieri di Siena

·   IT (Certificat odi italiano come lingua straniera) - Università Roma Tre

·   PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - Società Dante Alighieri