saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROCESSOS DE GESTIÓ DE DOCTORAT

NORMATIVES

 • Normatives estatals:
  • RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació de les ensenyances universitàries oficials (BOE 30/10/2007).
  • RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  • RD 534/2013, de 12 de juliol, pel que es modifiquen els RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es regulen les condicions per l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • RD 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació de les ensenyances universitàries oficials, i el RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés a les ensenyances universitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost (BOE 21/08/2007), sobre expedició de títols universitaris oficials de Màster i Doctor.
  • RD 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
  • Ordre ECD/760/2013, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen els requisits d'expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
  • RD 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor.
  • Ordre ECI/3686/2004, de 3 de novembre (BOE 15/11/2004), modificada per l'Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny (BOE 10/06/2005), que estableix els requisits de la documentació expedida a l'estranger.
  • RD 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.

CANVIS I MILLORES EN LA GESTIÓ

Generals:
Revisió de la documentació:
Admissió/Exclusió:
Models de correus associats al procés:
 • Graella remitents/destinataris/tipus de correu.
 • Dades de contacte de les unitats gestores.
 • Contingut models de correu:
  • 1. Confirmació sol·licitud 
  • 2. Avís conforme el candidat ha pujat els documents mínims requerits 
  • 3. Documentació errònia   
  • 4. Documentació mínima incompleta abans de finalitzar la data màxima de lliurament   
  • 5. Documentació mínima incompleta al venciment de la data màxima de lliurament   
  • 6. Validat per a l'admissió (candidat/a)   
  • 7. Exclusió   
  • 8. Admès (acadèmicament)   
  • 9. Admès (acadèmicament) amb CF   
  • 10. Admès pendent acreditació del títol o superació mínim 60 ECTS del nivell de Màster   
  • 11. Admès pendent documentació   
  • 12. Admès pendent d'originals   
  • 13. Admès amb CF pendent d'originals   
  • 14. Accés a matrícula condicionada   
  • 15. Accés a matrícula   
  • 16. Accés a matrícula amb CF   
  • 17. Llista d'espera   
  • 18. Renúncia   
Aplicatius associats al procés:
Nous Informes de suport (EVIA):
 • Consulta canvis estat sol·licitud preinscripció doctorat.
 • Consulta DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció doctorat.
 • Consulta resum estat DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció doctorat.
 • Llistat control emails preinscripció doctorat.
Formació doctorat: