saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a les altes i baixes d'usuaris/àries d'UXXI-AC

Qui:

¿Qui ha de sol·licitar l'alta o baixa a UXXI-AC?

El/la responsable administratiu/va de la unitat ha de tramitar les sol·licituds relatives al seu personal. No han de fer-ho els/les responsables acadèmics/ques de les unitats.


¿Qui pot ser usuari/ària d'UXXI-AC?

  • Personal fix de les secretaries de centre, oficines de suport al deganat/direcció, secretaries de departament que tenen entre les seves competències aquestes tasques.
  • Personal interí / contractat / de suport a les unitats esmentades al punt anterior, que participin en la gestió de les tasques que els hi són pròpies.
  • Personal d'altres unitats, si té assignades competències que ho fan absolutament necessari.

En cap cas poden ser usuaris/àries d'UXXI-AC els/les becaris/àries ni cap altre personal que no tingui entre les seves competències les referides a les gestions que es fan a través d'UXXI-AC.

Com:

1) El/la responsable administratiu/va emplena la fitxa corresponent i l'envia per correu electrònic al Servei de Gestió Acadèmica.

2) El SGA comprova la sol·licitud, emplena l'apartat que li correspon i la trasllada al Servei de Recursos Informàtics i TIC.

3) El SRI-TIC dóna d'alta / de baixa l'usuari/ària.

On:

La fitxa s'ha d'enviar per correu electrònic al Servei de Gestió Acadèmica, a:

A: gemma.pedrol(ELIMINAR)@urv.cat

Resolució: Quan l'alta / la baixa s'han formalitzat, el SGA ho comunica per correu electrònic al / a la responsable administratiu/va de la unitat.
Observacions: És especialment important tramitar les baixes d'usuaris/àries tan aviat com es produeixen.