saltar al contingut principal
Cercar
URV

FORMES DE PAGAMENT DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA I TERMINIS

A l'hora d'automatricular-te, es paga en una sola vegada l'import total corresponent a l'import de la tutela acadèmica, les taxes i les assegurances. En el cas que s'hagi de matricular assignatures com a complements de formació, també s'inclourà aquest import. Pots fer-ho:

 • Domiciliat: el rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula. Caldrà haver signat i entregat al Servei de Gestió Acadèmica l'ordre de domiciliació bancària SEPA.
 • Targeta: pot ser targeta de crèdit/dèbit (VISA, MasterCard...). Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat.  Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.

Si no us convenen aquestes modalitats de pagament, podeu demanar a automatricula@urv.cat pagar amb rebut en efectuï se us generarà un rebut amb un codi de barres que haureu de pagar personalment anant a una de les entitats bancàries indicades o bé fent el pagament per banca en línia o banca electrònica. La informació bancària necessària per fer-ho (emissora, referència, identificació i import) consta al codi de barres que apareix al peu del rebut de matrícula. En el cas que es vulgui fer aquest pagament des de l'estranger també haureu de demanar que se us faciliti una fitxa de transferència bancària.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en el termini corresponent.
No pagar el rebut en termini comporta la situació de suspensió temporal. Fins que no es regularitzin els imports pendents, entre d'altres, les avaluacions no tenen validesa acadèmica, i no es podrà formalitzar una nova matrícula a la URV.
A més, d’acord amb el procediment de gestió d’impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.

Si has seleccionat aquest tipus de pagament:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, el 50% de l'import la tutela acadèmica i el 100% de les taxes corresponents i dels serveis voluntaris, si escau, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • El 20 de desembre: 50% restant de l'import de la tutela acadèmica.

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. En aquest segon cas, es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.
 • El segon fraccionament: domiciliació (o targeta si es fa el canvi a través de "els meus rebuts").

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Als estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment, d'acord amb l'article 23 de la Normativa de matrícula, se'n aplicaran els efectes de la suspensió temporal (no se'n podrà expedir certificats, expedient acadèmic ni el títol; les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica) sense necessitat que la URV faci cap notificació.

Aquest tipus de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 7.000 euros.
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors.
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
  - L'última quota serà al mes de maig en el cas de Banc de Sabadell.
  - L'última quota serà al 10 de juny en el cas de Caixa d'Enginyers.
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura en matrícules anuals: 24 euros.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.

Si es triés aquest préstec, s'ha d'escollir l'entitat financera (Banc Sabadell o Caixa d'Enginyers) i autoritzar a l'AGAUR la cessió de les teves dades a l'entitat financera escollida. Rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec.

En cas que escullis la Caixa d'Enginyers i que no en siguis soci/sòcia, com que es tracta d'una cooperativa, hauràs de fer una aportació inicial de 9,01 euros com a nou soci/sòcia, en concepte de "compra de títol cooperatiu", dels quals se te'n retornaran 6,01 euros en cas que te'n donis de baixa. La formalització del préstec amb aquesta entitat s'ha de dur a terme presencialment adreçant-se a una de les oficines de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona.

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)