saltar al contingut principal
Cercar
URV

Exempcions 2015-16

  Exempcions

Sol·licitants de beca i ajuts
Renovació del contracte predoctoral
Altres ajuts
Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial
Estudiants amb discapacitat (mínim 33%)
Víctimes d'actes terroristes

Víctimes de violència de gènere

Sol·licitants de beca i ajuts

Els estudiants que abans de formalitzar l'automatrícula o als 5 dies naturals següents, justifiquin davant del Servei de Gestió Acadèmica la presentació de la sol·licitud de contracte predoctoral o ajut en alguna convocatòria oficial adreçada als estudis de doctorat, que així ho prevegi, podran matricular-se amb l'exempció provisional del preu de la tutela acadèmica.

Un cop resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica regularitzarà la matrícula. En el cas que la beca o ajut no hagi estat concedida, l'estudiant haurà d'abonar l'import corresponent.

Renovació del contracte predoctoral
En el moment de formalitzar la matrícula de tutela del 2n o 3r any, els doctorands amb un contracte predoctoral que comporti l'exempció de preu de matrícula trobaran informat el sistema d'automatrícula amb l'exempció de preus, sempre que la durada estigui vigent i tingui renovat el contracte com PIPF.
Altres ajuts

Les Unitats de la URV poden haver convocat convocatòries competitives, les quals impliquen que els beneficiaris tinguin exempció del preu de la tutela acadèmica.

Si abans de formalitzar l'automatrícula el tràmit ha finalitzat, l'estudiant tindrà l'exempció introduïda.

Si el tràmit no ha finalitzat, l'estudiant es matricula amb la classe ordinària, i posteriorment es procedirà a retornar-li l'import.

Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial
Acreditació:

Estudiants espanyols: original i fotocòpia del títol de família nombrosa. 

Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.

Estudiants estrangers d'altres països: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social.                                                                                                                                   
Efectes: El carnet de família nombrosa general  dóna dret al 50% de descompte en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

Observacions: Si el document acreditatiu està caducat s'haurà de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre del 2015, s'haurà de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs (1 d'octubre de 2015), tal com estableix la normativa vigent.

Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, s'aplicarà condicionalment l'exempció, sempre que l'estudiant aporti una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat i la  sol·licitud presentada.

Si abans del 31 de desembre l'estudiant no aporta el carnet de família nombrosa i acredita que gaudeix de les condicions a l'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre de 2015) s'anul·laran els beneficis concedits i caldrà abonar l'import exempt.

Estudiants amb una discapacitat, d'un grau mínim del 33%  
Acreditació:
 • S'ha de presentar el certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acreditiun grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d'informar del grau i de la data de venciment o bé especificar si és permanent.
 • També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel Departament de Benestar i Família acompanyada del DNI o NIE.
 • També es pot acreditar amb la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
Efectes: Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.
Observacions:

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d' octubre de 2015).

Aquesta excempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic
Víctimes d'actes terroristes
Acreditació:

S'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent.

Efectes:

Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

En el cas del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.

Observacions:

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d'octubre de 2015).

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Estudi d'expedient acadèmic per a la convalicació/adaptació/transferència
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic
Víctimes de violència de gènere
Acreditació:

S'acredita presentant un d'aquest documents:

 • Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor.
 • Còpia de la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l'ordre de protecció.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de delicte de violència de gènere, fins que no es dicti l'ordre de protecció.
Efectes:

Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus

Observacions:

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a la data d'inici del curs acadèmic (1 d' octubre de 2015).

S'aplica a les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents.

En el cas dels fills o filles dependents, s'adjuntarà també el llibre de família.

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic