saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació d'interès per als tutors (PAT)

Aspectes acadèmics

Titulacions de Grau

Ensenyaments de Grau de la URV:

• A l'apartat pla d'estudis hi trobareu:

° L'estructura
° Els continguts segons els tipus d'itinerari
     ► Itinerari a Temps Complet
     ► Itinerari a Temps Parcial
     ► Intensificacions, en els casos en què se n'hagi establert.

• Hi podeu consultar l'apartat de calendari d'extinció del pla preexistent i el calendari d'implantació del grau.

• Podeu consultar, també la taula d'adaptació (entre el pla preexistent i el de Grau) i la taula de reconeixement (entre Graus).

• Requisit d'idioma per a sol·licitar el títol:

 - Estudiants que han iniciat un grau a la URV el curs 2013-14 o en cursos anteriors
 - Estudiants que han iniciat un grau a la URV el curs 2014-15 o en cursos posteriors

Activació assignatures (POA)

• A la web de la URV, seguint la ruta d'Estudiants URV - Estudis de la URV (titulacions de Grau i de 1r i 2n cicle) - Assignatures, horaris,... s'hi troba una consulta on hi consta per a cada ensenyament les assignatures activades per a l'actual curs.

• Clicant sobre les assignatures es pot accedir a la Guia Docent i es pot conèixer el professorat que les impartirà. Seleccionant-les, es pot obtenir l'horari i aulari i un quadre resum per període.

Tràmits administratius

Tàmits administratius dels estudiants URV:

• Estan relacionats per ordre alfabètic. S'hi informa del procediment i s'hi pot obtenir el model de sol·licituds.

• Llevat d'alguna excepció, a nivell general, els terminis de sol·licitud del període extraordinari finalitzen el dia 31 d'octubre.

Calendari acadèmic i convocatòries d'examen

• El calendari oficial, que correspon a l'avaluació contínua i a l'avaluació ordinària, els estudiants la troben a la seva intranet.

• Els centres han proposat calendaris específics, que han estat autoritzats.

• Les convocatòries d'examen són dues per assignatura, dins dels períodes següents:

CONVOCATÒRIES
Assignatures de 1r quadrimestre
1a. conv. avaluació contínua: desembre (DS) o gener (GE), segons acordi el Centre.
2a. conv.: gener (GE). Les actes hauran d'estar tancades, com a més tard, el 5 de febrer.
Assignatures de 2n quadrimestre o anuals
1a. conv. avaluació contínua: maig (MA) o juny (J), segons acordi el Centre.
2a. conv.: juny (J). Les actes hauran d'estar tancades, com a més tard el 2 de juliol.

 Tot i així, cal consultar el calendari específic de cada Centre.

• En el calendari específic es fixa el darrer dia de tancament de les actes d'examen de cada convocatòria.

Qualificacions

• El sistema de qualificacions en les titulacions universitàries a aplicar a cada assignatura regulat en el RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, és el següent:

QUALIFICACIÓ EQUIVALÈNCIA EQUIVALÈNCIA *
Menys de 5
(Suspens)

0

 
5
(Aprovat Compensat)

1

 5

5,0 - 6,9
(Aprovat)

1

 6

7,0 - 8,9
(Notable)

2

 8

9,0 - 10
(Excel·lent)

3

 9,5

9,0 - 10
(Matrícula d'Honor)

4

 10

 * Equivalència a utilitzar per al càlcul de la mitjana de l'expedient acadèmic, en el cas que en l'expedient de l'estudiant no hi constin la totalitat de les qualificacions, segons l'escala 0-10.

Diagrama del procés d'assignació de tutors/es

veure el diagrama