saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació Acadèmica

Terminis de matrícula 

 • Per als alumnes amb plaça assignada en primera preferència, el període de matrícula serà del 21 al 25 de juliol (ambdós inclosos)
 • Els alumnes amb plaça assignada amb preferència posterior a la primera podeu renunciar a les preferències anteriors a l'assignada i així convertir-la en primera. Aquesta renúncia, que és definitiva, es podrà fer per Internet a l'adreça web: http://accesnet.gencat.net a l'apartat "Preinscripció universitària" i al subapartat "Renúncia a la reassignació". Els estudiants que formalitzin la renúncia a la reassignació fins el dia 22 de juliol, s'hauran de matricular el 25 de juliol al centre assignat. Els que la facin posteriorment, s'hauran de matricular en les dates que s'indiquin, en funció dels llistats on surti assignat l'estudiant. Si l'estudiant no fa la renúncia, ha de tenir en compte que la plaça assignada no es perd.
 • Els alumnes assignats de 2a a 8a preferència realitzareu la matrícula del 3 al 8 de setembre (ambós inclosos).
 • Els alumnes assignats en la preinscripció de setembre us matriculareu del 3 al 7 d'octubre (ambdós inclosos).

ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN EN LES DATES QUE ELS CORRESPONGUI PERDRAN LA PLAÇA.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

Documentació acadèmica

Tots els alumnes

 • Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere per a la fitxa i el carnet d'estudiant
 • Fotocòpia del DNI (passaport en cas d'estrangers)
 • Dades bancàries per domiciliar l'import de la matrícula

A més, segons la via d'accés, heu de presentar els documents següents:

Via 0 Alumnes amb proves d'accés a la universitat (PAU) i assimilats (que comencin per primera vegada estudis universitaris)

 • Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
 • Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau o del resguard corresponent per als alumnes que han accedit a COU per aquesta via.
 • Targeta original de les PAU

Via 4 Alumnes amb títol de CFGS, FP2 o MP3 i assimilats

 • Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès per un institut públic.
 • Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard correponent.

Formalització de la matrícula

Formalització de la matrícula per automatrícula

La formalització de la matrícula a través del sistema d'automatrícula es porta a terme en tots els centres i ensenyaments. Els alumnes, doncs, fareu directament la vostra matrículació en una de les sales destinades a automatrícula, sense passar per les secretaries de centre.

En el moment de la matrícula se us facilitarà informació complementària i tindreu el suport administratiu necessari.

Tutories

Els centres tenen previst efectuar tutories/sessions informatives per als alumnes. Cal que et posis en contacte amb el centre per tal de conèixer l'horari establert per al teu ensenyament.

Aspectes importants de la normativa de permanència

Mínim de crèdits a matricular

Els alumnes que es matriculen per primera vegada en un primer cicle han de matricular un mínim de 60 crèdits.

Mínim de crèdits a superar per poder continuar els estudis

L'alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d'obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre les assignatures troncals i obligatòries d'universitat, un mínim de 12 crèdits.

Obligatorietat de matricular les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior

Els alumnes s'han de matricular de les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior.