saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què he de matricular?

3.1. Quin és el nombre màxim de crèdits que puc matricular?
3.2. Quin és el nombre mínim de crèdits que he de matricular?
3.3. Puc matricular-me a temps parcial? Quines implicacions té?
3.4. Per què no em deixa triar el pla d'estudis?
3.5. Quines diferències hi ha entre la matrícula a temps complet i la matrícula a temps parcial?
3.6. Me'n vaig de mobilitat, quan m'he de matricular, com m'he de matricular, què he de matricular?
3.7. He de matricular-me obligatòriament d'alguna assignatura?
3.8. Per què no puc matricular-me d’una assignatura?
3.9. Per què no puc matricular l'assignatura "Pràctiques externes"?
3.10. Per què no puc matricular l'assignatura "Treball de fi de grau"?
3.11. Com he de matricular les pràctiques?
3.12. Com he de matricular els reconeixements de crèdits?
3.13. He sol·licitat reconeixements i encara no conec el resultat, què he de matricular?
3.14. A quin grup m'he de matricular?
3.15. Per què no em puc matricular al grup que vull?
3.16. Quins són els criteris d'assignació de grups?
3.17. Tinc reconegudes assignatures de primer curs, quines assignatures he de matricular en el seu lloc?
3.18. Puc modificar la meva matrícula? Què he de fer si vull modificar la meva matrícula? Té algun cost econòmic?

3.1. Quin és el nombre màxim de crèdits que puc matricular?

La normativa de permanència estableix:

 • Estudiants a temps complet: 72 crèdits màxim
 • Estudiants a temps parcial: 46 crèdits màxim

Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures que hagis matriculat i no hagis superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis (ETSE i ETSEQ).

A més del que la Normativa de permanència regula, també has de tenir en compte les limitacions o incompatibilitats que pugui establir el pla d'estudis que estàs cursant.
 

3.2. Quin és el nombre mínim de crèdits que he de matricular?

La normativa de permanència estableix:

Estudiants de nou accés a temps complet: 60 crèdits mínims.

La resta d'estudiants a temps complet: 30 crèdits mínims, excepte en aquells casos en què et quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
Dins d'aquests 30 crèdits s'han d'incloure, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què t'hagis matriculat i no hagis superat en el curs anterior. Si volguessis matricular-te de més de 30 crèdits, hauries de tenir en compte que aquest increment t'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. No pots afegir noves assignatures si no has inclòs també les pendents del curs anterior.

Estudiants a temps parcial: 20 crèdits mínims, excepte en aquells casos en què et quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
Dins d'aquests 20 crèdits has d'incloure, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què t'hagis matriculat i no hagis superat el curs anterior. Si volguessis matricular-te de més de 20 crèdits, hauries de tenir en compte que aquest increment t'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades el curs anterior. No pots afegir noves assignatures si no has inclòs també les pendents dels curs anterior.
 

3.3. Puc matricular-me a temps parcial? Quines implicacions té?

Si ets estudiant de grau, per poder tenir la consideració d'estudiant a temps parcial, cal que presentis un document acreditatiu del contracte laboral a temps parcial o a temps complet, nomenament o document equivalent, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

La consideració d'estudiant a temps parcial es manté durant els estudis, llevat que demanis el canvi a temps complet.

Implica poder matricular un nombre de crèdits inferior al que han de matricular els estudiants a temps complet.
 

3.4. Per què no em deixa triar el pla d'estudis?

Comprova que has clicat correctament l'enllaç que dóna accés a l'automatrícula del teu nivell d'estudis: grau, màster o doctorat. Si tot i així no et funciona, tanca la sessió de matrícula que tens iniciada i torna a començar-ne una de nova. Si finalment no es resol el problema, contacta amb la secretaria del teu centre o campus (contacta).
 

3.5. Quines diferències hi ha entre la matrícula a temps complet i la matrícula a temps parcial?

Una de les diferències és el nombre de crèdits que pots o has de matricular.

Mínim de crèdits

La normativa de permanència estableix:

 • Estudiants de nou accés a temps complet: 60 crèdits mínims.
 • La resta d'estudiants a temps complet: 30 crèdits mínims, excepte en aquells casos en què et quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
 • Estudiants a temps parcial: 20 crèdits mínims, excepte en aquells casos en què et quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

Màxim de crèdits

La normativa de permanència estableix:

 • Estudiants a temps complet: 72 crèdits màxim.
 • Estudiants a temps parcial: 46 crèdits màxim.

Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures que hagis matriculat i no hagis superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis (ETSE i ETSEQ).

A més del que la Normativa de permanència regula, també has de tenir en compte les limitacions o incompatibilitats que pugui establir el pla d'estudis que estàs cursant.
 

3.6. Me'n vaig de mobilitat, quan m'he de matricular, com m'he de matricular i què he de matricular?

Has de matricular-te en el mateix termini que la resta dels teus companys.

En el moment de formalitzar l'automatrícula, en la pantalla d'elecció de grups has de marcar la casella “Mobilitat” en totes les assignatures que curses de mobilitat. Aquestes assignatures han d'estar incloses en l’acord acadèmic seguint el que has acordat amb el responsable de relacions internacionals dels teus estudis. Podeu trobar més informació aquí.
 

3.7. He de matricular-me obligatòriament d'alguna assignatura?

Si ets estudiant a temps complet, has de matricular-te com a mínim de 30 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries que hagis matriculat i no hagis superat en el curs anterior. Si volguessis matricular-te de més de 30 crèdits, has de tenir en compte que aquest increment t'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades el curs anterior. No pots afegir noves assignatures si no has inclòs també les pendents del curs anterior.

Si ets estudiant a temps parcial, has de matricular-te com a mínim de 20 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries que hagis matriculat i no hagis superat en el curs. Si volguessis matricular-te de més de 20 crèdits, has de tenir en compte que aquest increment t'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades el curs anterior. No pots afegir noves assignatures si no has inclòs també les pendents dels curs anterior.
 

3.8. Per què no puc matricular-me d’una assignatura?

En el moment de formalitzar l’automatrícula, en la pantalla de selecció d’assignatures, trobaràs l’enllaç "Per què no veig una assignatura?". En aquest enllaç, indicant el codi de l’assignatura que vols matricular, podràs consultar el motiu pel qual aquesta assignatura no apareix per a ser seleccionada.

Tot i així, si finalment no ho resols, contacta amb la secretaria del teu centre o campus (contacteu).
 
 

3.9. Per què no puc matricular l'assignatura "Pràctiques externes"?

L’assignatura “Pràctiques Externes” (PE) en tots els estudis de grau, independentment de si està inclosa en el pla d’estudis amb la tipologia d’obligatòria o d’optativa, té un requeriment per poder-la matricular.

Amb caràcter general, sols es pot matricular i cursar aquesta assignatura si s'ha superat el 50% dels crèdits del pla d’estudis, és a dir 120 crèdits. En l’automatrícula, si no es compleix aquest requisit, l’assignatura de PE no apareix per ser seleccionada.

Ara bé, hi ha algun grau que té alguna variació. Pots consultar en el pla d’estudis que trobaràs a la web quin és aquest percentatge.
 

3.10. Per què no puc matricular l'assignatura "Treball de fi de grau"?

L’assignatura “Treball de fi de grau” (TFG) en tot els estudis de grau té un requeriment per poder-la matricular.

Amb caràcter general, sols es pot matricular i cursar aquesta assignatura si s'ha superat el 70% dels crèdits dels pla d’estudis, és a dir 168 crèdits. En l’automatrícula, si no es compleix aquest requisit, l’assignatura de TFG no apareix per ser seleccionada.

Ara bé, hi ha algun grau que ha afegit alguna altra restricció. La informació respecte al grau que estàs cursant, la pots trobar en el pla d’estudis que trobaràs a la web.
 

3.11. Com he de matricular les pràctiques?

Si compleixes els requisits per poder matricular l'assignatura, sols cal que la seleccionis per a què quedi incorporada a la matrícula.

Amb caràcter general, sols es pot matricular i cursar aquesta assignatura si s'ha superat el 70% dels crèdits del pla d’estudis, és a dir 168 crèdits. En l’automatrícula, si no es compleix aquest requisit, l’assignatura de TFG no apareix per  ser seleccionada.

Ara bé, hi ha algun grau que ha afegit alguna altra restricció. La informació respecte al grau que estàs cursant, la pots trobar en el pla d’estudis que trobaràs a la web.

3.12. Com he de matricular els reconeixements de crèdits?

El reconeixement de crèdits no s'ha de matricular a l’automatrícula. Un cop resolta la sol·licitud de reconeixement, des de la secretaria del teu centre o campus es donarà d'alta el reconeixement en el teu expedient. Si aquest reconeixement implica l'abonament d'un percentatge del preu del crèdit corresponent, es procedirà a la domiciliació del càrrec que correspongui.

3.13. He sol·licitat reconeixements i encara no conec el resultat, què he de matricular?
Estudiants de nou accés

T'has de matricular en el període que tinguis assignat, si no ho fas, perdràs la plaça. Posteriorment i un cop resolt el reconeixement, es procedirà a la regularització de la matrícula.

Estudiants de la URV (estudiants a partir del segon curs)

Pots optar entre dues possibilitats:
- Esperar a tenir resolt el reconeixement per fer l’automatrícula.
- Matricular-te i, un cop resolt el reconeixement, es procedirà a la regularització de la matrícula.

3.14. A quin grup m'he de matricular?

Amb caràcter general, et pots matricular al grup que més t'interessi.

Ara bé, has de tenir en compte que:

- Els grups tenen un nombre limitat de places. Pot ser que quan et vagis a matricular ja estiguin ocupades i, per tant, hagis de matricular-te en un altre grup amb places vacants.
- Que els centres, per la seva organització, hagin preparat una distribució dels estudiants que impliqui que t'hagis de matricular en un grup determinat.

3.15. Per què no em puc matricular al grup que vull?

Pot ser perquè:

- El grup està ple i totes les places ja estan ocupades.
- Com a conseqüència de la distribució d’estudiants per grup que ha fet el centre i et correspon matricular-te en un altre grup.
 

3.16. Quins són els criteris d'assignació de grups?

Aquests poden ser diversos i segons els centres:

- Per mitjana d’expedient
- Per cognom
- Etc.
 

3.17. Tinc reconegudes assignatures de primer curs, quines assignatures he de matricular en el seu lloc?

Segons l'itinerari recomanat, hauries de matricular assignatures de 2n curs. Abans però, consulta els horaris de les assignatures de 2n curs per comprovar que no es solapin amb les que has de matricular de 1r curs.

Alguns centres tenen preparada l'alternativa de matrícula amb les assignatures de 2n curs.

3.18. Puc modificar la meva matrícula? Què he de fer si vull modificar la meva matrícula? Té algun cost econòmic?

Des del dia que t'has matriculat fins als cinc dies naturals immediatament posteriors, pots accedir a l'automatrícula i fer qualsevol modificació de la matrícula entre les 16.00h i les 23:59 hores sense que s'apliqui la taxa de modificació.

A partir del 6è dia i fins el 30 de novembre, pots demanar al teu centre fer les modificacions de matrícula següents:

 • Canvi de grup
 • Ampliació d'assignatures
 • Substitució d'assignatures
 • Renúncia d'assignatures
 • Convocatòria addicional (només per assignatures de segon quadrimestre i anuals)

En aquest cas té el cost associat d'una taxa de modificacions.

Exclusivament per assignatures del 2n quadrimestre, s'obre un altre termini per modificar la matrícula del 5 al 15 de febrer, i en aquest període també s'ha d'abonar la taxa de modificacions.