saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Reclamacions i recursos


Presentació presencial de la reclamació

Cal imprimir l'imprès de reclamació o de recurs i un cop emplenat i signat, s’ha de presentar en el Registre General ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars de la URV, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, cal tenir en compte que la sol·licitud ha d'arribar a la Secretaria General dins el termini establert. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva reclamació per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Presentació telemàtica de la reclamació

L'imprès de reclamació o de recurs és un formulari en format pdf el qual, un cop emplenat i signat digitalment, es pot presentar mitjançant el registre telemàtic de la URV.

Com presentar una reclamació o un recurs en el Registre telemàtic de la URV?

 1. Inserir a la unitat de tarja de l’ordinador la targeta que contingui algun dels certificats vàlids establerts per la URV.
 2. Accedir al Registre telemàtic ubicat a la seu electrònica de la URV
 3. Seguir les instruccions fins arribar al formulari de registre de dades identificatives, unitat de destí i adjunció de documents.
 4. Emplenar els camps del formulari:
   
  Dades identificatives: Dades personals
  Exposo: “El motiu de la reclamació”
  Sol·licito: “el que es demana”
  Unitat destinatària: Cercar en el desplegable “SECRETARIA GENERAL”(zona vermella)
  Destinatari: “Esteve Bosch Capdevila”
  Càrrec del destinatari: “Secretari general”
   
 5. Annexar el document pdf de reclamació o recurs, degudament emplenat i signat digitalment.
 6. Prémer el boto “Signar”
   

Un cop signat el formulari, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora en què ha estat registrat. En cas que no obtingueu el rebut, no es garanteix que s’hagi produït la recepció de la reclamació i, per tant, cal que us poseu en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònic registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.