saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Presentació de candidatures


Per presentar una candidatura, cal emplenar l'imprès de presentació de candidatura i presentar-lo telemàticament o presencialment.

Presentació presencial de la candidatura

Cal imprimir l’imprès de presentació de candidatura. Un cop emplenat i signat, l'ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevols dels registres auxiliars de la URV (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

En el cas que un/a candidat/a estigui absent de la Universitat per causa justificada i no disposi de certificació digital per signar l'imprès de presentació de candidatura per a la seva presentació telemàtica, també ho podrà fer a través de les oficines de correus mitjançant correu urgent o burofax o acreditant la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars. En aquests casos, perquè sigui vàlida l'admissió de la candidatura, haurà de comunicar-ne la presentació a la Secretaria General, per correu electrònic o telefax, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d'acabar el termini de presentació de candidatures.

Presentació telemàtica de la candidatura

L’imprès de presentació de candidatura és un formulari en format pdf el qual, un cop emplenat i signat digitalment, es pot presentar mitjançant el registre telemàtic de la URV.

Si teniu alguna dificultat consulteu el “Manual d’ús del registre general”

Com presentar una candidatura en el Registre telemàtic de la URV?

 1. Inserir a la unitat de tarja de l’ordinador la targeta que contingui algun dels certificats vàlids establerts per la URV.
 2. Accedir al Registre telemàtic ubicat a la seu electrònica de la URV
 3. Seguir les instruccions fins arribar al formulari de registre de dades identificatives, unitat de destí i adjunció de documents.
 4. Emplenar els camps del formulari:
   
  Dades identificatives: Dades personals
  Exposo: “Presentació de candidatura a les eleccions de representants al Claustre Universitari”
  Sol·licito: “Acceptació de la candidatura”
  Unitat destinatària: Cercar en el desplegable “SECRETARIA GENERAL”(zona vermella)
  Destinatari: “Laura Román Martín”
  Càrrec del destinatari: “Secretària general”
   
 5. Annexar el document pdf de presentació de candidatura, degudament emplenat i signat digitalment.
 6. Prémer el boto “Signar”
   

Un cop signat el formulari, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora en què ha estat registrat. En cas que no obtingueu el rebut, no es  garanteix que s’hagi produït la recepció de la candidatura i, per tant, cal que us poseu en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònica registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.
 

IMPORTANT: El rebut és el justificant d'haver presentat la candidatura per la qual cosa s’ha de conservar almenys fins a la proclamació definitiva de candidatures.