saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Informació sobre:                                                

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l'aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat Cens electoral de la web d'eleccions.

Dret de sufragi

El dret de sufragi en l’elecció de rector o rectora correspon a tots els membres de la comunitat universitària que prestin serveis a la Universitat o que hi estiguin matriculats.

Són electors els membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili en actiu en la data de la convocatòria d'eleccions i els estudiants que estiguin matriculats en la mateixa data.

Poden ser candidats els funcionaris del cos de catedràtics d’universitat en actiu que prestin servei a la URV.

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

El cens electoral incorpora els membres de la comunitat universitària d'acord amb els requisits següents:

a) El personal acadèmic amb nomenament o contracte en actiu a la URV.

b) El personal d'administració i serveis en actiu a la URV.

c) Els estudiants matriculats a la URV als ensenyaments de la URV.

d) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.

Si un membre del PAS té també la condició d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.