saltar al contingut principal
Cercar
URV

Elecció de rector o rectora


Informació general                                                                           

Cens electoral

Campanya electoral

Candidatures

Modalitats de votació

Resultats electorals

Segona volta de votacions
 

Presentació de l'elecció

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la representa. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

El vot per elegir el rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària, d’acord amb els coeficients establerts a l’article 65.3 de l’Estatut de la URV:

Sector Coeficient
Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 0,51
Resta del col·lectiu docent i investigador 0,11
Estudiants 0,26
Personal d'administració i serveis 0,12


Un cop realitzat l’escrutini, la Junta Electoral adjudica a cada candidat el nombre de vots ponderat, d’acord amb el procediment previst a l’article 65.4 de l’Estatut de la URV.

És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos (no són vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc), un cop fetes i aplicades les ponderacions esmentades. Si cap candidat no l'assoleix, es farà una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta és proclamat el candidat que obté la majoria simple de vots ponderats.

Renovació

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

Cens electoral

Dret de sufragi

El dret de sufragi en l’elecció de rector o rectora correspon a tots els membres de la comunitat universitària que prestin serveis a la Universitat o que hi estiguin matriculats.

Són electors els membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili en actiu en la data de la convocatòria d'eleccions i els estudiants que estiguin matriculats en la mateixa data.

Poden ser candidats els funcionaris del cos de catedràtics d’universitat en actiu que prestin servei a la URV.

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

El cens electoral incorpora els membres de la comunitat universitària d'acord amb els requisits següents:

a) El personal acadèmic amb nomenament o contracte en actiu a la URV.

b) El personal d'administració i serveis en actiu a la URV.

c) Els estudiants matriculats a la URV als ensenyaments de la URV.

d) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.

Si un membre del PAS té també la condició d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.

Consulta del cens

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l’aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat Cens electoral de la web d'eleccions.

Publicació i reclamacions

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions.

Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es pot presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral.

Per exercir el dret a sufragi s'ha de figurar en el cens electoral. Si no s'està censat, no es pot votar ni presentar candidatura.


Les reclamacions poden presentar-se de forma telemàtica o de forma presencial.

Per a més informació cal accedir a l'apartat Gestió electoral de la web d'eleccions.

Campanya electoral

Durada de la campanya

A partir de la data de la convocatòria d'eleccions i fins a les zero hores del dia d’inici del període de votació, tant els electors com els candidats poden organitzar reunions o actes d'informació electoral.


El Consell de Govern de la URV estableix, mitjançant l'acord corresponent, els recursos que la Universitat posa a disposició dels candidats.

Candidatures

Presentació de candidatures

Per presentar candidatura és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent i no incórrer en cap causa d'inelegibilitat prevista a l'article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general ni a l'article 6.2 del Reglament electoral de la URV.

Les candidatures s'han de presentar en el model establert a aquest efecte que es pot trobar a l'apartat de Gestió electoral de la web d'eleccions.

La candidatura l’ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevols dels registres auxiliars de la URV (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure qu ela sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Proclamació provisional de candidats

Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral les examinarà i, si són correctes, les proclamarà amb caràcter provisional.

Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral.

Es podrà trobar la informació i l'imprès per interposar un recurs contra la proclamació provisional de candidats a rector o rectora a l'apartat Gestió electoral de la web d'eleccions.
 

Proclamació definitiva de candidats

La Junta Electoral resoldrà els recursos, si n'hi ha, i  procedirà a la proclamació definitiva dels candidats.

Resultats electorals

Arribada l'hora establerta per a la finalització de la votació, les meses de votació procediran a l'escrutini de vots, trametent tot seguit a la Mesa electoral els resultat de les votacions. La Mesa electoral elaborarà l'acta d'escrutini global de l'elecció que trametrà a la Junta Electoral. L'acte d'escrutini és públic.

Proclamació provisional de rector o rectora

Immediatament després de l'escrutini general, la Junta Electoral publicarà la proclamació provisional de rector o rectora.

És proclamat provisionalment rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos (no són vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc), un cop fetes i aplicades les ponderacions establertes a l’article 65.3 de l’Estatut de la URV. Si cap candidat no ho assoleix, es farà una segona votació.

Tots els candidats electes proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral.

Es podrà  trobar la informació i l’imprès per interposar un recurs contra la proclamació provisional de rector o rectora a l’apartat de Gestió electoral de la web electoral.

Proclamació definitiva de rector o rectora

Si no procedeix una segona votació, la Junta Electoral resoldrà els recursos, si n'hi ha, i  procedirà a la proclamació definitiva del rector o rectora.