saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari -PDI i PAS-: Informació general


Cens electoral

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

Tenen dret de sufragi els membres del col·lectiu docent i investigador i el personal d’administració i serveis en actiu en la data de la convocatòria de les eleccions que no es trobi comprès en cap dels supòsits següents:

  • Aquelles persones que es trobin en qualsevol dels supòsits que estableix l'article 3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en allò que els sigui aplicable.
  • No són electors el professorat i el personal d'administració i serveis dels centres adscrits.

El professorat visitant gaudeix del dret de sufragi actiu, sempre que mantingui una relació contractual amb la Universitat i mentre duri aquesta relació.

El personal d'altres institucions que es trobi a la URV en comissió de serveis gaudeix del dret de sufragi actiu.

El cens electoral conté la inscripció d'aquelles persones que reuneixen els requisits per ser electors i no es troben privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. Cada elector només pot figurar en el cens electoral d'un dels col·lectius:

  • Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d'estudiant, té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.
  • Si un membre del PAS té també la condició d'estudiant, té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.

Consulta del cens

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l’aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat “Cens electoral” del menú superior

Publicació i reclamacions

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions

Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es podrà presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral.
Per exercir el dret a votar s’ha de figurar en el cens electoral. Si no s’està censat, no es podrà votar ni presentar candidatura.

Dins el termini de cinc dies a partir de la data de publicació del cens electoral provisional, qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa davant de la Junta Electoral, sobre la seva inclusió o exclusió del cens electoral.

Les reclamacions es podran presentar de forma telemàtica o de forma presencial.