saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions d'estudiants al Claustre Universitari: Informació general


Informació sobre:                   

Cens electoral

El dret de sufragi en les eleccions d’estudiants representants al Claustre Universitari correspon a tots els estudiants que hi estiguin matriculats.

Són electors els estudiants que estiguin matriculats en la data de la convocatòria d'eleccions.

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

El cens electoral incorpora els estudiants d'acord amb els requisits següents:


a) Els estudiants matriculats a la URV en ensenyaments homologats o propis de URV.
b) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Si un estudiants també té la condició de PDI o de PAS, té la consideració de PDI i o de PAS, segons correspongui.

Si un estudiant està matriculat en més d’un ensenyament de la URV, ha de figurar en el cens electoral del primer ensenyament en què es va matricular, llevat que sol•liciti de forma expressa figurar en un dels altres ensenyaments en què estigui matriculat.

Els estudiants de grau de doble títol, en el moment de la primera matrícula, s'adscriurà aleatòriament a un dels dos ensenyaments de forma que es mantingui un repartiment inicial del 50%. No obstant, l'estudiant podrà sol•licitar posteriorment el canvi d'adscripció seguint el procediment establert per a la simultaneïtat d'estudis.

Pel que fa a les eleccions de representants al Claustre Universitari:

Els estudiants de màster universitari i de doctorat i els estudiants matriculats a la FURV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV s’inclouen en el cens electoral de les quatre circumscripcions corresponents a les agrupacions definides a la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV.

Els estudiants de màsters universitaris gestionats pels centres s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació en la qual s’inclogui el centre, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del reglament electoral de la URV.

Els estudiants dels doctorats s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació a la qual pertanyi el coordinador o coordinadora del programa.

Els estudiants matriculats a la FURV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació a la qual pertanyi la unitat promotora del curs corresponent, d’acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV, pel que fa als departaments, i la disposició addicional quarta d’aquest reglament, pel que fa als centres.
 

Consulta del cens electoral

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l’aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat “Cens electoral” del menú superior

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions

Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es podrà presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral. A l’apartat “Tràmits” del menú superior trobaràs els impresos i les instruccions necessàries

Per exercir el dret a votar s’ha de figurar en el cens electoral. Si no s’està censat, no es podrà votar ni presentar candidatura.

Dins el termini de cinc dies a partir de la data de publicació del cens electoral provisional, qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa davant de la Junta Electoral, sobre la seva inclusió o exclusió del cens electoral.

Les reclamacions es podran presentar de forma telemàtica o de forma presencial.