saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari: Estudiants


Claustre universitari: Informació general                                                              

Cens electoral

Campanya electoral

Candidatures

Modalitat de votació

Resultats electorals

Què és el Claustre Universitari

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Renovació d’estudiants

El Claustre Universitari, d'acord amb l'Estatut de la URV, es renova cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants, que es renoven cada dos anys, sense perjudici de la possibilitat de fer eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les eleccions parcials per cobrir vacants de representants dels estudiants al Claustre Universitari s’han de convocar obligatòriament els anys que no hi hagi eleccions generals. Tant les eleccions generals com les parcials s’han de realitzar amb anterioritat al primer Claustre Universitari del curs acadèmic.

Composició

El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el convoca, el secretari o la secretària general, el o la gerent i un màxim de dos-cents membres més, d’acord amb la distribució següent:

 1. Els membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior.
 2. Els degans o deganes i els directors o directores de centre.
 3. Els directors i les directores de departament.
 4. Els directors o directores d'institut universitari de recerca.
 5. Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones esmentades en els apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres del col·lectiu docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat ha de representar la majoria del nombre total dels membres del Claustre. Han de ser elegits pels membres del col·lectiu docent i investigador de cada departament i entre aquests, d'acord amb el nombre i la distribució de places que estableixi el Consell de Govern.
 6. Cinquanta-dos estudiants, repartits proporcionalment al nombre d'estudiants de cada ensenyament, elegits pel col·lectiu d’estudiants de cada ensenyament i entre aquest. Tots els estudiants dels ensenyaments de màster i de doctorat vinculats a una mateixa agrupació de les previstes a la disposició addicional sisena es consideren estudiants d'un únic ensenyament a l'efecte de representació en el Claustre Universitari. En cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de màster i de doctorat, la Junta Electoral assignarà els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa agrupació més votats que no hagin obtingut un escó.
 7. Vint-i-quatre membres del personal d’administració i serveis, repartits entre personal funcionari i personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de cada col·lectiu, elegits conjuntament pel col·lectiu del personal d'administració i serveis i entre aquest.

Competències

 • Elaborar i modificar l’Estatut de la Universitat.
 • Elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern.
 • Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre’n un informe anual.
 • Establir les línies generals d'actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern.
 • Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat.
 • Manifestar l’opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora o incloses en l'ordre del dia a petició d'almenys el 20% dels claustrals.
 • Rebre l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent i investigadora i de la memòria econòmica.
 • Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.
 • Elaborar, aprovar i reformar el seu Reglament.
 • Vetllar pel compliment de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.
 • Totes les altres que la normativa vigent i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili li atribueixin.

Cens electoral

Dret de sufragi

El dret de sufragi en les eleccions d’estudiants representants al Claustre Universitari correspon a tots els estudiants que hi estiguin matriculats.

Són electors els estudiants que estiguin matriculats en la data de la convocatòria d'eleccions.

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

El cens electoral incorpora els estudiants d'acord amb els requisits següents:


a) Els estudiants matriculats a la URV en ensenyaments homologats o propis de URV.
b) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Si un estudiants també té la condició de PDI o de PAS, té la consideració de PDI i o de PAS, segons correspongui.

Si un estudiant està matriculat en més d’un ensenyament de la URV, ha de figurar en el cens electoral del primer ensenyament en què es va matricular, llevat que sol•liciti de forma expressa figurar en un dels altres ensenyaments en què estigui matriculat.

Els estudiants de grau de doble títol, en el moment de la primera matrícula, s'adscriurà aleatòriament a un dels dos ensenyaments de forma que es mantingui un repartiment inicial del 50%. No obstant, l'estudiant podrà sol•licitar posteriorment el canvi d'adscripció seguint el procediment establert per a la simultaneïtat d'estudis.

Pel que fa a les eleccions de representants al Claustre Universitari:

Els estudiants de màster universitari i de doctorat i els estudiants matriculats a la FURV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV s’inclouen en el cens electoral de les quatre circumscripcions corresponents a les agrupacions definides a la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV.

Els estudiants de màsters universitaris gestionats pels centres s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació en la qual s’inclogui el centre, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del reglament electoral de la URV.

Els estudiants dels doctorats s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació a la qual pertanyi el coordinador o coordinadora del programa.

Els estudiants matriculats a la FURV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV s’inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l’agrupació a la qual pertanyi la unitat promotora del curs corresponent, d’acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV, pel que fa als departaments, i la disposició addicional quarta d’aquest reglament, pel que fa als centres.
 

Consulta del cens

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l’aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat Gestió electoral de la web d'eleccions.

Publicació i reclamacions

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions

Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es podrà presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral.
Per exercir el dret a votar s’ha de figurar en el cens electoral. Si no s’està censat, no es podrà votar ni presentar candidatura.

Dins el termini de cinc dies a partir de la data de publicació del cens electoral provisional, qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa davant de la Junta Electoral, sobre la seva inclusió o exclusió del cens electoral.

Les reclamacions es podran presentar de forma telemàtica o de forma presencial.


 

Campanya electoral

Reunions o actes d’informació electoral

A partir de la data de la convocatòria d'eleccions i fins a les 00:00 hores del dia d’inici del període de votació, tant els electors com els candidats podran organitzar reunions o actes d'informació electoral. La Universitat ha de facilitar als candidats, en la mesura de les seves possibilitats, els mitjans i espais necessaris per dur a terme aquesta tasca d'informació.

Candidatures

Presentació de candidatures

Per presentar candidatura és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent i no incórrer en cap causa d'inelegibilitat prevista a l'article 6 de la Llei 5/1985 ni a l'article 6.2 del Reglament electoral de la URV.
Les candidatures s'han de presentar en el model establert a aquest efecte que es pot trobar a l'apartat de Gestió electoral de la web d'eleccions de la URV.

La candidatura l’ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV o als registres auxiliars (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Si, transcorregut el termini de presentació de candidatures, no n'hi ha de suficients per cobrir la totalitat d'escons que s'han d'escolir, en el termini de dos dies el rector pot obrir un nou període de cinc dies per presentar candidatures.

Proclamació provisional de candidats

Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral examinarà si són correctes i proclamarà els candidats provisionalment o els exclourà.

Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral.

Es podrà trobar la informació i l'imprès per interposar un recurs contra la proclamació provisional de candidats a l'apartat Gestió electoral de la web d'eleccions de la URV.

Proclamació definitiva de candidats

La Junta electoral resoldrà els recursos, si n'hi ha, i procedirà a la proclamació definitiva dels candidats.