saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe tercera missió

Presentació

Encetada la segona sèrie de documents destinats a la rendició de comptes de la URV a la comunitat universitària iniciada el curs passat, sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del Consell de Govern per acabar configurant l'Informe anual del rector al Claustre, l'informe de tercera missió torna a seguir el de formació, però en aquesta ocasió s'ha avançat al primer trimestre del curs 2015-16, amb l'objectiu d'ubicar-lo millor en el temps dins el curs acadèmic. Això fa que l'informe es presenti per segona vegada en el mateix any 2015 i que bona part de la informació sigui la mateixa. És a dir, les dades corresponents a l'any natural 2014 són les mateixes, mentre que les que tenen el curs acadèmic com a referent temporal s'han actualitzat al curs 2014-15, d'acord amb la memòria del curs elaborada per la Secretaria General.

El document mostra una visió integrada de l'activitat de la URV en la seva missió territorial i estructura el seu contingut d'acord amb els cinc eixos del Pla estratègic de la tercera missió: la difusió cultural i del coneixement, l'acció social i d'atenció a la comunitat universitària, la internacionalització, el sistema d'innovació territorial i la transferència de conei- xement i de tecnologia. En cada apartat es posen de relleu els principals programes i actuacions que s'hi duen a terme, algunes incloses en el pla estratègic i d'altres de noves. 

El darrer capítol mostra l'acompliment dels objectius del Pla estratègic de la tercera missió fixats per a l'any 2017 per eixos i de manera global, valora aquesta activitat en el si de la URV durant els darrers cinc anys i avalua l'impacte en l'entorn en aquest període. L'anàlisi de les dades recollides des de l'any 2010 fins al 2014 permet concloure que el conjunt de l'activitat, en un context marcat per un escenari de crisi econòmica, s'ha mantingut al voltant dels dos terços dels objectius que s'havia marcat per a l'any 2017.

Així, en clau interna, la Universitat ha augmentat els recursos propis destinats a aquestes activitats mentre que l'aportació externa ha disminuït. I pel que fa a l'impacte en l'entorn, comprovem que, de manera estable, l'actuació només en tercera missió de la Universitat comporta un impacte econòmic en l'entorn de 4.000 euros per cada milió de PIB de la demarcació de Tarragona.