saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de Recerca i Innovació 2015

Presentació

D'acord amb la forma d'estructurar la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat iniciada al curs passat -sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del Consell de Govern per acabar configurant l'Informe del rector al Claustre-, aquest document recull els principals resultats de l'activitat de recerca i innovació de la Universitat Rovira i Virgili, a través de la qual compleix amb la segona de les missions que té encomanades: la generació de coneixement.
 
El document s'organitza en sis parts, en cadascuna de les quals es mostren les dades que hem considerat més rellevants de l'activitat de recerca i innovació duta a terme durant el 2015:

1. Resultats, amb una doble visió lligada a la generació i difusió del coneixement (producció científica, tesis doctorals i divulgació de la ciència) i a l'impuls de la transferència de coneixement, expressada en patents sol·licitades i empreses creades.

2. Finançament, que inclou els recursos econòmics -competitius i no competitius- aconseguits externament pels investigadors de les estructures internes i dels ens vinculats de la Universitat, així com els programes propis de suport a la recerca. Aquest apartat també analitza l'activitat que du a terme el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV quant a projectes contractats i investigadors implicats.

3. Recursos humans que es dediquen  a la recerca.

4. Estructura i organització de l'activitat de recerca.

5. Posicionament de la URV en els sistemes universitaris català i espanyol, així com la presència en rànquings d'universitats d'abast mundial.

6. Balanç de l'activitat de recerca i innovació.

Fonts d'informació

  • Plataforma Web of Science i Scopus, per a la producció científica indexada en bases de dades internacionals. Les publicacions en revistes no indexades a Web of Science o Scopus i les publicacions en llibres s'han obtingut de SINIA, a partir de la informació facilitada pels investigadors a GREC. Dades obtingudes a 31 de març de 2016. Les bases de dades integrades a la plataforma Web of Science que s'han utilitzat per a l'informe són: Web of Science Core Collection (documents inclosos als índexs de citació Science Citacion Index Expanded, Social Sciences Citation Index i Arts & Humanities Citation Index) i Essential Science Indicators (ESI).
  • SINIA, per al finançament de la recerca, a partir de la informació facilitada pels investigadors a GREC. Dades obtingudes a 31 de març de 2016.
  • UXXI-RH, per als recursos humans. Dades de plantilla ocupada a 31 de desembre de 2015.