saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de recerca i innovació

Amb l’objectiu d’informar de l’actuació de la URV el conjunt de la societat i de proporcionar a la comunitat universitària una visió global de la seva activitat, aquest informe se centra en els resultats de l’activitat de recerca i innovació, a través de la qual compleix amb la segona de les missions que té encomanades: la generació de coneixement. Com d’altres, forma part d’una sèrie d’informes que estructuren la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

El document, organitzat en cinc apartats, analitza els temes que aporten informació rellevant de l’activitat de recerca i innovació duta a terme durant el 2016:

  1. Resultats, amb una doble visió lligada a la generació i difusió del coneixement (producció científica, tesis doctorals i divulgació de la ciència) i a l’impuls de la transferència de coneixement, expressada en patents sol·licitades i empreses creades.
  2. Finançament, que inclou els recursos econòmics —competitius i no competitius— aconseguits externament pels investigadors de les estructures internes i dels ens vinculats de la Universitat, l’activitat que du a terme el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV quant a projectes contractats i investigadors implicats, i els recursos econòmics propis que la URV destina a programes i actuacions de suport a la recerca i la innovació.
  3. Recursos humans que es dediquen a la recerca i la innovació, i els efectes que té l’activitat de recerca sobre la contractació de personal, més enllà del personal amb vinculació permanent a la Universitat.
  4. Estructura i organització de l’activitat de recerca.
  5. Balanç de l’activitat de recerca i innovació, que mostra uns quants resultats i indicadors de l’activitat de recerca, el posicionament de la URV en els sistemes universitaris català i espanyol, i la presència en rànquings d’universitats d’abast mundial. Com a novetat, aquest apartat s’ha ampliat amb una comparativa entre la URV i altres institucions internacionals.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector