saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de recerca i innovació


D’acord amb la forma d’estructurar la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat iniciada al curs passat –sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del Consell de Govern per acabar configurant l’Informe del rector al Claustre–, aquest document recull els principals resultats de l'activitat de recerca i innovació de la Universitat Rovira i Virgili, a través de la qual compleix amb la segona de les missions que té encomanades: la generació de coneixement.

El document s’organitza en sis parts, en cadascuna de les quals es mostren les dades que hem considerat més rellevants de l’activitat de recerca i innovació duta a terme durant el 2015:

  1. Resultats, amb una doble visió lligada a la generació i difusió del coneixement (producció científica, tesis doctorals i divulgació de la ciència) i a l’impuls de la transferència de coneixement, expressada en patents sol·licitades i empreses creades.
  2. Finançament, que inclou els recursos econòmics –competitius i no competitius– aconseguits externament pels investigadors de les estructures internes i dels ens vinculats de la Universitat, així com els programes propis de suport a la recerca. Aquest apartat també analitza l’activitat que du a terme el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV quant a projectes contractats i investigadors implicats.
  3. Recursos humans que es dediquen a la recerca.
  4. Estructura i organització de l’activitat de recerca.
  5. Posicionament de la URV en els sistemes universitaris català i espanyol, així com la presència en rànquings d’universitats d’abast mundial.
  6. Balanç de l’activitat de recerca i innovació.